اهداف سازمان دامپزشكی كشور:

1. تأمين بهداشت، سلامت و فراهم كردن رفاه دام ، كنترل، پيشگيري و مبارزه با بيماري‌هاي دامي.

2. تأمين و تضمين بهداشت و سلامت فرآورده‌هاي دامي.

3. پيشگيري و مبارزه با بيماري‌هاي مشترك انسان و دام.

4. فراهم كردن شرايط ورود به بازارهاي جهاني، توسعه پايدار و سرمايه گذاري در بخش دام.

5. اجراي الزامات، مقررات و دستورالعمل هاي بهداشتي سازمان‌هاي بين المللي مرتبط.

 

وظايف اساسی سازمان دامپزشكی كشور:

1. سياست گذاري،برنامه ريزي،تدوين ضوابط ومديريت شبكه هاي مراقبت بيماري‌هاي دامي نظير شبكه هاي ملي مراقبت بيماري‌هاي حيواني (خاكزي)، بيماري‌هاي حيواني(آبزي) و بيماري‌هاي مشترك انسان و حيوان   

2. انجام اقدامات و هماهنگي هاي لازم با واحدهاي تابعه استاني براي شناسايي كانون بيماري‌هاي دامي و عوامل مؤثر در وقوع و انتشار آن‌ها. 

3. سياست گذاري ، برنامه ريزي ونظارت براي تامين بهداشت دام از طريق كنترل، پيشگيري و ريشه كني بيماري‌هاي واگيردار و قرنطينه اي دام.

4. انجام اقدامات وهماهنگي هاي لازم براي مبارزه با بيماري‌هاي مشترك دام بين انسان و حيوان با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذيصلاح.

5. سياست گذاري، برنامه ريزي ، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي براي ورود و خروج و نقل و انتقال دام و فرآورده‌هاي  دامي( ملي و بين المللي) و صدور مجوزهاي بهداشتي مرتبط.

6. سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي دركارخانه‌هاي توليد خوراك دام ،كشتارگاه ها وكارخانه هاي توليد وفرآوري محصولات دامي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.

7. بازرسي و كنترل كيفي بهداشتي فرآورده‌هاي  خوراكي دام از مرحله توليد تا توزيع(از مزرعه تا سفره مصرف كننده) .

8. سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي درمحيط هاي زندگي،پرورش ونگهداري دام وسايرتاسيسات مربوطه.

9. سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اقدامات اجرايي كنترل و پيشگيري بيماري‌هاي غير واگير از جمله بيماري‌هاي متابوليك ، مسموميت ها و...

10. مديريت اجراي برنامه هاي ملي، منطقه اي و بين المللي براي كنترل ، پيشگيري و ريشه كني بيماري‌هاي فرامرزي باهماهنگي واحدهاي ذي ربط.

11. راه اندازي شبكه ملي تجزيه و تحليل خطرات احتمالي براي جلوگيري از ورود عوامل بيماري زا به داخل‌كشور.

12. سياست گذاري، برنامه ريزي و مديريت بحران و واكنش هاي سريع براي بهداشت دام و ايمني مواد غذايي در سطح ملي.

13. سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اقدامات پيشگيرانه و كنترلي بيماري‌هاي واگير دار و قرنطينه اي در حيوانات وحشي و پرندگان آزادپرواز با همكاري مراجع داخلي و بين المللي مرتبط .

14. سياست گذاري و تعيين انواع مختلف حيوانات خانگي بي خطر براي جامعه و اعمال ضوابط بهداشتي و راهبري مراكز بهداشتي درماني بخش غير دولتي دامپزشكي براي صدور شناسنامه اين حيوانات و ايمن سازي مستمر آنان در برابر بيماري‌هاي واگيردار.

15. برنامه ريزي ومديريت شبكه ملي ثبت انواع داروها ، فرآورده‌هاي  بيولوژيك، واكسن ها، سرم ها ضد عفوني ها ، سموم و مواد بيولوژيك و مواد اوليه.

16. سياست گذاري و تعيين ضوابط توليد و پرورش حيوانات آزمايشگاهي و استاندارد گذاري آنان و تدوين مقررات و آيين نامه هاي لازم و اعمال انان براي پرهيز و اجتناب از آزار حيوانات وبه حداقل رساندن مطالعات in vivo (حيوانات زنده).

17. سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت بر اعمال ضوابط براي رعايت حقوق حيوانات و تامين رفاه دام ودستيابي به توليدات ارگانيك دامي با تاكيد بر ترويج فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي در اين‌رابطه.

18. شناسايي و تعيين هويت دام كشور و صدور شناسنامه هاي بهداشتي واحدهاي اپيدميولوژيك.

19. ايجاد پست هاي قرنطينه در داخل كشور و پايانه هاي مرزي به منظور اعمال مقررات بهداشتي و قرنطينه اي .

20. سياست گذاري،ْ برنامه ريزي و نظارت بر امور تشخيص و درمان بيماري‌هاي دامي .

21. ايجاد وتوسعه كمي وكيفي شبكه هاي مختلف آزمايشگاهي تشخيص وكنترل كيفي به منظور حمايت شبكه مراقبت بيماري‌هاي دام و آبزيان واستانداردسازي آن‌ها.

22. تدوين ومديريت برنامه ملي اعتبار بخشي آزمايشگاه هاي دامپزشكي كشور (تحقيقاتي- اجرايي - دولتي- غيردولتي ).

23. برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مرتبط با بيوتكنولوژي وطب مكمل در دامپزشكي.

24. سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي ضوابط مربوط به پسماندهاي دامپزشكي .

25. تدوين و ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط فني و اجرايي بهداشتي و قرنطينه اي (ملي، منطقه اي و بين المللي )دامپزشكي .

26. سياست گذاري، برنامه ريزي و استقرار و گسترش شبكه هاي ملي تشخيص بقاياي دارويي درفرآورده‌هاي  دامي بمنظور اجراي برنامه هاي ملي كنترل بقاياي دارو،آنتي بيوتيك،سموم،آفت كش ها،فلزات سنگين و ...

27. برنامه ريزي درجهت مديريت فرايند توليد،فرآوري، ورود وصدور،نگهداري و توزيع انواع دارو، واكسن، سرم، ضدعفوني كننده ها، سموم و مواد بيولوژيك و مواد اوليه آن‌ها و كارايي اين نهاده ها.

28. انجام نظارت هاي موثر برمراكز و كارخانه هاي توليدوفرآوري،ورود ،صدور و توزيع انواع دارو ، واكسن، سرم، ضدعفوني كننده ها، سموم و مواد بيولوژيك و مواد اوليه موردمصرف دامپزشكي.

29. برنامه ريزي و هماهنگي ترويج و انتقال آخرين يافته هاي بهداشتي، قرنطينه اي و امنيت زيستي دامپزشكي به بهره‌برداران مرتبط ازطريق واحدهاي عملياتي تابعه.

30. برنامه ريزي و هماهنگي به منظور آموزش و اطلاع رساني در امر بهداشت عمومي.

31. برنامه ريزي و هماهنگي به منظور توسعه سطح دانش،فن آوري مهارت هاي دامپزشكي ازطريق ايجاد ارتباط مستمر و موثر بامراكز و نهادهاي تحقيقاتي و مشاركت با مراكز آموزشي و تحقيقاتي در اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي كاربردي.

32. برنامه ريزي و نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان.

33. سياست گذاري و برنامه ريزي براي توسعه و آموزش بخش غيردولتي در حوزه دامپزشكي وصدورپروانه هاي لازم ونظارت برعملكرد آن‌ها با همكاري مراجع ذيربط.

34. مشاركت فعال در كنفرانس هاي داخلي و بين المللي دامپزشكي و اعزام نماينده به اين كنفرانس ها و همچنين مبادله اطلاعات علمي با مراكز و مراجع علمي و دامپزشكي.

35. تاسيس و توسعه شبكه هاي دامپزشكي همچنين تربيت كادر فني در مناطق و مراكز دامداري كشور.

36. تهيه وسايل و لوازم فني، داروها، واكسن، سرم، مواد بيولوژيكي، سموم و مواد ضدعفوني كننده مربوط به مبارزه با بيماري‌هاي دامي از داخل يا خارج از كشور و عرضه آن به مصرف كنندگان به قيمت تمام شده يا به صورت بلاعوض (برابربند13 قانون سازمان دامپزشكي كشور).

37. برنامه ريزي و نظارت بمنظوراجراي مفاد موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني مربوط به بهداشت دام در سطح كشور.

38. همكاري با نهادهاي مرتبط در ذبح و صيد شرعي .

 

 پدافند غيرعامل

1. تشکبل کمیته ها و کار گروهای مربوطه در خصوص آمادگی و تصمیم گیری در شرایط بحران و اتخاذ تدابیر لازم در مقابله با تهدیدات زیستی و بیو تروریسم.

2. تهیه و تدوین و تصویب طرحها و پروژه ها ی اجرایی مقابله با تهدیدات زیستی توسط ستاد مرکزی و ادارات کل دامپزشکی استانها.

3. برگزاری و انجام عملیات مانورهای مقابله ای و آمادگی در شرایط بحران و تهدیدات زیستی ( بیوتروریسم و چالش های بیو لوژیکی)

4. تهیه طرحهای طبقه بندی مراکز دامپزشکی (حساس ، مهم) به منظور رعایت الزامات پدافند غیر عامل مانند: آزمایشگاه مرکز تشخیص و کنترل دارو و مواد بیولوزیک ، مرکز بررسی بیماری های دامی گلمکان خراسان رضوی ، مرکز بررسی بیماری های طیور دوک مازندران و مرکز نگهداری ذخایر استراتژیک واکسن و فراورده های بیولوژیک.

5. آموزش و فرهنگ سازی امور پدافند غیر عامل برای کارشناسان و مدیران در سطح سازمان و استانها و برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی.

6. اجرای پروژه های بیو بانک بعنوان استاندارد جهت تهیه واکسن ، آنتی ژن ، کیت های آزمایشگاهی به منظور آمادگی لازم در مقابله با هرگونه تهدیدات زیستی و بیو تروریسمی.

7. تقویت و تجهیز و آماده سازی اکیپ های واکنش سریع.

8. تشکیل اتاق بحران در سازمان مرکزی و ادارات کل دامپزشکی استانها .

9. تقویت و تجهیز پست های قرنطینه های مرزی در مقابله با ورود عوامل بیو تروریستی و تهدیدات زیستی.

10.  تهیه و اجرای طرح ایجاد شبکه امن انتقال داده و دیتا ( ایجاد شبکه اینترانت از طریق MPLS) جهت حفظ سیستمهای GIS و اتوماسیون در سازمان به منظور حفاظت از سیستم های فناوری اطلاعات و آمار.

11. اجرای پروژه ارتقاء سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در امور مراقبت و مبارزه با بیماری های دام ، طیور و آبزیان. 

 

دفتر حوزه رياست ، حقوقي و ارزيابي عملكرد

1. برنامه ريزي و هدايت امور مربوط به حوزه رياست.

2. همكاري و هماهنگي با دانشگاه ها، مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي در امور دامپزشكي.

3. همكاري و هماهنگي با دفاتر درون سازماني و برون سازماني در اجراي برنامه ها و اهداف سازماني.

4. فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم با كاركنان و مديران دامپزشكي.

5. پاسخگوئي و پيگيري مشكلات ، درخواست ها و شكوائيه هاي ارباب رجوع از طريق معاونت ها، دفاتر ستادي و مديران كل استآن‌ها.

6. پيگيري مكاتبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، مسئولين كشوري و استاني و اعلام پاسخ به آن‌ها.

7. شناسائي و معرفي نيروهاي متعهد و مستعد در حوزه هاي مديريتي.

