مقدمه
 
فهرست تشكيلاتي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
 
ماده يك : اصطلاحات و تعاريف
 
ماده دو : اهداف نظام پيشنهادها
 
ماده سه : آئين نامه اجرايي نحوه ارزشيابي پيشنهادها
 
ماده چهار : زمينه هاي ارسال پيشنهاد
 
ماده پنج : ايجاد بستر فرهنگي مناسب
 
ماده شش : دامنه كاربرد
 
ماده هفت : آثار مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها
 
ماده هشت : آسيب شناسي مديريت مشاركتي در حوزه نظام پيشنهادها
 
ماده نه : پيش نيازهاي مشاركت در نظام پيشنهادها
 
ماده ده : راهكارهاي افزايش كمي و كيفي پيشنهادها
 
ماده يازده : شرح وظايف كميته نظام پيشنهادها
 
ماده دوازده : شرح وظايف دبيرخانه كميته نظام پيشنهادها
 
ماده سيزده : سطوح سه گانه پيشنهاد
 
ماده چهارده : پيشنهادهاي وضعيت خاص
 
ماده پانزده : معيارهاي پيشنهادها
 
ماده شانزده : شاخص هاي ارزيابي پيشنهادها
 
ماده هفده : ويژگيهاي پيشنهادها
 
ماده هيجده : فرآيند ارائه پيشنهادها
 
ماده نوزده : آئين نامه انضباطي و اداري اركان نظام پيشنهادها
 
ماده بيست : اركان نظام پيشنهادها
 
ماده بيست و يك : نظارت بر اجراي پيشنهادها
 
ماده بيست و دو : سيستم ارزيابي
 
ماده بيست و سه : نحوه پاداش دهي و پرداخت حق الزحمه به اعضاء نظام پيشنهادها
 
ماده بيست و چهار : نحوه اعطاء پاداش و جايزه
 
ماده بيست و پنج : سقف پاداشها
 
ماده بيست و شش : انواع پاداشهاي غيرنقدي براي پيشنهادهاي كيفي و كمي
 
ماده بيست و هفت : توصيه ها
 
ماده بيست و هشت : ساير موارد
 
ماده بيست و نه : توضيحات جدول نحوه امتيازدهي پيشنهادها
 
ماده سي: نمونه اي از پيام هاي نظام پيشنهادها
 
ماده سي و يك : نمونه اي از محورهايي كه مي تواند مبناي پيشنهاد قرار گيرد
 
ماده سي و دو : شاخص هاي نظام پيشنهادها
 
 
« و امرهم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون »
 
 
مقدمه :
انسان با داشتن فطرت الهي ، تمايلات عالي و مقدس از جمله ميل به اظهار نظر ، احساس تعهد نسبت به  ديگران، مشاركت در تصميم سازي و تصميم گيري ها ، درك جمعي و ميل به رشد و تكامل و بالندگي در وجود او نقش آفريني داشته و ابعاد  اين گرايشهاي عالي در محيط هاي كاري و سازماني نيز مي تواند جهشي تازه در زمينه مديريت منابع انساني ايجاد كرده و به خلق خلاقيّت ها و نوآوريها منجر شود .
مديران به لحاظ گستردگي حوزه هاي تخصصي كوچك و بزرگ در سازمان كار و لزوم اتخاذ تصميم گيريهاي واقع بينانه و بهره برداري از مديريت زمان براي پيشرفت امور و برخورداري از افكار و نظريات صاحب نظران و آحاد كاركنان خويش ، مي بايست مبنا را بر مشورت گرائي و رايزني فكري و ايده گرائي آرماني و پيشنهادهاي پيش برنده گذاشته تا بتوان ضمن تقويت فرهنگ مشاركت براي تقويت هنجارهاي اداري و سازماني ، حركت تكاملي سازمان را در بخشهاي مختلف نهادينه كرد .
به مدد بكارگيري اين شيوه در مديريت و ياري جستن از مشاركت است كه مخاطرات و آسيبهاي تصميم گيري كاهش يافته و دامنه بصيرت سازماني گسترده تر گرديده و روحيه كار و تلاش تقويت مي شود . در حقيقت نظام پيشنهادها پل ارتباطي افكار و آراء و تجربيات و دست آوردها و دانشها است .

