بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 16733
تعداد بازديد کنندگان سايت: 67950283 تعداد بازديد زيرپورتال: 1477265 اين زيرپورتال امروز: 242 سایت در امروز: 21213 اين صفحه امروز: 3
شرح وظايف و ادارات تابعه
شرح وظايف اداره كارگزيني
1. مطالعه و نيازسنجي تعداد و نيروي انساني وپيگيري جذب وتامين آن.
2.  برنامه ريزي وتدوين سيستم اصولي وعلمي جذب ، جابجائي وتوزيع نيروي انساني وپيگيري و نظارت بر اجراي آن.
3.  برنامه‌ريزي، نظارت وپيگيري صدور احكام پرسنلي مانند استخدام، انتصاب، تطبيق، ارتقاء‌، ماموريت، انتقال، مرخصي وقطع رابطه استخدامي، بازنشستگي، خريد خدمت، اخراج، انفصال، تعليق، استعفاء، فوت و بركناري و .....
4.  برنامه‌ريزي ونظارت برثبت ونگهداري اطلاعات پرسنلي بااستفاده ازروشهاي نوين و مكانيزه.
5.  برنامه ريزي و پيگيري استقرار نظام امور علمي - ارزشيابي كاركنان ومديران
6.  نظارت وكنترل حضور و غياب كاركنان جهت تهيه گزارش ماهيانه
7.  برنامه ريزي و نظارت و اجراي قوانين ومقررات ودستورالعمل هاي اداري و استخدامي در واحدهاي تابعه ستادي و استاني
 
شرح وظايف اداره دبيرخانه
 
8.مطالعه، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري جهت انجام علمي، اصولي وروش مند مكاتبات و بايگاني اداري 
9.  دريافت ، ثبت ، توزيع وارجاع كليه نامه ها ومكاتبات وارده وصادره
10.  انجام امور مربوط به انجام كليه مكاتبات اداري
11.  انجام وتوسعه اتوماسيون اداري سازمان
12.   ابلاغ و پيگيري اجراي آراي هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري پرسنل
 
شرح وظايف اداره رفاه وتعاون
 
13.  مطالعه ، برنامه ريزي و پيگيري جهت افزايش انگيزه كاري كاركنان
14. برنامه ريزي ، نظارت وپيگيري تامين امكانات رفاهي پرسنل مانند تسهيلات بانكي ، مسكن ، سرويس رفت وآمد ، مهدكودك و...
15.   برنامه ريزي وپيگيري امور تربيت بدني وتقويم ورزشي ومسابقات ورزشي جهت همكاران
16.  برنامه ريزي ، نظارت وپيگيري ارائه خدمات بيمه اي پرسنل

شرح وظايف گروه تشكيلات و روشها
1.      مهندسي‌مجددماموريت‌ها وظايف سازمان باهدف توسعه وظايف حاكميتي وواگذاري وظايف تصدي‌گري.
2.      مطالعه و بررسي براي ايجاد ساختار سازماني متناسب با وظايف و ماموريتهاي سازمان.
3.   مطالعه و بررسي به منظور بهينه سازي ساختار ، تركيب و توزيع نيروي انساني و ارائه پيشنهادهاي لازم در چارچوب برنامه هاي جامع نيروي انساني دولت .
4.   مطالعه و بررسي مستمر سازمان و وظايف دستگاه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف ميان واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف و تعيين تعداد و عناوين پست هاي سازماني مورد نياز و حذف موانع و نارسايي هاي تشكيلاتي .
5.      مطالعه و بررسي و تهيه و تنظيم نمودن تشكيلات ، اهداف ، شرح وظايف و سازمان تفصيلي سازمان.
6.      مطالعه و اعلام نظر در خصوص قوانين ، آئين نامه ها ، تصويب نامه ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط.
7.      همكاري براي توسعه سازمانهاي غير دولتي و تشكل هاي تخصصي در راستاي تحقق وظايف سازمان.
8.   مطالعه و بررسي مستمر در خصوص نارسايي ها و تشكيلات مربوط به سيستم ها، فرآيندها و روشهاي انجام كار و برنامه ريزي براي اصلاح و بهسازي آنها با همكاري واحدهاي ذيربط.
9.      تهيه استانداردهاي لازم براي جا و مكان و نحوه استقرار واحدها .
10.مطالعه ، برنامه ريزي و پيگيري به منظور استقرار نظام ها و سبك هاي مديريتي نوين و ارتقاء فرهنگ و فن آوري مديريت براي انجام كارآمد وظايف سازما.
11. برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم ( ارائه مشاوره ) براي شايسته سالاري در انتخاب مديران و كاركنان.
12. سنجش سطح انگيزش كاركنان و برنامه ريزي براي ارتقاء آن .
13. استقرار نظام دريافت و بررسي پيشنهادات.
14. پيگيري براي اجرايي شدن پيشنهادات سازنده.
15. بررسي و ارزيابي ميزان و كيفيت پيشنهادات اجرا شده.
16.برنامه ريز ي و نظارت بر طراحي و اجراي آزمونهاي تخصصي استخدام به منظور تعيين اثر بخشي آنها و ارائه گزارشات لازم .
17. مطالعه و بررسي براي تدوين اصول و تهيه منشور اخلاقي سازمان و ترويج و تشريح آن براي كاركنان.
18. بررسي و پيگيري امور مربوط به تكريم مردم و مراجعين دستگاه و رعايت حقوق شهروندي آنان.
19. تهيه برنامه و اقدام براي نظر سنجي از ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمات.
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است