8. اظهارنظروارائه‌پيشنهاددرخصوص نصب‌وعزل‌معاونين و مديران دفاترستادي وادارات كل‌دامپزشكي استآن‌ها.

9. برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم براي مأموريتهاي مديران سازمان به استان ها و خارج از كشور.

10. پيگيري درخواست ها و مشكلات ادارات كل دامپزشكي استآن‌ها از طريق معاونت ها و دفاتر ستادي.

11. هماهنگي در جهت برنامه ريزي جلسات رياست سازمان با مسئولين كشوري و مراجع ذيربط .

12. هماهنگي و برنامه ريزي لازم در انجام كليه امور مرتبط با سازمان و ادارات كل .

13. برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم براي برگزاري جلسات شوراي هماهنگي مديران كل دامپزشكي استآن‌ها.

14. هماهنگي و همكاري با استآن‌ها و دفاتر ستادي در مقابله با حوادث غيرمترقبه طبيعي و غير طبيعي و همچنين شرايط بحراني.

15. همكاري در تدوين و تصويب قوانين و مقررات دامپزشكي .

16. نظارت و ارزشيابي عملكرد مديران استآن‌ها و حوزه رياست.

17. همكاري در تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد سازمان و اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم هاي مربوطه و تهيه مستندات لازم.

18. انجام بازرسي دوره اي از واحدهاي ملي و استاني براي سنجش عملكرد اقدام كنندگان مطابق با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي سازمان، كشف مفاسد اداري و تهيه گزارش هاي لازم.

19. دريافت شكايات حضوري و مكتوب مراجعين از واحدها و كاركنان سازمان و بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگوئي به شاكي .

20. بررسي، اظهارنظر و تائيد پيش نويس بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئين نامه ها .

21. طرح و اقامه دعاوي در محاكم قضايي عمومي و اختصاصي بر عليه متخلفين از قانون سازمان و پيگيري تا حصول نتيجه و دفاع از دعاوي اقامه شده عليه سازمان.

22. بررسي و اظهارنظر درخصوص پيش نويس آئين نامه ها، طرح ها و لوايح مرتبط با دامپزشكي .

 

مديريت حراست

1. انجام برنامه ريزي هاي لازم جهت اجراي خط مشي امنيتي اطلاعاتي ابلاغ شده از سوي وزارت اطلاعات و حراست وزارت متبوع در حوزه هاي وظيفه اي حراست شامل: " حفاظت پرسنل" ، " حفاظت و امور ايمني" ، "بررسي و اطلاع رساني و جمع آوري اطلاعات "و نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل هاي صادره از سوي حراست كل كشور.

2. برنامه ريزي در جهت آسيب شناسي مجموعه ادارات كل دامپزشكي به منظور رفع تهديدها و حسن استفاده از فرصتها و ارائه راهكارهاي مناسب در دوره هاي زماني بلند مدت و كوتاه مدت به تمامي مديران و مراجع ذيصلاح.

3. بررسي و تعيين خط مشي ها و سياست هاي راهبردي ، عملياتي و استراتژيك حراست سازمان دامپزشكي و تدوين و ابلاغ دستورالعمل هاي مربوطه و هدايت امور در چهارچوب قوانين و مقرر ات در راستاي نيل به اهداف خرد و كلان سازمان و ايجاد هماهنگي ميان مديران در تمامي سطوح سازماني و هدايت و راهبري و كنترل آن‌ها در زمينه وظايف محوله .

4. ارائه گزارش عملكرد و پاسخگوئي لازم در جهت ارائه به رياست سازمان و اداره كل حراست وزارت متبوع در راستاي اجراي دستورالعمل ها و بخشنامه ها .

5. برنامه ريزي جهت ارائه مشاوره امنيتي و خدمات اطلاعاتي لازم به رياست سازمان مديران مجموعه دامپزشكي كشور.

6.برنامه ريزي، هدايت، سازماندهي و نظارت بر انجام فعاليت هاي واحدها و نيروهاي تحت سرپرستي و حراست ادارات كل دامپزشكي استان ها بمنظور حسن اجراي امور محوله .

7. تعيين و انتصاب مسئولين حراست اداره كل استآن‌ها و پاسخگويي به استعلام هاي واحدهاي ديگر سازمان. 

8. ايجاد هماهنگي هاي لازم جهت شركت دركميسيون هاي برگزار شده در وزارت اطلاعات و اداره كل حراست سازمآن‌ها.

9. برنامه ريزي وانجام اقدامات لازم  بمنظور جلوگيري از هرگونه نفوذ ، اخلال نظم و خرابكاري در جهت پيشگيري از حوادث و سوانح احتمالي .

10. كنترل و نظارت بر نگهداري اسناد محرمانه  بر حسب اهميت و ميزان لطماتي كه از دستبرد افشاي آن‌ها بر مصالح و امنيت كشور وارد مي آيد .

11. ايجاد دبيرخانه محرمانه بمنظور دريافت و ثبت و صدور نامه هاي محرمانه ، كشف رمز ، اخذ دورنويس و پست هاي الكترونيكي محرمانه .

 (3-1) دفتر سازمآن‌هاي تخصصي ، روابط عمومي و امور بين الملل

1. تهيه و تدوين خط مشي ها ، سياست گذاري و برنامه ريزي در جهت همكاري هاي بين المللي و سازمان هاي تخصصي و منطقه اي مرتبط با مباحث دامپزشكي .

2. بررسي ، گردآوري و تبادل اطلاعات علمي و فني با سازمان هاي بين المللي ، منطقه اي وكشورهاي طرف قرارداد مرتبط با امور دامپزشكي .

3. تهيه و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي اجرايي امور بين الملل و سازمان هاي تخصصي.

4. همكاري و هماهنگي با دفتر امور بين الملل و منطقه اي وزارت جهاد كشاورزي جهت برقراري ارتباط منسجم وصحيح بين المللي مرتبط با امور دامپزشكي .

5. همكاري در تدوين و ارائه پيش نويس لوايح و آئين نامه هاي مورد نياز و اظهارنظر در خصوص طرح ها و لوايح مربوطه.

6.    مطالعه و بررسي توانمندي هاي فني و تخصصي سازمان ها و مجامع بين المللي و منطقه اي، همكاري در بررسي و نيازسنجي آموزشي دامپزشكي و برنامه ريزي و پيگيري در جلب همكاري هاي بين المللي و منطقه‌اي و استفاده از فرصت هاي آموزشي اين سازمان ها.

7. برنامه ريزي در جهت برگزاري اجلاس ها، دوره هاي آموزشي و همايش هاي بين المللي.

8. انجام اقدامات لازم جهت تشريفات ورود مهمانان خارجي سازمان دامپزشكي كشور مانند اخذ ويزا، مصوبه و ...

9.  نيز شركت مديران و كارشناسان سازمان در مجامع بين المللي، ديدارهاي رسمي، همايش ها، دوره هاي آموزشي و نمايشگاه ها و ماموريت هاي اداري.

10. تهيه، تدوين پيگيري و تصويب تفاهم نامه ها، پروتكل ها و موافقت نامه هاي مشترك با سازمان هاي بين‌المللي و منطقه‌اي وكشورهاي طرف قرارداد در چارچوب وظايف سازمان و ضوابط و مقررات بين‌المللي .

11. مشاركت در تدوين و تصويب قوانين، مقررات، ضوابط بين الملل و دستورالعمل هاي اجرايي بهداشت دام و دامپزشكي در سازمان جهاني بهداشت دام، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد، كميسيون توليد و بهداشت دام آسيا و اقيانوسيه، سازمان بهداشت جهاني، برنامه كنترل بيماري‌هاي مشترك انسان و دام مديترانه، سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو)، كميسيون تدوين مقررات مواد غذايي ( كدكس اليمنتاريوس ) و ...

12. همكاري با مراكز و موسسات آموزشي و تحقيقاتي در اجراي طرح ها و پروژه هاي پژوهشي بين‌المللي.

13. همكاري و پيگيري عضويت سازمان دامپزشكي در سازمان هاي بين المللي و منطقه اي مرتبط و انجام امور مربوطه.

14. تهيه و ارسال گزارش رخداد بيماري ها و عملكرد پروژه هاي مشترك به سازمان هاي بين المللي، منطقه‌اي و كشورهاي طرف قرارداد .

15. انجام اقدامات لازم جهت اجراي سياست هاي اطلاع رساني دولت مختص به مباحث مرتبط با دامپزشكي .

16. ايجاد هماهنگي لازم جهت برقراري ارتباط با رسانه هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكردهاي بخش‌هاي  مختلف در سازمان و واحدهاي استاني آن .

17. انجام اقدامات لازم جهت پاسخگويي رفع ابهامات موجود واطلاع رساني صحيح درخصوص سازمان و مباحث پيرامون امور دامپزشكي.

18.   اتخاذ تدابير مناسب در جهت ايجاد حسن رابطه بين كاركنان ومسئولان سازمان ازطريق برگزاري جلسات داخلي.

19. جمع آوري اطلاعات جهت سنجش، تحقيق وبررسي افكارگروه هاي موردنظر داخل وخارجي درباره سازمان وافكارسنجي عمومي ودستگاهي .

20.   كنترل و نظارت برانتشارات ونشريات سازمان .

21.   ايجاد هماهنگي هاي لازم جهت اجراي مناسب مراسم ومناسبت ها .

 

(1) معاونت بهداشتي و پيشگيري

1. مطالعه، بررسي، سياستگذاري و مشاركت در برنامه ريزي و نظارت بر برنامه ها ، طرح‌ها ونيروهاي كنترل ، پيشگيري و ريشه كني بيماري‌هاي واگير دار وقرنطينه اي دام .

2. مطالعه، بررسي، سياستگذاري ومشاركت در برنامه ريزي ونظارت بر برنامه ها ، طرح ها و پروژهاي مبارزه با بيماري‌هاي مشترك بين انسان و حيوان.

3. مطالعه، بررسي، سياستگذاري و مشاركت در برنامه ريزي ونظارت بر برنامه ها ، طرح ها و پروژه هاي بهداشتي، قرنطينه اي و امنيت زيستي دام و فرآورده‌هاي  دامي

4. مطالعه ، بررسي، مشاركت در تدوين ، پيگيري ونظارت براي استقرار سيستم مراقبت بيماري‌هاي دامي (‌دام ، طيور ، آبزيان ، زنبور عسل كرم ابريشم و ......... )

5. مطالعه، بررسي، مشاركت و نظارت در تدوين دستورالعمل هاي فني واجرايي بهداشتي و پيشگيري بيماري‌هاي دامي و ابلاغ آن‌ها

6. مطالعه، بررسي، سياستگذاري ونظارت در تدوين دستورالعمل هاي فني واجرايي بهداشتي قرنطينه اي و امنيت زيستي در چراگاه ها ، مراتع ، آبشخورها ، محل هاي نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوط به پرورش دام وابلاغ آن‌ها

7.   مطالعه، بررسي، سياستگذاري، مشاركت و نظارت در تدوين دستورالعمل هاي فني و اجرايي بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي در كارخانه هاي توليد خوراك دام ، وابلاغ آن‌ها

8.   مطالعه و بررسي، سياستگذاري، مشاركت ونظارت در تدوين ودستورالعمل هاي فني واجرايي برنامه هاي ملي كنترل باقيمانده هاي ( دارو ، هورمون ها ، سموم و آفت كش ها ، فلزات سنگين ، متابوليت هاي قارچي، راديونوكليندها، و ..... ) در فرآورده‌هاي  دامي و ابلاغ آن‌ها

9.   مطالعه، بررسي، سياستگذاري و مشاركت و نظارت در تدوين دستورالعمل هاي فني واجرايي و نظارت براعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي وامنيت زيستي در كشتارگاه ها و كارخانه هاي توليد و فرآوري محصولات دامي

10. مطالعه،بررسي واعلام نياز دارو و مواد بيولوژيك دامپزشكي وبرنامه ريزي ونظارت و پيگيري براي تامين آن‌ها

11.مطالعه ، بررسي وهمكاري در تعيين تعداد وتركيب نيروي انساني متخصص دامپزشكي مورد نياز در  بخش‌هاي دولتي و غير دولتي دامپزشكي .