مجموعه حاضر با توجه به مصوبه 430/13.ط مورخ 15/12/79 شوراي عالي اداري در خصوص اجراي طرح استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاههاي دولتي طي زحمات همكاراني تهيه گرديده كه بر خود لازم مي دانيم مراتب تقدير و تشكر خود را از آن عزيزان خصوصاً حجت الاسلام و المسلمين حاج آقاي سلطاني بعمل آوريم. انشاءاله كه با ايجاد محيط مناسب و فرصت كافي براي مشاركت فكري كاركنان در امور سازمان شاهد برخورداري تمامي همكاران از ثمرات مادي و معنوي آن باشيم.
  لطفاً برا ي دريافت فايل كامل مطالب كليك كنيد.
فايلها
نظام نامه كميته نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها.rar 148.513 KB
پيوند ها ي وي‍ژه
مقدمه
 
فهرست تشكيلاتي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
 
ماده يك : اصطلاحات و تعاريف
 
ماده دو : اهداف نظام پيشنهادها
 
ماده سه : آئين نامه اجرايي نحوه ارزشيابي پيشنهادها
 
ماده چهار : زمينه هاي ارسال پيشنهاد
 
ماده پنج : ايجاد بستر فرهنگي مناسب
 
ماده شش : دامنه كاربرد
 
ماده هفت : آثار مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها
 
ماده هشت : آسيب شناسي مديريت مشاركتي در حوزه نظام پيشنهادها
 
ماده نه : پيش نيازهاي مشاركت در نظام پيشنهادها
 
ماده ده : راهكارهاي افزايش كمي و كيفي پيشنهادها
 
ماده يازده : شرح وظايف كميته نظام پيشنهادها
 
ماده دوازده : شرح وظايف دبيرخانه كميته نظام پيشنهادها
 
ماده سيزده : سطوح سه گانه پيشنهاد
 
ماده چهارده : پيشنهادهاي وضعيت خاص
 
ماده پانزده : معيارهاي پيشنهادها
 
ماده شانزده : شاخص هاي ارزيابي پيشنهادها
 
ماده هفده : ويژگيهاي پيشنهادها
 
ماده هيجده : فرآيند ارائه پيشنهادها
 
ماده نوزده : آئين نامه انضباطي و اداري اركان نظام پيشنهادها
 
ماده بيست : اركان نظام پيشنهادها
 
ماده بيست و يك : نظارت بر اجراي پيشنهادها
 
ماده بيست و دو : سيستم ارزيابي
 
ماده بيست و سه : نحوه پاداش دهي و پرداخت حق الزحمه به اعضاء نظام پيشنهادها
 
ماده بيست و چهار : نحوه اعطاء پاداش و جايزه
 
ماده بيست و پنج : سقف پاداشها
 
ماده بيست و شش : انواع پاداشهاي غيرنقدي براي پيشنهادهاي كيفي و كمي
 
ماده بيست و هفت : توصيه ها
 
ماده بيست و هشت : ساير موارد
 
ماده بيست و نه : توضيحات جدول نحوه امتيازدهي پيشنهادها
 
ماده سي: نمونه اي از پيام هاي نظام پيشنهادها
 
ماده سي و يك : نمونه اي از محورهايي كه مي تواند مبناي پيشنهاد قرار گيرد
 
ماده سي و دو : شاخص هاي نظام پيشنهادها
 
 
« و امرهم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون »
 
