انتخاب رئيس-نايب رئيس و خزانه دار هيات مديره كانون در اولين جلسهاولين جلسه اعضاي هيات مديره كانون با حضور كليه اعضاء در ساعت 17 مورخ 18/03/1390 برگزار و بر طبق تبصره 3 ماده 17 اساسنامه كانون نسبت به تعيين رييس، نايب رييس و خزانه دار اقدام شد و در نتيجه افراد ذيل انتخاب گرديدند:
1- دكتر احمد اقتصاد، رييس هيات مديره
2- دكتر ابراهيم مستجابي، نايب رييس هيات مديره
3- مهدي وحيدي نوين، خزانه دار
4- دكتر طيبي، عضو اصلي
5- مهندس ابوالقاسم صابري، عضو اصلي
6- دكتر علي اكبر نقوي، عضو علي البدل
7- دكتر احمد كاظمي، عضو علي البدل
8- دكتر مهدي صالحي، بازرس اصلي كانون
9-علي محمدخان، عضو علي البدل