 

 (1-1) دفتر بهداشت و مديريت بيماري‌هاي دامي

1. مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين برنامه راهبردي براي بررسي، مبارزه و مراقبت بيماري‌هاي دامي با اولويت بيماري‌هاي اخطار كردني و نظارت، ارزيابي و مميزي آن‌ها.

2. مطالعه ، سياست گذاري، برنامه ريزي و تدوين برنامه هاي راهبردي براي بررسي، مبارزه و مراقبت بيماري‌هاي قابل انتقال بين انسان و دام و نظارت، ارزيابي و مميزي آن‌ها.

3. مطالعه ، سياست گذاري ، برنامه ريزي و تدوين برنامه راهبردي برقراري سيستم مراقبت بيماري‌هاي دامي و قابل انتقال بين انسان و دام و نظارت ، ارزيابي و مميزي آن.

4. مطالعه و تدوين برنامه هاي اجرايي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت مبارزه با بيماري ها شامل : پيشگيري ، كنترل و ريشه كني بيماري‌هاي دامي ، بيماري‌هاي قابل انتقال بين انسان و دام و توسعه سيستم مراقبت بيماري‌هاي دامي .

5. تدوين دستورالعمل ها و ضوابط لازم براي بررسي، مبارزه و مراقبت بيماري‌هاي دامي و بيماري‌هاي قابل انتقال بين انسان و دام و پيش بيني ميزان عمليات ساليانه در قالب طرح هاي ملي.

6. جمع بندي ، بررسي و ارزيابي گزارش عملكرد ادارات كل دامپزشكي استان ها در زمينه اجراي طرح ها پروژه ها ي مبارزه با بيماري‌هاي دامي.

7. مطالعه، بررسي و جمع آوري اطلاعات در خصوص وضعيت بيماري‌هاي واگير دار در وحوش و حيوانات خانگي به ويژه در خصوص مخازن بيماري‌هاي دامي.

8. گردآوري ، پردازش، تجزيه و تحليل و تفسير داده هاي بيماري‌هاي دامي و بيماري‌هاي قابل انتقال بين انسان و دام بمنظور انتخاب بهترين و موثرترين روش پيشگيري ، كنترل و ريشه كني اين بيماري‌ها.

9. تدوين برنامه پيشگيري ، كنترل و ريشه كني بيماري‌هاي نو ظهور (بازپديد و نوپديد) بومي (آندميك) و غير بومي(اگزوتيك) دامي.

10. بررسي و پيش بيني و اعلام نياز وسائل ، تجهيزات، امكانات و نيروي انساني ، واكسن و مواد بيولوژيك و داروهاي ضدانگلي و ساير نهاده هاي دامي مورد نياز در سطح كشور، ارزيابي و نظارت بر توزيع و مصرف آن‌ها.

11. مطالعه ، بررسي و اعلام نيازهاي آموزشي مقطع دار، ضمن خدمت مورد نياز شاغل در بخش هاي دولتي و غير دولتي دامپزشكي در امر بررسي مبارزه و مراقبت با بيماري‌هاي دامي و بيماري‌هاي قابل انتقال بين انسان و دام.

12. مطالعه و مشاركت در اعلام تحقيقات كاربردي مورد نياز براي بهبود برنامه هاي مبارزه با بيماري‌هاي دامي و همكاري در اجراي آن‌ها.

13. همكاري در برگزاري همايش هاي علمي ، ملي ، منطقه اي و بين المللي بيماري‌هاي دامي .

14. آناليز خطر (ارزيابي خطر ، مديريت خطر ، تعامل ارتباطي عوامل خطر) بيماري‌هاي بومي و غير بومي (اندميك و اگزوتيك)

15. همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امور مراقبت و مبارزه با بيماري‌هاي قابل انتقال بين انسان و دام.

16. همكاري در برگزاري همايش هاي علمي منطقه اي ، ملي و بين المللي بيماري‌هاي قابل انتقال بين انسان و دام.

17. بررسي اپيدميولوژيكي و شناسائي كانون بيماري‌هاي دامي و قابل انتقال بين انسان و دام و تعيين حغرافياي پراكندگي اين بيماري‌ها در سطح كشور .

18. بررسي ميزان بروز، شيوع و خسارات اقتصادي ناشي از بيماري‌هاي دامي و قابل انتقال بين انسان و دام.

19. بررسي وضعيت بهداشتي چراگاه‌ها، آبشخورها، محل نگهداري ، مراكز تجمع ، ميادين دام، كشتارگاه‌ها و ساير تاسيسات مربوط به دام از نظر عوامل مولد بيماري.

20. مطالعات اپيدميولوژيكي تعيين وضعيت بيماري‌هاي اگزوتيك(غير بومي).

21. ارزيابي اثرات حاصله از كاربرد واكسن ها، موادبيولوژيك، سموم و داروهاي مورد استفاده در طرح ها وپروژه هاي مربوط به بررسي و مبارزه با بيماري‌هاي دامي.

22. كسب آخرين اطلاعات علمي و فني از منابع داخلي و خارجي در مورد بيماري‌هاي دامي.

23. تهيه داده ها و اطلاعات بيماري‌هاي دامي و قابل انتقال بين انسان و دام جهت ارسال به سازمان هاي بين‌المللي نظير WHO,FAO,OIE و...

24. تنظيم و تدوين و ارائه گزارش هاي ، بولتن و سيماي بيماري‌هاي دامي .

25. بررسي ، همكاري و پيگيري براي افزايش سطح پوشش بيمه دام.

 

(2-1) دفتر بهداشت و مديريت بيماري‌هاي طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم

1. مطالعه، سياستگذاري و تدوين برنامه هاي راهبردي مبارزه با هريك از بيماري‌هاي طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم و نظارت و پيگيري اجراي آن‌ها.

2. مطالعه، سياستگذاري و تدوين برنامه هاي راهبردي ايجاد سيستم مراقبت از هريك از بيماري‌هاي واگير دار طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم و نظارت و پيگيري اجراي آن ها.

3. مطالعه و تدوين برنامه هاي اجرايي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت مبارزه با بيماري‌هاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم و نظارت و پيگيري اجراي آن‌ها.

4. مطالعه و تدوين برنامه هاي اجرايي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت توسعه سيستم مراقبت بيماري‌هاي طيور ، زنبورعسل و كرم ابريشم

5. مطالعه و بررسي براي شناسايي علل و عوامل دخيل در بروز و انتشار بيماري‌هاي واگيردار طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم و آناليز خطر بيماري‌ها و نظارت و اقدام براي مقابله با آن‌ها.

6. مطالعه، جمع آوري و تحليل اپيدميولوژيك درخصوص موارد وقوع بيماري‌هاي طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم و ارائه راهكارهاي اجرايي لازم.

7. بررسي، ارزيابي و تحليل علمي عملكرد برنامه هاي اجرايي مبارزه با بيماري‌هاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم و ارائه راهكار هاي مناسب براي توسعه و اصلاح فرآيندها .

8. مطالعه و اعلام تحقيقات كاربردي مورد نياز براي بهبود برنامه هاي مبارزه با بيماري‌هاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم و مشاركت و همكاري در اجراي آن‌ها .

9. مطالعه، بررسي و اعلام نيازهاي آموزشي مقطع دار و ضمن خدمت مورد نياز پرسنل در بخش هاي دولتي و غير دولتي دامپزشكي براي بررسي ، مبارزه و مراقبت از بيماري‌هاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم.

10. مطالعه، ارزيابي و تحليل علمي عملكرد سيستم مراقبت بيماري‌هاي طيور، زنبورعسل و كرم‌ابريشم و ارائه راهكارهاي مناسب براي اصلاح فرآيندها و افزايش توان استفاده از آخرين يافته هاي علمي و فن آوري

11. جمع بندي ،  بررسي و تحليل علمي گزارش عملكرد برنامه ها ،  طرح ها و  پروژ ه هاي مبارزه  با  بيماري‌هاي طيور ،  زنبور عسل و كرم ابريشم .

12. مطالعه، تعيين و اعلام كميت و كيفيت تجهيزات، لوازم ، امكانات ، نيروي انساني، مورد نياز براي افزايش توان تشخيص بيماري‌هاي دامي.

13. بررسي و پيش بيني تجهيزات ، لوازم ، امكانات و نيروي انساني دارو و مواد بيولوژيك مورد نياز براي اجراي برنامه ها، طرح ها، پروژه هاي بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماري‌هاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم .

14. مطالعه، بررسي و جمع آوري داده ها و تحليل علمي و همكاري در انجام آزمايشات فارمي و ارائه گزارش در خصوص كيفيت دارو، سموم و مواد بيولوژيك .

15. جمع آوري و تنظيم گزارش ميزان بروز و شيوع بيماري‌هاي واگيردار طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم جهت ارائه به سازمان هاي بين المللي مرتبط.

16.   تنظيم ، تدوين و ارائه بولتن گزارش بيماري‌هاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم كشور.

17. مطالعه، بررسي و جمع آوري اطلاعات در خصوص وضعيت بيماري‌هاي واگيردار پرندگان وحشي و آزاد پرواز و خانگي به ويژه در خصوص مخازن و حاملين عوامل بيماريزا .

18. مطالعه و بررسي وضعيت آلودگي تالاب ها و مراكز تجمع پرندگان وحشي و آزاد پرواز به عوامل بيماريزا

19. مطالعه، بررسي و مشاركت براي ساماندهي مراكز عرضه پرندگان خانگي .

20. مطالعه، مشاركت، نظارت و پيگيري براي افزايش سطح ، پوشش بيمه طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم.

21. مشاركت و همكاري با اشخاص حقيقي و حقوقي (به ويژه اتحاديه ها و تعاوني‌هاي مرغداران، زنبور داران ونوغان داران) در راستاي اصلاح و توسعه بهداشتي سيستم پرورش طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم.

22. همكاري در برگزاري همايش هاي علمي، ملي، منطقه اي و بين المللي مرتبط .