 
مقدمه :
انسان با داشتن فطرت الهي ، تمايلات عالي و مقدس از جمله ميل به اظهار نظر ، احساس تعهد نسبت به  ديگران، مشاركت در تصميم سازي و تصميم گيري ها ، درك جمعي و ميل به رشد و تكامل و بالندگي در وجود او نقش آفريني داشته و ابعاد  اين گرايشهاي عالي در محيط هاي كاري و سازماني نيز مي تواند جهشي تازه در زمينه مديريت منابع انساني ايجاد كرده و به خلق خلاقيّت ها و نوآوريها منجر شود .
مديران به لحاظ گستردگي حوزه هاي تخصصي كوچك و بزرگ در سازمان كار و لزوم اتخاذ تصميم گيريهاي واقع بينانه و بهره برداري از مديريت زمان براي پيشرفت امور و برخورداري از افكار و نظريات صاحب نظران و آحاد كاركنان خويش ، مي بايست مبنا را بر مشورت گرائي و رايزني فكري و ايده گرائي آرماني و پيشنهادهاي پيش برنده گذاشته تا بتوان ضمن تقويت فرهنگ مشاركت براي تقويت هنجارهاي اداري و سازماني ، حركت تكاملي سازمان را در بخشهاي مختلف نهادينه كرد .
به مدد بكارگيري اين شيوه در مديريت و ياري جستن از مشاركت است كه مخاطرات و آسيبهاي تصميم گيري كاهش يافته و دامنه بصيرت سازماني گسترده تر گرديده و روحيه كار و تلاش تقويت مي شود . در حقيقت نظام پيشنهادها پل ارتباطي افكار و آراء و تجربيات و دست آوردها و دانشها است .

مجموعه حاضر با توجه به مصوبه 430/13.ط مورخ 15/12/79 شوراي عالي اداري در خصوص اجراي طرح استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاههاي دولتي طي زحمات همكاراني تهيه گرديده كه بر خود لازم مي دانيم مراتب تقدير و تشكر خود را از آن عزيزان خصوصاً حجت الاسلام و المسلمين حاج آقاي سلطاني بعمل آوريم. انشاءاله كه با ايجاد محيط مناسب و فرصت كافي براي مشاركت فكري كاركنان در امور سازمان شاهد برخورداري تمامي همكاران از ثمرات مادي و معنوي آن باشيم.
  لطفاً برا ي دريافت فايل كامل مطالب كليك كنيد.
فايلها
نظام نامه كميته نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها.rar 148.513 KB
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 17642
تعداد بازديد کنندگان سايت: 64433064 تعداد بازديد زيرپورتال: 1446983 اين زيرپورتال امروز: 135 سایت در امروز: 12409 اين صفحه امروز: 1
اداره تشكيلات وروشها
مقدمه
 