 

(3-1) دفتر بهداشت و مديريت بيماري‌هاي آبزيان

1. مطالعه، سياستگذاري و تدوين برنامه هاي راهبردي مبارزه با هريك از بيماري‌هاي آبزيان و نظارت و پيگيري اجراي آن ها

2. مطالعه، سياستگذاري و تدوين برنامه راهبردي ايجاد سيستم مراقبت از هريك از بيماري‌هاي واگير دار آبزيان و نظارت و پيگيري اجراي آن‌ها

3. مطالعه و تدوين برنامه هاي اجرايي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت مبارزه با بيماري‌هاي آبزيان و نظارت و پيگيري اجراي آن‌ها

4. مطالعه و تدوين برنامه هاي اجرايي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت توسعه سيستم مراقبت بيماري‌هاي آبزيان

5. مطالعه و بررسي براي شناسايي علل و عوامل دخيل در بروز انتشار بيماري‌هاي واگيردار آبزيان و آناليز خطر بيماري‌ها و نظارت و اقدام براي مقابله با آن‌ها

6. مطالعه ،جمع آوري و تحليل اپيدميولوژيك در خصوص موارد بروز بيماري‌هاي آبزيان و ارائه راهكارهاي اجرايي لازم

7. بررسي،ارزيابي و تحليل عملكرد برنامه هاي اجرايي مبارزه با بيماري‌هاي آبزيان و ارائه راهكارهاي مناسب براي توسعه و اصلاح فرآيند ها

8.  مطالعه، بررسي و اعلام تحقيقات كاربردي موردنياز براي بهبود برنامه هاي مبارزه با بيماري‌هاي آبزيان ، مشاركت و همكاري در اجراي آن‌ها

9. مطالعه، بررسي و اعلام نيازهاي آموزشي مقطع دار و ضمن خدمت مورد نياز در بخش هاي دولتي و غيردولتي دامپزشكي براي بررسي، مبارزه و مراقبت بيماري‌هاي آبزيان

10. مطالعه ، ارزيابي و تحليل علمي عملكرد سيستم مراقبت بيماري‌هاي آبزيان و ارائه راهكارهاي مناسب براي اصلاح فرآيندها و افزايش توان با استفاده از آخرين يافته هاي علمي و فن آوري

11. جمع بندي براي تحليل علمي گزارش عملكرد و برنامه ها، طرح ها و پروژه هاي مبارزه با بيماري‌هاي آبزيان

12. مطالعه، بررسي و اعلام كميت و كيفيت تجهيزات، لوازم ، امكانات و نيروي انساني مورد نياز براي افزايش توان تشخيص بيماري‌هاي آبزيان

13. بررسي و پيش بيني تجهيزات ، لوازم ، امكانات و نيروي انساني ، دارو و موادبيولوژيك مورد نياز براي اجراي برنامه ها، طرح و پروژه هاي بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماري‌هاي آبزيان

14. مطالعه، بررسي و جمع آوري داده ها، تحليل علمي و همكاري در انجام آزمايشات فارمي و ارائه گزارش در خصوص كيفيت دارو، سموم و مواد بيولوژيك

15. جمع آوري و تنظيم گزارش ميزان بروز و شيوع بيماري‌هاي واگيردار آبزيان جهت ارائه به سازمان هاي بين المللي مرتبط و ارائه بولتن گزارش بيماري‌هاي آبزيان كشور به مراجع ذيصلاح

16. مطالعه، بررسي و جمع آوري اطلاعات در خصوص وضعيت بيماري‌هاي واگيردار آبزيان در رودخانه ها،آب بندان، آبگيرها، درياچه ها و درياهاي كشور به ويژه از نظر بيماري‌هاي اخطار كردني و حاملين عوامل بيماريزا

17. مطالعه و بررسي وضعيت آلودگي آبگيرها، رودخانه ها، درياچه ها و درياهاي كشور به عوامل بيماريزا

18. مطالعه ،بررسي ،برنامه ريزي و مشاركت در ساماندهي و ارتقاء سطح بهداشتي و امنيت زيستي در مراكز تكثير و پرورش آبزيان

19. مطالعه ، مشاركت ، نظارت و پيگيري براي افزايش سطح پوشش بيمه مراكز تكثير و پرورش آبزيان

20. مشاركت و همكاري با اشخاص حقيقي و حقوقي (به ويژه اتحاديه ها و تعاوني‌هاي آبزي پروري ، مراكز علمي و دانشكده ها و موسسات تحقيقاتي ) در راستاي اصلاح و توسعه بهداشتي سيستم هاي تكثير و پرورش آبزيان

21. برنامه ريزي و پيگيري جهت ارتقاء زيرساخت ها و ساختارهاي بهداشتي مراكز تكثير و پرورش آبزيان كشور در راستاي عمليات بهينه آبزي پروري (CAP)

22. برنامه ريزي جهت مديريت جامع بيماري‌هاي آبزيان در سطح كشور

23. برنامه ريزي و پيگيري جهت جلوگيري و پيشگيري از ورود بيماري‌هاي غيربومي به كشور

24. برنامه ريزي و امكان سنجي احداث و تجهيز آزمايشگاه تشخيص بيماري‌هاي آبزيان در سطح‌كشور

25. مطالعه و بررسي آخرين يافته هاي علمي از طريق منابع معتبر داخلي و خارجي جهت ارتباط با مراجع بين المللي مرتبط از جمله NACA,OIE,FAO و ...

26. مطالعه و بررسي آخرين وضعيت بهداشت و بيماري‌هاي آبزيان در كشورهاي همجوار و همسايه و جمع بندي و جمع آوري اطلاعات سازمان هاي مختلف بين‌المللي و تجزيه و تحليل آن‌ها.

 

 (4-1) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي

1. مطالعه و تحقيق در تدوين و ابلاغ استانداردها، ضوابط بهداشتي قرنطينه اي و امنيت زيستي در چراگاه‌ها، مراتع، آبشخورها، محل هاي نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوط به پرورش دام

2. مطالعه، سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري اعمال ضوابط بهداشتي -قرنطينه اي و امنيت زيستي در چراگاه‌ها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوطه به پرورش دام

3. مطالعه، سياست گذاري و تدوين برنامه هاي راهبردي كنترل بقاياي (دارو، هورمون، متابوليت هاي قارچي، راديونوكلئيدها، ديوكسين ها، بي كلرو فنينل ها، سموم، آفت كش ها، فلزات سنگين و ساير مواد شيميايي) در فرآورده‌هاي  دامي

4. مطالعه و برنامه‌ريزي، نظارت، پيگيري و استقرار سيستم كنترل بقاياي (دارو، هورمون، متابوليت هاي قارچي، راديونوكلئيدها، ديوكسين ها، بي كلرو فنينل ها، سموم، آفت كش ها، فلزات سنگين و ساير مواد شيميايي) در فرآورده‌هاي دامي

5. مطالعه و تحقيق در تدوين و ابلاغ استانداردها، ضوابط بهداشتي قرنطينه اي و امنيت زيستي در كشتارگاه‌ها و كارخانه‌هاي توليد و فرآوري محصولات دامي

6. مطالعه و برنامه ريزي، نظارت و پيگيري اعمال استاندارد ها، ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي در كشتارگاه‌ها و كارخانه هاي توليد و فرآوري محصولات دامي

7. مطالعه و تحقيق به منظور سياست گذاري تدوين برنامه راهبردي مديريت بحران و واكنش سريع براي مقابله با مخاطرات بهداشت دام، سلامت خوراك دام و فرآورده‌هاي  دامي در سطح ملي

8. مطالعه، برنامه ريزي، نظارت، پيگيري استقرار سيستم مديريت بحران و واكنش سريع براي مقابله با مخاطرات بهداشتي دام، خوراك دام و فرآورده‌هاي  دامي در سطح ملي

9. مطالعه، سياست گذاري و تدوين برنامه راهبردي بازرسي و كنترل كيفي بهداشتي خوراك دام و فرآورده‌هاي دامي از مرحله توليد تا عرضه

10. مطالعه، برنامه ريزي، نظارت، پيگيري و اقدام براي بازرسي و كنترل كيفي بهداشتي خوراك دام و فرآورده‌هاي  دامي از مرحله توليد تا عرضه

11. مطالعه، سياست گذاري و تدوين و ابلاغ ضوابط توليد و پرورش حيوانات آزمايشگاهي .

12. تدوين مقررات و آيين نامه ها و دستور العمل هاي لازم براي تامين رفاه حيوانات و توليد فرآورده‌هاي  دامي ارگانيك

13. مطالعه، سياست گذاري،برنامه ريزي و نظارت بر اعمال ضوابط رعايت حقوق حيوانات و تامين رفاه دام و حركت به سوي توليدات ارگانيك دامي با تاكيد بر ترويج فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي

14. مطالعه، سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري براي شناسايي و تعيين هويت دام كشور و صدور شناسنامه هاي بهداشتي .

15. مطالعه،تحقيق و تدوين ضوابط در مورد پسماندهاي دامپزشكي

16. مطالعه، سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري اجراي ضوابط پسماندهاي دامپزشكي

17. مطالعه و تدوين ضوابط و دستور العمل هاي بازرسي و كنترل كيفي گوشت در كشتارگاه‌ها و نظارت و پيگيري اجراي آن‌ها

18. مطالعه و تعيين امكانات و لوازم و تجهيزات مورد نياز براي تشخيص و كنترل كيفي فرآورده‌هاي  دامي

19. مطالعه و اعلام تحقيقات كاربردي موردنياز توسعه امنيت زيستي، كنترل كيفي و نظارت بر توليد تا عرضه فرآورده‌هاي  دامي و مشاركت در اجراي آن‌ها

20. مطالعه و اعلام آموزش هاي موردنياز بخش هاي دولتي و غير دولتي دامپزشكي براي اعمال ضوابط امنيت زيستي، كنترل كيفي و نظارت بر توليد تا عرضه فرآورده‌هاي  دامي و مشاركت در اجراي آن‌ها.

21. همكاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در راستاي اجراي برنامه هاي بهداشتي - قرنطينه اي و امنيت زيستي

22. مطالعه، تدوين و ابلاغ دستورالعمل هاي بهداشتي - قرنطينه اي و امنيت زيستي دامپزشكي

23. مطالعه، سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت، پيگيري ساماندهي كشتار دام هاي روستايي و كشتار در اعياد و مراسم مذهبي.

24. مطالعه، سياست گذاري، برنامه ريزي نظارت، پيگيري ساماندهي بهداشتي دامداري‌هاي روستايي

25. همكاري و مشاركت در تدوين استاندارهاي ملي مربوط به خوراك دام، فرآورده‌هاي  دامي، اماكن دامي و صنايع وابسته به دام

26.   همكاري در برگزاري نشست ها و همايش هاي بين المللي،ملي و منطقه اي مرتبط

27.   همكاري در اعمال مقررات شرعي ذبح و صيد .

 

 (5-1) دفتر قرنطينه و امنيت زيستي

1. مطالعه، سياستگذاري وتدوين دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتي قرنطينه اي و امنيت زيستي براي ورود وخروج و نقل وانتقال دام وفرآوردهاي دامي ( ملي وبين المللي).

2. برنامه ريزي، نظارت، پيگيري واقدام براي اعمال ضوابط بهداشتي قرنطينه اي وامنيت زيستي براي ورود وخروج و نقل وانتقال دام و فرآورده‌هاي  دامي.

3. مطالعه، برنامه ريزي، نظارت، پيگيري واقدام براي استقرار شبكه ملي نظارت وكنترل برتردد دام و فرآورده‌هاي  دامي با استفاده از آخرين يافته هاي علمي و فن آوري.

4. مطالعه ومشاركت در سياستگذاري وتدوين دستورالعمل ها وضوابط بهداشتي قرنطينه اي و امنيت زيستي براي واردات، صادرات ونقل وانتقال دارو، واكسن، سرم، ضد عفوني كننده ها سموم ومواد بيولوژيك ومواد اوليه آن‌ها.

5. برنامه ريزي، نظارت، پيگيري واقدام براي اجراي دستورالعمل ها واعمال ضوابط بهداشتي وقرنطينه اي وامنيت زيستي براي واردات، صادرات ونقل وانتقال دارو، واكسن، ضد عفوني كننده ها سموم ومواد بيولوژيك ومواد اوليه آن‌ها .

6. مطالعه و مشاركت در سياستگذاري وتدوين دستورالعمل ها وضوابط بهداشتي ، قرنطينه اي و امنيت زيستي براي واردات، صادرات و نقل و انتقال خوراك دام وطيور وآبزيان مواد اوليه وافزودني‌هاي مربوط به آن‌ها

7. برنامه ريزي، نظارت و پيگيري لازم براي اجراي دستورالعمل ها واعمال ضوابط بهداشتي، قرنطينه اي وامنيت زيستي براي واردات، صادرات ونقل وانتقال خوراك دام وطيور وآبزيان ومواد اوليه وافزودني‌هاي مربوط به آن‌ها.

8. مطالعه ومشاركت در شناسايي وتعيين هويت دام كشور و صدور شناسنامه هاي بهداشتي.

9. مطالعه، بررسي، برنامه ريزي، نظارت، پيگيري و اقدام براي ايجاد پست هاي قرنطينه درمناسب ترين نقاط مرزي و داخل كشور.

10.  مطالعه وتدوين دستورالعمل ها وضوابط وفرم‌هاي صدور گواهي نامه ها ومجوزهاي بهداشتي واردات، صادرات، ترانزيت دام وفرآورده‌هاي  خام دامي ونظارت بر حسن اجراي آن‌ها.

11. مطالعه و اعلام تحقيقات كاربردي مورد نياز براي توسعه سيستم هاي بهداشتي وقرنطينه اي دام وفرآورده‌هاي  خام دامي ومشاركت وهمكاري در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط .

12. مطالعه و اعلام آموزش هاي مورد نياز بخش دولتي وغير دولتي دامپزشكي براي اعمال ضوابط بهداشتي، قرنطينه اي وامنيت زيستي واردات ، صادرات ونقل وانقتال دام و فرآورده‌هاي  خام دامي وهمكاري ومشاركت در اجراي دوره هاي آموزشي مرتبط.

13. همكاري در تدوين پيش نويس تفاهم نامه ها و پروتكل هاي بهداشتي با ساير كشورها

14. شركت در نشست ها و سمينارهاي مرتبط در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي

15. مطالعه ،نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر،مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل، تعيين و اعلام استراتژي توليد، واردات، صادرات، نگهداري، توزيع، پخش، فروش، رها سازي و ثبت انواع موجودات ژنتيكي زنده تغيير شكل يافته حاصل از فناوري زيستي جديد و حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد

16. مطالعه، نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر، مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل مربوط به ارزيابي خطر و مديريت خطر ونيز مميزي و تدوين ضوابط فني و اجرايي مرتبط با آن‌ها، همچنين مشاركت در تدوين ضوابط توليد، واردات، صادرات، نگهداري، توزيع، پخش، فروش، رها سازي انواع موجودات ژنتيكي زنده تغيير شكل يافته حاصل از فناوري زيستي جديد و حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

17. مطالعه، نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر، مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل براي صدور پروانه جهت كارخانجات توليدكننده و يا مجوز توليد براي هرقلم از انواع موجودات ژنتيكي زنده تغيير شكل يافته حاصل از فناوري زيستي جديد و حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن ونظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

18. مطالعه، نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر، تدوين ضوابط و دستورالعمل براي استقرار و توسعه شبكه ملي ثبت انواع موجودات ژنتيكي زنده تغيير شكل يافته حاصل از فناوري زيستي جديد و حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

19. كنترل، نظارت، بازرسي، مميزي كارخانجات توليدكننده ، صادر و واردكننده ، توزيع، پخش، نگهداري، فروش و رها سازي انواع موجودات ژنتيكي زنده تغيير شكل يافته حاصل از فناوري زيستي جديد و حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

20. مطالعه، نظارت، بررسي و ثبت انواع موجودات ژنتيكي زنده تغيير شكل يافته حاصل از فناوري زيستي جديد و حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي‌باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهاي ملي و بين المللي و تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي مرتبط.

21. مطالعه، نظارت، بررسي و رسيدگي به شكايات و ارزيابي اثرات زيانبار مرتبط با انواع موجودات ژنتيكي زنده تغيير شكل يافته حاصل از فناوري زيستي جديد و حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهاي ملي و بين المللي و تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي مرتبط .

22. مطالعه ، نظارت، تهيه وتنظيم برنامه توليد ، توزيع ، فروش و رها سازي انواع موجودات ژنتيكي زنده تغيير شكل يافته حاصل از فناوري زيستي جديد وحفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد (در صورت نياز).

23. مطالعه، نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر، تدوين ضوابط و دستورالعمل جهت صدور پروانه شركت‌هاي  وارد و صادر كننده توزيع ، پخش ، نگهداري ، فروش و رها سازي يا صدور مجوز مرتبط براي هر قلم از انواع موجودات ژنتيكي زنده تغيير شكل يافته حاصل از فناوري زيستي جديد و حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد.

24. نظارت، هماهنگي و ابلاغ دستورالعمل‌هاي دفتر به ادارات دامپزشكي استآن‌ها در خصوص دستورالعمل‌ها و شرايط توليد، واردات، صادرات، نگهداري، توزيع، پخش، فروش و رها سازي انواع موجودات ژنتيكي زنده تغيير شكل يافته حاصل از فناوري زيستي جديد و حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد.

25. نظارت، مطالعه، بررسي، تحليل و جمع بندي گزارش هاي ارسالي از سوي ادارات كل دامپزشكي استآن‌ها مبني بر چگونگي اجراي دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغي و نيز تصميم گيري درخصوص نحوه نظارت و تكميل دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مرتبط .

 

 (2) معاونت تشخيص و مديريت درمان

1. مطالعه، سياستگذاري و تدوين برنامه استراتژيك توليد، ورود، صدور و توزيع انواع دارو، سرم، ضدعفوني كننده ها، سموم و مواد بيولوژيك و مواد اوليه آن‌ها كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي ميباشد.

2. مطالعه، سياستگذاري، تدوين و ابلاغ دستورالعمل ها، ضوابط و استانداردهاي توليد، واردات و توزيع وسايل و لوازم فني، دارو ها، واكسن ها، سرم‌ها، مواد بيولوژيك، سموم و مواد ضدعفوني كننده مورد مصرف دامپزشكي

3. مطالعه، برنامه ريزي و نظارت بر مراكز و كارخانه هاي توليد و فرآوري ورود و صدور توزيع انواع دارو ، مواد ضدعفوني كننده ها ، سموم ، مواد بيولوژيك و مواد اوليه آن‌ها كه به نحوي از انحا مورد مصرف دامپزشكي ميباشد.

4. مطالعه،سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر شبكه ملي نظارت بر توليد ، فرآوري ، ورود و صدور و توزيع انواع دارو، سرم، مواد ضدعفوني‌كننده، سموم، مواد بيولوژيك و مواد اوليه آن‌ها و كارايي اين نهاده‌ها.

5. مطالعه، سياستگذاري و برنامه ريزي استقرار و توسعه شبكه ملي ثبت انواع فرآورده‌هاي‌بيولوژيك، مواد ضدعفوني‌كننده، سموم و مواد اوليه

6. مطالعه و اعلام نيازها و اولويت هاي تحقيقات دامپزشكي و مشاركت در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط.

7. سياستگذاري و مشاركت در برنامه ريزي توسعه بخش غيردولتي دامپزشكي و نظارت بر عملكرد آن‌ها.

8. سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر تامين و توزيع وسايل و لوازم فني داروها، مواد بيولوژيك ،سموم و مواد ضد عفوني كننده مورد نياز براي اجراي طرح هاي و پروژه هاي سازمان .

9. مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و پيگيري توسعه كمي و كيفي شبكه هاي مختلف آزمايشگاهي تشخيص و كنترل كيفي دامپزشكي .

10. مطالعه، سياستگذاري ، برنامه ريزي و پيگيري برنامه ملي اعتبار بخشي آزمايشگاه هاي بخش دولتي و غير دولتي دامپزشكي

11. مطالعه، سياستگذاري و پيگيري اجراي برنامه هاي مرتبط با بيوتكنولوژي در دامپزشكي.

12. مطالعه، سياستگذاري برنامه ريزي و نظارت بر توسعه كمي و كيفي طب مكمل در دامپزشكي .

13. مطالعه، سياستگذاري ، برنامه ريزي و نظارت بر امور تشخيص و درمان بيماري‌هاي دام.

14. مطالعه، سياستگذاري و پيگيري اجراي برنامه هاي مرتبط با امنيت زيستي در دامپزشكي.

 

(1-2) دفتر امور دارو و درمان

1. مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي توليد، واردات، صادرات، نگهداري، توزيع، پخش، فروش و ثبت انواع دارو، فرآورده‌هاي  بيولوژيك، سرم، مواد ضدعفوني كننده، سموم، افزودني خوراك دام، آنزيم‌ها، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

2. مطالعه،بررسي و تدوين ضوابط فني و اجرايي مرتبط با توليد، واردات، صادرات، نگهداري، توزيع، پخش، فروش انواع دارو، فرآورده‌هاي  بيولوژيك، سرم،مواد ضدعفوني كننده، سموم، افزودني خوراك دام، آنزيم‌ها، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

3. مطالعه، ، تدوين ضوابط ، دستورالعمل و صدور پروانه جهت كارخانجات توليدكننده و يا مجوز توليد براي هرقلم از انواع دارو، فرآورده‌هاي  بيولوژيك، سرم، مواد ضدعفوني كننده، سموم، افزودني خوراك دام، آنزيم‌ها، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد ونظارت برآن‌ها

4. مطالعه،سياستگذاري، نظارت، ارزيابي ، اظهار نظر ، تدوين ضوابط و دستورالعمل جهت صدور پروانه شركت‌هاي  وارد و صادر كننده توزيع ، پخش ، نگهداري ، فروش يا صدور مجوز مرتبط براي هر قلم از انواع دارو، فرآورده‌هاي  بيولوژيك، سرم، ضدعفوني كننده، سموم، افزودني خوراك دام، آنزيم‌ها، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد.

5. مطالعه، ، تدوين ضوابط و دستورالعمل استقرار و توسعه شبكه ملي ثبت انواع دارو، فرآورده‌هاي  بيولوژيك، سرم، ضدعفوني كننده، سموم، افزودني خوراك دام، آنزيم‌ها، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

6. کنترل، مميزي ونظارت كارخانجات توليدكننده، صادر و واردكننده، توزيع، پخش، نگهداري و فروش انواع دارو، واكسن و موادبيولوژيك، سرم، ضدعفوني كننده، سموم، افزودني خوراك دام، آنزيم، پروبيوتيك و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

7. مطالعه، نظارت، بررسي و ثبت انواع دارو، فرآورده‌هاي  بيولوژيك، سرم، ضدعفوني كننده، سموم، افزودني خوراك دام، آنزيم‌ها، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهاي ملي و بين المللي و تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي مرتبط

8. نظارت، هماهنگي و ابلاغ دستورالعمل‌هاي دفتر به ادارات كل دامپزشكي استآن‌ها در خصوص دستورالعمل‌ها و شرايط توليد، واردات، صادرات، نگهداري، توزيع ، پخش، فروش دارو، فرآورده‌هاي  بيولوژيك، سرم، ضدعفوني كننده، سموم، افزودني خوراك دام، آنزيم‌ها، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

9. مطالعه، بررسي، نظارت، تحليل و جمع بندي گزارش هاي ارسالي از سوي ادارات كل دامپزشكي استآن‌ها مبني بر چگونگي اجراي دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغي و تصميم گيري درخصوص نحوه نظارت و تكميل دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مرتبط .

10. مطالعه،نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر،مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل، تعيين و اعلام استراتژي توليد، واردات، صادرات، نگهداري، توزيع، پخش، فروش و ثبت انواع تجهيزات و لوازم درمانگاهي‌ ونظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي‌باشد.

11. مطالعه، نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر، مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه جهت كارخانجات وواحدهاي توليد،توزيع،واردات،صادرات،بخش نگهداري وفروش و يا مجوز براي هرقلم از انواع تجهيزات و لوازم درمانگاهي و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

12. مطالعه، نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر، تدوين ضوابط و دستورالعمل براي استقرار و توسعه شبكه ملي ثبت انواع تجهيزات و لوازم درمانگاهي و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

13. مطالعه، نظارت، بررسي و ثبت انواع تجهيزات و لوازم درمانگاهي و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهاي ملي و بين المللي و تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي مرتبط .