فهرست تشكيلاتي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
 
ماده يك : اصطلاحات و تعاريف
 
ماده دو : اهداف نظام پيشنهادها
 
ماده سه : آئين نامه اجرايي نحوه ارزشيابي پيشنهادها
 
ماده چهار : زمينه هاي ارسال پيشنهاد
 
ماده پنج : ايجاد بستر فرهنگي مناسب
 
ماده شش : دامنه كاربرد
 
ماده هفت : آثار مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها
 
ماده هشت : آسيب شناسي مديريت مشاركتي در حوزه نظام پيشنهادها
 
ماده نه : پيش نيازهاي مشاركت در نظام پيشنهادها
 
ماده ده : راهكارهاي افزايش كمي و كيفي پيشنهادها
 
ماده يازده : شرح وظايف كميته نظام پيشنهادها
 
ماده دوازده : شرح وظايف دبيرخانه كميته نظام پيشنهادها
 
ماده سيزده : سطوح سه گانه پيشنهاد
 
ماده چهارده : پيشنهادهاي وضعيت خاص
 
ماده پانزده : معيارهاي پيشنهادها
 
ماده شانزده : شاخص هاي ارزيابي پيشنهادها
 
ماده هفده : ويژگيهاي پيشنهادها
 
ماده هيجده : فرآيند ارائه پيشنهادها
 
ماده نوزده : آئين نامه انضباطي و اداري اركان نظام پيشنهادها
 
ماده بيست : اركان نظام پيشنهادها
 
ماده بيست و يك : نظارت بر اجراي پيشنهادها
 
ماده بيست و دو : سيستم ارزيابي
 
ماده بيست و سه : نحوه پاداش دهي و پرداخت حق الزحمه به اعضاء نظام پيشنهادها
 
ماده بيست و چهار : نحوه اعطاء پاداش و جايزه
 
ماده بيست و پنج : سقف پاداشها
 
ماده بيست و شش : انواع پاداشهاي غيرنقدي براي پيشنهادهاي كيفي و كمي
 
ماده بيست و هفت : توصيه ها
 
ماده بيست و هشت : ساير موارد
 
ماده بيست و نه : توضيحات جدول نحوه امتيازدهي پيشنهادها
 
ماده سي: نمونه اي از پيام هاي نظام پيشنهادها
 
ماده سي و يك : نمونه اي از محورهايي كه مي تواند مبناي پيشنهاد قرار گيرد
 
ماده سي و دو : شاخص هاي نظام پيشنهادها
 
 
« و امرهم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون »
 
 
مقدمه :
انسان با داشتن فطرت الهي ، تمايلات عالي و مقدس از جمله ميل به اظهار نظر ، احساس تعهد نسبت به  ديگران، مشاركت در تصميم سازي و تصميم گيري ها ، درك جمعي و ميل به رشد و تكامل و بالندگي در وجود او نقش آفريني داشته و ابعاد  اين گرايشهاي عالي در محيط هاي كاري و سازماني نيز مي تواند جهشي تازه در زمينه مديريت منابع انساني ايجاد كرده و به خلق خلاقيّت ها و نوآوريها منجر شود .
مديران به لحاظ گستردگي حوزه هاي تخصصي كوچك و بزرگ در سازمان كار و لزوم اتخاذ تصميم گيريهاي واقع بينانه و بهره برداري از مديريت زمان براي پيشرفت امور و برخورداري از افكار و نظريات صاحب نظران و آحاد كاركنان خويش ، مي بايست مبنا را بر مشورت گرائي و رايزني فكري و ايده گرائي آرماني و پيشنهادهاي پيش برنده گذاشته تا بتوان ضمن تقويت فرهنگ مشاركت براي تقويت هنجارهاي اداري و سازماني ، حركت تكاملي سازمان را در بخشهاي مختلف نهادينه كرد .
به مدد بكارگيري اين شيوه در مديريت و ياري جستن از مشاركت است كه مخاطرات و آسيبهاي تصميم گيري كاهش يافته و دامنه بصيرت سازماني گسترده تر گرديده و روحيه كار و تلاش تقويت مي شود . در حقيقت نظام پيشنهادها پل ارتباطي افكار و آراء و تجربيات و دست آوردها و دانشها است .

مجموعه حاضر با توجه به مصوبه 430/13.ط مورخ 15/12/79 شوراي عالي اداري در خصوص اجراي طرح استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاههاي دولتي طي زحمات همكاراني تهيه گرديده كه بر خود لازم مي دانيم مراتب تقدير و تشكر خود را از آن عزيزان خصوصاً حجت الاسلام و المسلمين حاج آقاي سلطاني بعمل آوريم. انشاءاله كه با ايجاد محيط مناسب و فرصت كافي براي مشاركت فكري كاركنان در امور سازمان شاهد برخورداري تمامي همكاران از ثمرات مادي و معنوي آن باشيم.
  لطفاً برا ي دريافت فايل كامل مطالب كليك كنيد.
فايلها
نظام نامه كميته نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها.rar 148.513 KB
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است