14.   نظارت،هماهنگي و ابلاغ دستورالعمل‌هاي دفتر به ادارات كل دامپزشكي استآن‌ها در خصوص دستورالعمل‌ها و شرايط توليد ، واردات ، صادرات ، نگهداري ، توزيع ، پخش ، فروش انواع تجهيزات و لوازم درمانگاهي و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد.

15. مطالعه،نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر،مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل، تعيين و اعلام استراتژي در خصوص بيمارستان، درمانگاه‌ها، كلينيك‌ها، مراكز درماني،مايه كوبي ومراكز مشابه بخش خصوصي.

16. مطالعه، نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر، مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل براي صدور پروانه در خصوص بيمارستان، درمانگاه‌ها، كلينيك‌ها، مراكز درماني،مايه كوبي ومراكزمشابهبخش خصوصي.

17. مطالعه، نظارت، بررسي و رسيدگي به شكايات و ارزيابي پروانه بيمارستان، درمانگاه‌ها، كلينيك‌ها، مراكز درماني،مايه كوبي ومراكزمشابه بخش خصوصي.

18. نظارت ، مطالعه ، بررسي ، تحليل ، جمع بندي گزارش هاي ارسالي از سوي ادارات كل دامپزشكي استآن‌ها مبني بر چگونگي اجراي دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغي و تصميم گيري درخصوص نحوه نظارت و تكميل دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مرتبط درخصوص بيمارستان ، درمانگاه‌ها، كلينيك‌ها ، مراكز درماني، مايه كوبي ومراكزمشابه بخش خصوصي.

 

(2-2) مركز ملي تشخيص ، آزمايشگاه‌هاي مرجع و مطالعات كاربردي

1. مرجعيت تاييد تشخيص بيماري‌هاي مرضي دام، طيور، آبزيان،زنبور عسل، كرم ابريشم و حيات وحش در كشور و ارائه گزارش بروز بيماري‌هاي قابل گزارش (Notifible) به مقامات مسئول .

2. تاييد و نظارت بر آزمايشات كنترلي مواد غذائي، دارو، فرآورده‌هاي  بيولوژيك صادراتي و وارداتي و مطابقت آن با استانداردهاي داخلي

3. شركت در برنامه هاي كنترلي و نظارتي مراجع بين المللي(مميزي و انجام آزمون هاي مقايسه اي در جهت نظارت فني و ارزيابي فعاليت آزمايشگاه).

4. همكاري و مشاركت با مراجع بين المللي نظير WHO.OIE.FAO در چارچوب سياست هاي سازمان دامپزشكي‌كشوردراجراي‌برنامه هاي مراقبت ومبارزه بابيماري‌هاي دامي درسطوح ملي،منطقه اي وبين‌المللي

5. تهيه و ايجاد بانك نگهداري نمونه هاي مثبت و استانداردهاي داخلي در كشور.

6. بهره گيري از داده ها و اطلاعات آزمايشگاهي در ارزيابي روش هاي مبارزه با بيماري‌هاي دامي و ارائه نظرات مشاوره اي و فني به دفاتر فني .

7. انجام فعاليت هاي پژوهشي با همكاري مراكز علمي و پژوهشي در راستاي بهبود، ارتقاء و به روز نمودن آزمون هاي تشخيصي در كشور

8. يكنواخت ، بهينه و به روز كردن روش هاي آزمايشگاهي تشخيص دامپزشكي موجود در كشور با تهيه و تدوين روش هاي اجرايي آزمون (SOP) و صحه گذاري (Validation) و تاييد (Verification) آن‌ها

9. اجراي ضوابط و الزامات استاندارد (17025)و اعتبار بخشي كليه آزمون هاي در حال انجام .

10.همكاري در تدوين NRP .

11. مرجع ذيصلاح براي تهيه مواد مرجع (Reference Material) ، تهيه استاندارد ملي در زمينه سوش هاي ميكروبي ، كنترل مثبت و منفي ، آنتي ژن ، آنتي بادي و همچنين استانداردهاي داروئي و فرآورده‌هاي  بيولوژيك براي استفاده در مركز و ساير آزمايشگاه‌هاي دامپزشكي .

12.بهبود و ارتقاي فعاليت هاي تشخيصي آزمايشگاهي با برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي براي ديگر آزمايشگاه هاي وابسته .

13.طراحي و اجراي پروژه هاي فني تحقيقاتي با همكاري مراكز آموزشي و موسسات تحقيقاتي.

14.مميزي و نظارت بر عملكرد فني آزمايشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي دامپزشكي.

15. بهره گيري از پتانسيل و توانمندي آزمايشگاه‌هاي خارج از كشور در قالب تعيين آزمايشگاه هاي همكار و شركت در آزمون هاي مقايسه اي و ...

16. همكاري در برگزاري همايش هاي علمي مرتبط

17. مطالعه،نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر،مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل، تعيين و اعلام استراتژي توليد، واردات، صادرات، نگهداري، توزيع، پخش، فروش و ثبت انواع تجهيزات و لوازم و مواد تشخيصي، آزمايشگاهي ونظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي‌باشد.

18. مطالعه، نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر، مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل مربوط به ارزيابي خطر و مديريت خطر ونيز مميزي و تدوين ضوابط فني و اجرايي مرتبط با آن‌ها، همچنين مشاركت در تدوين ضوابط توليد، واردات، صادرات، نگهداري، توزيع، پخش، فروش انواع انواع تجهيزات و لوازم و مواد تشخيصي، آزمايشگاهي و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

19. مطالعه، نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر، مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه جهت كارخانجات توليدكننده و يا مجوز توليد براي هرقلم از انواع تجهيزات و لوازم و مواد تشخيصي، آزمايشگاهي و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

20. مطالعه، نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر، تدوين ضوابط و دستورالعمل براي استقرار و توسعه شبكه ملي ثبت انواع تجهيزات و لوازم و مواد تشخيصي، آزمايشگاهي و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

21. كنترل، نظارت، بازرسي، مميزي كارخانجات توليدكننده، صادر و واردكننده، توزيع، پخش، نگهداري و فروش انواع تجهيزات و لوازم و مواد تشخيصي ، آزمايشگاهي و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

22. مطالعه، نظارت، بررسي و ثبت انواع تجهيزات و لوازم و مواد تشخيصي، آزمايشگاهي و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهاي ملي و بين المللي و تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي مرتبط .

23. مطالعه ، نظارت، تهيه وتنظيم برنامه توليد ، توزيع ، فروش انواع تجهيزات و لوازم و مواد تشخيصي ، آ‌‌زمايشگاهي و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد درصورت‌نياز.

24. مطالعه ، نظارت، سياستگذاري ، ارزيابي ، اظهار نظر ، تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي صدور پروانه شركت‌هاي  وارد و صادر كننده، توزيع ، پخش ، نگهداري ، فروش يا صدور مجوز مرتبط براي هر قلم از انواع تجهيزات و لوازم و مواد تشخيصي ، آزمايشگاهي و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد.

25. مطالعه، نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر، تدوين ضوابط و دستورالعمل در خصوص مديريت همكاري با آزمايشگاه‌هاي منطقه اي، بين المللي و جهاني تعيين آزمايشگاه‌هاي ملي وTwin labبا آزمايشگاه‌هاي خارج از كشور و ايجاد شبكه آزمايشگاهي كشوري.

26. مطالعه،نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر،مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل، تعيين و اعلام استراتژي در خصوص مراكز تشخيصي، آزمايشگاه هاي مرجع و بخش خصوصي.

27. مطالعه، نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر، مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل براي صدور پروانه در خصوص مراكز تشخيصي،آزمايشگاه هاي مرجع و بخش خصوصي.

28. مطالعه، نظارت، بررسي و رسيدگي به شكايات و ارزيابي پروانه مراكز تشخيصي، آزمايشگاه هاي مرجع و بخش خصوصي.

29. ابلاغ دستورالعمل‌هاي دفتر به ادارات دامپزشكي استآن‌ها درخصوص مراكز تشخيصي، آزمايشگاه هاي مرجع و بخش خصوصي.

30. نظارت ، مطالعه ، بررسي ، تحليل گزارش عملكرد آزمايشگاه‌هاي دولتي وغيردولتي

 

(3-2) دفتر مطالعات و ارزيابي مخاطرات غذا، دارو و فرآورده‌هاي بيولوژيك

1. مطالعه مستندات و سوابق علمي و كاربردي و اظهار نظر در خصوص كميت، كيفيت ، اثر بخشي و بي خطري واردات و صادرات انواع دارو ، فرآورده‌هاي  بيولوژيك ، سرم ، مواد ضد عفوني كننده سموم ، خوراك دام وافزودني هاي خوراك دام ، آنزيم‌ها ، پروبيوتيك ها و نظاير آن‌ها و همچنين مواد اوليه آن‌ها كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد.

2. نياز سنجي ، طراحي و تدوين دستورالعمل ها و روش‌هاي اجراي پژوهش هاي كاربردي و ارزيابي مخاطرات بهداشتي و كارايي و اثر بخشي انواع دارو ، فرآورده‌هاي  بيولوژيك ، سرم ، مواد ضد عفوني‌كننده، سموم ، خوراك دام و افزودني هاي خوراك دام ، آنزيم‌ها ، پروبيوتيك ها و نظاير آن‌ها و همچنين مواد اوليه آن‌ها كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد و همكاري در اجراي آن‌ها.

3. مطالعه ، سياستگذاري ، برنامه ريزي براي جايگزيني روش‌هاي مناسب تر و يا كاهش مصرف انواع دارو ، فرآورده‌هاي  بيولوژيك ، سرم ها ، مواد ضد عفوني كننده سموم ، افزودني‌هاي خوراك دام ، آنزيم‌ها ، پروبيوتيك ها و نظاير آن‌ها كه داراي اثرات مخاطره آميز مي باشند.

4. گردآوري و مطالعه مستندات و سوابق علمي بررسي هاي ميداني و اظهار نظر در خصوص شرايط توليد ، نگهداري ، توزيع ، ، عرضه و مصرف انواع دارو ، فرآورده‌هاي  بيولوژيك ، سرم ها ، مواد ضد عفوني كننده سموم ، افزودني‌هاي خوراك دام ، آنزيم‌ها ، پروبيوتيك ها و نظاير آن‌ها و همچنين مواد اوليه آن‌ها به به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد از نظر كميت، كيفيت، اثر بخشي و بي خطري آن‌ها و همچنين همكاري با مرجع ذيصلاح براي كاهش ويا حذف عوارض نامطلوب و ناخواسته ناشي از كار در شرايط توليد، توزيع، نگهداري و عرضه آن‌ها بر روي انسان .

5. نياز سنجي ، طراحي و همكاري در اجراي پژوهش هاي كاربردي ، آزمايشگاهي و ميداني براي ارزيابي مخاطرات بهداشتي پرورش و نگهداري انواع دام.

6. گردآوري، مطالعه مستندات و سوابق علمي و كاربردي و اظهارنظر در خصوص كميت، كيفيت و بي خطري واردات و صادرات انواع مختلف فرآورده‌هاي  دامي .

7. گردآوري، مطالعه مستندات و سوابق علمي و بررسي هاي ميداني و اظهار نظر در خصوص شرايط توليد ، نگهداري ، توزيع عرضه و مصرف انواع فرآورده‌هاي  دامي و كميت، كيفيت و بي خطري آن‌ها و همچنين همكاري با مرجع ذيصلاح براي كاهش ويا حذف عوارض نامطلوب و ناخواسته ناشي از كار در شرايط توليد، توزيع، نگهداري و عرضه آن‌ها بر روي انسان .

8. گردآوري، مطالعه مستندات و سوابق علمي و كاربردي و اظهار نظر در خصوص كيفيت، كميت و بي خطري واردات صادارت انواع موجودات و فرآورده‌هاي  تراريخته مورد مصرف دام و يا با منشاء دام.

9. ايجاد بانك اطلاعاتي و توسعه كمي و كيفي فايل‌هاي اطلاعاتي انواع دارو، فرآورده‌هاي  بيولوژيك، سرم، مواد ضدعفوني كننده، سموم، خوراك دام، افزودني هاي خوراك دام، آنزيم‌ها، پروبيوتيك ها ، و نظاير آن‌ها كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشند و همچنين فرآورده‌هاي  غذايي با منشاء دامي و تجزيه و تحليل دادها و تدوين و ارائه گزارش هاي لازم با همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح.

10. مطالعه و ارائه مشاوره فني و همكاري با بخش غير دولتي در زمينه توليد، بازاريابي و صادرات انواع دارو، فرآورده‌هاي  بيولوژيك، سرم، مواد ضدعفوني كننده، سموم، خوراك دام، افزودني هاي خوراك دام، آنزيم‌ها، پروبيوتيك ها ، و نظاير آن‌ها كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشند و همچنين فرآورده‌هاي  غذايي با منشاء دامي.

11. بررسي و مطالعه و اظهار نظر در خصوص گزارش ها و شكايت هاي ارجاع شده از مراجع ذيصلاح ويا ساير دفاتر سازمان در خصوص كيفيت و عوارض احتمالي ناشي از مصرف و يا استفاده انواع دارو، فرآورده‌هاي  بيولوژيك، سرم، مواد ضدعفوني كننده، سموم، خوراك دام، افزودني هاي خوراك دام، آنزيم‌ها، پروبيوتيك ها ، و نظاير آن‌ها كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشند و همچنين فرآورده‌هاي  غذايي با منشاء دامي.

12. مطالعه، نظارت، بررسي و رسيدگي به شكايات و ارزيابي اثرات زيانبار مرتبط با انواع دارو ، فرآورده‌هاي  بيولوژيك، سرم، ضدعفوني كننده، سموم، افزودني خوراك دام، آنزيم‌ها، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهاي ملي و بين المللي و تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي مرتبط .

13. مطالعه، نظارت، بررسي و رسيدگي به شكايات و ارزيابي انواع تجهيزات و لوازم درمانگاهي و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهاي ملي و بين المللي و تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي مرتبط .

 

 (3) معاونت توسعه مديريت و منابع

1. طراحي‌، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تحول‌ و نوسازي‌ اداري‌ در سطح‌ ستاد سازمان و استآن‌هاي وابسته ‌.

2. بازنگري‌ و بهينه‌ سازي‌ نظام‌هاي‌ مديريتي‌ (تصميم‌ سازي‌، تصميم‌گيري‌، نظارت‌، هماهنگي‌ و...) و زمينه‌ سازي‌ براي‌ استفاده‌ از رويكردها و روش هاي‌ نوين‌ مديريتي‌ درسطح‌ ستاد سازمان و استآن‌هاي وابسته‌ .

3. برنامه‌ريزي‌ و اتخاذ تدابير لازم‌ به منظور رعايت‌ حقوق‌ شهروندي‌ و برخورد مناسب‌ با ارباب‌ رجوع‌ در سطح‌ سازمان ‌.

4. تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ استقرار چرخه‌ بهره‌وري‌ و مديريت‌ كيفيت‌ در سطح‌ سازمان ‌.

5. تعيين‌ سياست ها و خط‌ مشي‌هاي‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ سازماندهي‌ و بهبود فرايندها و روش‌هاي‌ انجام‌ كار، جذب‌، نگهداري‌ و بهسازي‌ نيروي‌ انساني‌ درستاد سازمان و ابلاغ به استآن‌هاي وابسته.

6. مطالعه‌، بررسي‌ و اقدام در جهت اصلاح‌ مستمر ساختار تشكيلاتي‌ ستاد سازمان و ادارات كل استآن‌هاي وابسته در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌.

7. مطالعه‌، بررسي‌ و نظارت‌ بر تدوين‌ سيستم‌ها و روش هاي‌ انجام‌ كار متناسب‌ با مصوبات‌ شورايعالي‌ اداري‌ و اهداف‌ و برنامه‌هاي‌مرتبط با مباحث دامپزشكي .

8. مطالعه‌ ساختار سازماني‌ و روش هاي‌ مديريتي‌ مورد عمل‌ در بخش‌ دامپزشكي .

9. نظارت‌ بر اجراي‌ طرح‌هاي‌ طبقه‌ بندي‌ مشاغل‌ مصوب‌ و عنداللزوم‌ ارائه‌ پيشنهادات‌ اصلاحي‌ به‌ مراجع‌ ذيربط‌ بر اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوطه‌.

10. انجام و اتخاذ تدابير لازم در جهت مستند سازي املاك و دارائي هاي سازمان .

11. برنامه‌ ريزي‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ تعيين‌ نيازهاي‌ آموزشي‌ كاركنان‌ با همكاري‌ واحدهاي‌ ذيربط‌ و پيگيري‌ در جهت‌ برآورده‌ ساختن‌ آن‌ها.

12. همكاري و هماهنگي با مراكز آموزشي در برنامه ريزي براي پرورش و آموزش نيروي متخصص مورد نياز دامپزشكي .

13. نظارت‌ بر تهيه‌ و تنظيم‌ دستورالعمل‌هاي‌ لازم‌ در مورد امور اداري‌، مالي‌، پرسنلي‌، رفاهي‌ و تداركاتي‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوطه‌ و ارائه‌ راهكارهاي‌ لازم‌ به‌ كليه‌ واحدهاي‌ ستاد و وابسته‌.

14.برنامه‌ريزي‌ در راستاي‌ تهيه‌ و تدوين‌ پيش‌ نويس‌ آئين‌نامه‌هاي‌ مورد نياز جهت‌ طرح‌ در مراجع‌ ذيربط‌ و پيگيري‌ تصويب‌ آن‌ها.

15.نظارت‌ بر اجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ اداري‌ مالي‌ و استخدامي‌ در كليه‌ واحدهاي‌ ستادي‌ و وابسته سازمان .

16.نظارت‌ بر تنظيم‌، نگهداري‌ و رسيدگي‌ به‌ حساب‌ها در سطح‌ سازمان‌ بر اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ ابلاغ‌ شده‌.

17.نظارت‌ بر هزينه‌ كرد كليه‌ اعتبارات‌ اعم‌ از جاري‌ و عمراني‌ در حوزه‌ ستادي‌ .

18.برنامه‌ ريزي‌ و اتخاذ تدابير لازم‌ به منظور اداره‌ و بهبود وضعيت‌ رفاهي‌ كاركنان‌ سازمان و نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ آن‌.

19.نظارت‌ بر اقدامات‌ مربوط‌ به‌ تأمين‌ نيازهاي‌ تداركاتي‌ و پشتيباني‌ حوزه‌ ستادي‌ سازمان‌.

20.همكاري‌ با ساير معاونت‌ها و واحدهاي‌ خارج‌ از مركز در مورد رفع‌ موانع‌ و مشكلات‌ امور مالي‌، پرسنلي‌، رفاهي‌ و تداركاتي‌.

21.مطالعه وتنظيم بودجه تفصيلي سالانه سازمان ومبادله موافقت نامه هاي مربوط واولويت بندي طرح‌ها وبرنامه ها .

22. مطالعه ، بررسي، تدوين واصلاح برنامه هاي زيربخش دامپزشكي وسياست هاي استراتژيك سازمان وتطبيق آن باسياست هاي كلان راهبردي كشور.

23.مطالعه، پيش بيني و تشخيص هزينه كرد اعتبارات موردنياز و بررسي ونظارت پروژه ها،طرح ها وبرنامه هاوتعيين قيمت تمام شده خدمات .

24.سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت وپيگيري توسعه سرمايه گذاري وكارآفريني دربخش دامپزشكي .

25.مطالعه،بررسي وارزشيابي برنامه ها،طرح ها،پروژه هاوفرآيندهاي اجرايي وتنظيم وارائه گزارش هاي مقايسه اي وتحليلي .

26.    سياستگذاري، برنامه ريزي وتدوين برنامه مقابله باحوادث غيرمترقبه وتامين منابع ملي موردنياز.

27.سياستگذاري وبرنامه ريزي براي آموزش بخش غيردولتي .

28.سياستگذاري ، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان.

29. ترويج وانتقال آخرين يافته هاي بهداشتي ، قرنطينه اي وامنيت زيستي دامپزشكي به بهره برداران مرتبط.

 

(1-3) اداره كل امور مالي وذيحسابي

1. مطالعه و همكاري در پيش بيني اعتبارات مورد نياز.

2. سياستگذاري ، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري استقرار سيستم مالي اصولي و علمي با استفاده از آخرين دستاوردهاي فن آوري

3. برنامه ريزي ، نظارت و پيگيري اجراي قوانين ، مقررات و دستور العمل هاي مالي كشور در دريافت‌ها و پرداخت‌هاي سازمان

4. درخواست وجه و پيگيري وصول وجوه اعتبارات تخصيص يافته به سازمان

5. ثبت و نگهداري اعتبارات وصولي به تفكيك برنامه ها، طرح ها، ..... مواد هزينه و اقدام برابر مفاد
موافقتنامه هاي مبادله شده مربوط و تهيه گزارش هاي مالي لازم

6. تنظيم اسناد هزينه و ليست حقوق و مزايا و بيمه كاركنان و پرداخت آن‌ها

7. رسيدگي به اسناد هزينه و تطبيق آن با موازين قانوني و دستورالعمل هاي صادره از طريق مراجع ذيصلاح

8. برنامه ريزي ،نظارت و رسيدگي به حساب تنخواه گردان ادارات كل و واحدهاي تابعه سازمان و ساير
 حساب ها از جمله دارو و واكسن و ... و اسناد مربوطه

9. تنظيم فرم‌هاي مالياتي و تكميل و ارسال آن‌ها به حوزه هاي مالياتي مربوطه

10.تنظيم و ارسال گزارش هاي مالي

11.برنامه ريزي ، نظارت و اقدام براي وصول و توزيع اوراق بهادار

12.مطالعه، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري ايجاد سيستم اصولي و ثبت و نگهداري اموال و تنظيم و ارائه گزارش هاي مربوطه .

 

 (2-3) اداره كل امور اداري، رفاه و پشتيباني

1. مطالعه و نيازسنجي تعداد نيروي انساني وپيگيري جذب وتامين آن.

2. برنامه ريزي وتدوين سيستم اصولي وعلمي جذب ، جابجائي وتوزيع نيروي انساني وپيگيري و نظارت بر اجراي آن.

3. برنامه ريزي، نظارت وپيگيري صدور احكام پرسنلي (مانند استخدام ، انتصاب ، تطبيق ، ارتقاء‌ ، ماموريت ، انتقال ، مرخصي وقطع رابطه استخدامي ، بازنشستگي ، خريد خدمت ، اخراج ، انفصال ، تعليق ،  استعفاء ، فوت و بركناري و .....)

4. برنامه ريزي و نظارت بر ثبت ونگهداري اطلاعات پرسنلي با استفاده از روش‌هاي نوين و مكانيزه.

5. برنامه ريزي، پيگيري و استقرار نظام امور علمي - ارزشيابي كاركنان ومديران

6. نظارت وكنترل حضور و غياب كاركنان .

7. برنامه ريزي و نظارت و اجراي قوانين ومقررات ودستورالعمل هاي اداري و استخدامي در واحدهاي تابعه ستادي و استاني

8. مطالعه ، برنامه ريزي و پيگيري جهت افزايش انگيزه كاري كاركنان

9.  برنامه ريزي ، نظارت وپيگيري  امور مرتبط با تامين امكانات رفاهي و تسهيلات بانكي براي كاركنان ، تربيت بدني و فعاليت‌هاي ورزشي همكاران ، اموربيمه اي كاركنان ازطريق انعقادقراردادهاي تكميلي(درمان،عمر وحوادث)

10. مطالعه، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري جهت انجام علمي و اصولي مكاتبات وبايگاني اداري

11. دريافت ، ثبت ، توزيع وارجاع كليه نامه ها ومكاتبات وارده وصادره

12. ابلاغ و پيگيري اجراي آراي هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان.

13.مطالعه و پيش بيني لوازم، تجهيزات و امكانات فني و اداري مورد نياز

14.برنامه ريزي ، نظارت و پيگيري جهت تامين لوازم، تجهيزات و امكانات فني و اداري مورد نياز .

15.برنامه ريزي، نظارت و پيگيري برگزاري تشريفات مناقصه و مزايده

16.مطالعه، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري تامين، و توزيع ، نگهداري و بهره برداري مناسب ساختمان و فضاي فني و اداري

17.سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري استقرار سيستم انبار داري اصولي علمي با استفاده از فن آوريهاي جديد

18.برنامه ريزي، نظارت و پيگيري تامين امكانات و لوازم مناسب براي محيط كار پرسنل

19.برنامه ريزي، نظارت و پيگيري بهسازي و بازسازي ساختمان و ساير وسايل و تجهيزات

20.مطالعه، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري كسب و ايجاد آمادگي لازم براي مقابله با حوادث پيش بيني نشده طبيعي و غير طبيعي

21.برنامه ريزي، نظارت و پيگيري تامين، نگهداري ، بازسازي و بهسازي ناوگان حمل و نقل سازمان .

22.مطالعه، برنامه ريزي و نظارت پيگيري تامين پرسنل خدماتي

23.مطالعه، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري واگذاري امور خدماتي به بخش غير دولتي

24.پيگيري جبران خسارات وارده بر اموال و دارايي هاي سازمان

25.مطالعه، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري توزيع مناسب و به هنگام لوازم ، تجهيزات و امكانات فني و اداري

 

(3-3) دفتر برنامه ، بودجه و مطالعات اقتصادي

1. مطالعه ، بررسي وتدوين برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت ، كوتاه مدت زير بخش دامپزشكي

2. مطالعه وپيش بيني اعتبارات مورد نياز

3. مطالعه، بررسي واصلاح برنامه هاي اجرايي ارائه شده توسط دفاتر وحوزه هاي مختلف فني واداري سازمان وتطبيق آن باسياست هاي كلان واستراتژيك كشور وسازمان

4. مطالعه وبررسي امكانات ومنابع واولويت بندي طرح‌ها ، برنامه ها ونيازها وتهيه وتنظيم بودجه تفصيلي سازمان و تنظيم ومبادله موافقتنامه هاي مربوط

5. مطالعه، بررسي وجمع بندي داده ها بمنظور دفاع مستدل ومنطقي از برنامه ها، طرح‌ها ، پروژه ها وبودجه هاي پيشنهادي

6. مطالعه وبررسي تعيين قيمت تمام شده و ارزش افزوده اقتصادي برنامه ها ، طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي واجرايي

7. مطالعه، بررسي‌و نظارت پروژه ها وفرآيندها وارائه راهكارهاي اصلاحي وتكميلي به منظور افزايش بهره‌وري

8. مطالعه و بررسي به منظور تدوين سياست هاي استراتژيك براي تمام پروژه ها وفرايندهاي اجرايي

9. سياستگذاري، برنامه ريزي ونظارت براي ارائه برنامه ها، طرح ها وپروژه هاي هماهنگ ومتناسب دامپزشكي در سطح كشور

10.سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري توسعه سرمايه گذاري وكارآفريني در زير بخش دامپزشكي

11.مطالعه ، بررسي و ارزشيابي برنامه ها، طرح ها، پروژه ها وفرآيندهاي اجرايي وتنظيم وارائه گزارش هاي مقايسه اي و تحليلي

12.همكاري در برگزاري همايش هاي علمي دامپزشكي

13.همكاري در تدوين و اجراي تحقيقات كاربردي دامپزشكي

14.همكاري در تدوين و اجراي پروژه هاي بيمه دام و فرآورده‌هاي  دامي

15.همكاري و مشاركت درتدوين برنامه مقابله باحوادث غيرمترقبه وتامين منابع مالي موردنياز

 

  (4-3) دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري

1. سياستگذاري و برنامه ريزي به منظور تجهيز، پشتيباني و استفاده بهينه از سخت افزار و نرم افزار مورد نياز و سازماندهي و به روزرساني سيستم هاي اتوماسيون اداري و ساير سيستم ها و يكپارچه سازي آن‌ها، اجراي طرح هاي تبديل و ارتقاء سيستم هاي رايانه اي و نرم افزار، طراحي، ايجاد و نگهداري جايگاه اينترنتي و اينترانتي سازمان دامپزشكي و مديريت رفع نواقص سيستم هاي موجود.

2. مديريت بهره برداري از شبكه و سيستم‌هاي اشتراك اطلاعات سازمان

3. برنامه ريزي و پيش بيني آموزش هاي لازم درخصوص فناوري اطلاعات و امنيت و افزايش مهارت هاي تخصصي مديران و كاركنان و تدوين و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل هاي بهره برداري از تجهيزات انفورماتيكي.

4. تعيين خط مشي و چشم انداز، اهداف كمي و كيفي و برنامه ريزي منظور تحقق سازمان الكترونيك، عرضه خدمات الكترونيكي، كار از راه دور و اجراي سياست هاي كلان در حوزه دولت الكترونيك با استناد به اسناد بالا دستي، آيين نامه و مصوبات ابلاغي.

5. برنامه ريزي، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سيستم هاي بدون كاغذ، ايجاد داشبورد مديريتي براي مديران ارشد سازمان به منظور دسترسي به آخرين وضعيت فعاليت هاي اصلي سازمان و ايجاد و توسعه سيستم مديريت دانش به منظور امكان تبادل اطلاعات كارشناسان سازمان.

6. سياست گذاري و برنامه ريزي به منظور تدوين و ابلاغ ضوابط امنيتي مربوط به اتصال رايانه ها و شبكه سازمان به شبكه‌هاي خارج از سازمان و نظارت بر حسن اجراي آن، تجزيه و تحليل شبكه و تعيين مخاطرات امنيتي، ارايه راه حل‌ها براي كاهش آسيب پذيري، تهديدات و ريسك ها، طراحي ساختار مطمئن براي شبكه و تعيين تجهيزات و فناوري‌هاي امنيتي مورد نياز و رفع اشكالات در عملكرد سيستم امنيتي.

7. برنامه ريزي و پيگيري بمنظور ارائه و اجراي طرح جامع امنيت شبكه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آيين نامه ها و قوانين ابلاغي ، دادان آگاهي به كاركنان سازمان در حفظ امنيت مسائل مرتبط با حوزه كاري، براي حفاظت از دسترسي غير مجاز به سرويس‌هاي شبكه، حفاظت از داده ها و حريم خصوصي شهروندان، آگاهي رساني به كاربران شبكه در خصوص روش‌هاي جديد نفوذ به سيستم‌ها وروش هاي مقابله با آن و اعمال تغييرات لازم در سيستم امنيتي شبكه در راستاي مقابله با تهديدهاي جديد و نظارت بر عملكرد آن‌ها براي انطباق با سياست هاي امنيتي حفاظتي.

8. برنامه ريزي عملياتي جهت پاسخگويي به نيازها براساس اولويت هاي سازمان در قالب برنامه هاي كوتاه مدت‌، ميان مدت و بلندمدت و كنترل و نظارت بر حسن اجراي فرآيندها و روش هاي ابلاغي و بررسي ميزان اثربخشي آن‌ها.

9. بررسي و مهندسي مجدد ماموريت ها و وظايف و فرايندهاي اجرايي سازمان به منظور منطقي نمودن اندازه سازمان و بهبود روش‌ها ارائه خدمات با رعايت مفاد ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري.

10.بررسي و تدوين برنامه نيروي انساني سازمان به منظور بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع در چارچوب برنامه جامع نيروي انساني با همكاري واحد ذيربط و پيگيري لازم.

11.تعيين و انجام مطالعات لازم و پيگيري به منظور اصلاح ساختار، اهداف شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي سازمان و واحد هاي تابعه و بررسي پيشنهادات واصله از واحدهاي مختلف سازمان درخصوص ايجاد و حذف واحد هاي تابعه، سطوح و پست هاي سازماني و تامين پست هاي سازماني مورد نياز و ارايه تغييرات تشكيلاتي پيشنهادي به وزارت جهاد كشاورزي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور.

12.برنامه ريزي و پيگيري، نظارت و اجراي برنامه هاي استقرار نظام مديريت نوين و تحول اداري در سازمان توسعه و ترويج مفاهيم و فرهنگ تحول در سازمان .

13.مطالعه، برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نياز براي طراحي و اجراي برنامه هاي نوسازي و ايجاد تحول سازماني و توسعه و بهره گيري از فناوري اطلاعات و اداري به مراجع ذيربط.

14.برنامه ريزي لازم به منظور مديريت و كنترل پروژه ها و توزيع و هزينه اعتبارات كنترل پروژه.

15.نظارت، كنترل و ارزيابي مستمر طرح ها، برنامه ها و فعاليت هاي فاوا و انطباق فعاليت ها با سياست هاي كلي و ارايه بازخوردهاي لازم جهت رفع نواقص احتمالي به صورت نظام مند.

16.مطالعه سياستگذاري، برنامه ريزي،ن ظارت و پيگيري براي استقرار سيستم اصولي و علمي جمع آوري، آناليز و تحليل آمارها و گزارش عملكرد.

17.مطالعه وبرنامه ريزي و پايش مستمر بمنظور كنترل و تضمين كيفيت خدمات، منابع و تجهيزات.

18. نياز سنجي آموزشي كاركنان و مديران.

19. برنامه ريزي و پيگيري براي اخذ مجوز و برگزاري دوره هاي آموزشي ،‌مبتني بر نيازهاي تعيين شده .

20. نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي و ارزشيابي كيفيت آموزش و بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي و تهيه و ارائه گزارش هاي لازم .

21. تهيه شناسنامه آموزشي براي كاركنان.

22. همكاري در برنامه ريزي براي برگزاري ، بازآموزي و نوآموزي بخش غير دولتي دامپزشكي .

23.نياز سنجي آموزش‌هاي ترويجي بهره برداري مرتبط با دامپزشكي .

24.برنامه‌ريزي و پيگيري‌ براي اخذ مجوزوبرگزاري دوره هاي آموزشي ترويجي براساس نيازهاي تعيين شده.

25.نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي ترويجي و ارزشيابي كيفيت آموزش و بررسي اثر بخشي دوره هاي برگزار شده.

26.برنامه ريزي و پيگيري در جهت ايجاد تسهيلات لازم براي تحصيل كاركنان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

27.برنامه ريزي و پيگيري براي اخذ مجوز و برگزاري دوره آموزشي خاص مديران.

28.برنامه ريزي و نظارت بر طراحي و اجراي آزمون‌هاي تخصصي استخدام به منظور تعيين اثر بخشي آن‌ها و ارائه گزارش هاي لازم .

29.سياستگذاري و برنامه ريزي براي آموزش بخش غيردولتي

30.سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان.

31.ترويج و انتقال آخرين يافته هاي بهداشتي، قرنطينه اي و امنيت زيستي دامپزشكي به بهره برداران مرتبط.

32.همكاري و هماهنگي با مراكز آموزشي دربرنامه ريزي براي پرورش و آموزش نيروي متخصص موردنياز دامپزشكي.

 

تاریخ انتشار مطلب  1398/12/1