مكتبي بودن

مهمترين ويژگي بسيج ايمان به خدا و اعتقاد قلبي و باور دروني به خالق يكتا است. ايمان به خدا رابطه مستحكم نيروهاي بسيجي با حق تعالي است زيرا بسيج رضايت حق تعالي را مبناي حركت و فعاليت خود مي داند. بنابراين مهمترين مشخصه بسيجي مكتبي بودن آن است. جهاد همه جانبه در راه خدا، نگهباني از انقلاب ، دستاوردهاي نظام مقدس اسلامي از ديگر جنبه هاي مكتبي بودن نيروهاي بسيجي است.

 

اطاعت از ولايت فقيه

اطاعت از ولايت فقيه و تبعيت پذيري از رهبري نظام يكي از شاخص ترين ويژگي هاي بسيج است. بسيج تابع محض ولايت فقيه است و سعادت خود و جامعه را در پيروي از ولايت فقيه مي داند، زيرا از معمار انقلاب و موسس بسيج آموخته است كه ««من به همه ملت، به همه قواي انتظامي اطمينان مي دهم كه امر دولت اسلامي اگر بانظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بر اين مملكت وارد نخواهد شد.»

 

اخلاص

بسيج عاشق خدا است و اخلاص به خدا مهمترين خصوصيات و ويژگي بسيجيان است. زيباترين حركت بسيجيان خميني و فعاليت بسيجيان ، داشتن رنگ خدائي در كارها است. براي همين است كه امام بسيجيان ، خميني كبير (ره) فرموده اند:

” بسيج لشكر مخلص خدا است كه دفتر تشكيل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضاء نموده اند.“

مساله اخلاص بسيار دقيق و ظريف است كه قبولي اعمال بستگي به مقدار خلوص انسان دارد و هر چه اخلاص بيشتر و كاملتري داشته باشد، عمل او ارزشمندتر است . امام صادق عليه السلام در ضرورت توجه به موضوع اخلاص مي فرمايند:

” هيچ نعمتي بالاتر از اين نيست كه در دل بنده چيزي جز خدا نباشد.“

 

تواضع و فروتني

فروتني و شكستن نفس از مهمترين فضايل انساني است كه نيروهاي بسيجي موصوف به چنين اخلاقي مي باشند. بسيج علاوه بر اينكه در مقابل خدا خاشع و فروتن است در برابر مردم متواضع مي باشد. قرآن كريم ويژگي مؤمنان و مردان خدا را چنين بيان مي كند: 

” بندگان شايسته خدا كساني هستند كه با آرامش راه مي روند و آنگاه كه از نادانان حرف نامربوط مي شنوند، ناديده مي گيرند و اظهار محبت مي كنند.“

 

غيرت ديني

غيرت و جوانمردي از ويژگيهاي هر بسيجي است . بطور كلي منظور غيرت ديني اين است كه نيروهاي بسيجي نسبت به مسائل اخلاقي و ديني جامعه و ترويج احكام و معارف الهي حساسيت داشته باشند. اگر موضوعاتي در جامعه رخ داد كه با احكام اسلامي و الهي مطابق نبود، در برابر آن عكس العمل نشان داده شود. موضوع غيرت ، در سيره معصومين (ع) و بزرگان دين به وضوح مطرح است . اگر بخواهيم نماد كلي و عيني غيرت ديني را در عصر حاضر از بزرگان دين مطرح كنيم ، موضعگيري شجاعانه حضرت امام (ره) در تأليف كتاب آيات شيطاني توسط سلمان رشدي است كه فتواي تاريخي قتل سلمان رشدي را صادر فرموده اند. بنايراين بسيجي هرگز در مقابل ناهنجاريهاي جامعه بي تفاوت نخواهد بود. در مقابل زشتي ها و ناپاكي هاي اخلاقي و اجتماعي اهل تسامح و تساهل نخواهد بود.

حسن خلق

اخلاق نيكو يكي از صفات پسنديده در اسلام و از شيوه هاي مطلوب جاذبه ديني و فضايل انساني است. در ميان آداب اخلاقي و سنتهاي اجتماعي، حسن برخورد با مردم در اخلاق اسلامي جايگاه ويژه اي دارد و براي نيروهاي بسيجي كه با مردم ارتباط دارند اين موضوع حائز توجه است. مهمترين مؤلفه جاذبه مردم به تشكيلات بسيج برخورداري نيروهاي بسيجي به اين صفت پسنديده است كه به عنوان يك رفتار مطلوب در ميان نيروهاي بسيجي رايج است. در اهميت حسن اخلاق همين بس كه پيامبر گرامي اسلام (ص) فرموده است: ” برترين شما نيكوكارترين شما از نظر اخلاق است. آنان كه خود را آماده خدمت كرده و با ديگران با الفت و مهرباني زندگي مي كنند.“ 

 

شجاعت

 گرچه شجاعت يك صفت اخلاقي است ولي مهمترين نماد اخلاقي و رفتاري يك فرد در زندگي اجتماعي است. فرد شجاع كسي است كه داراي هويت دفاعي است و در راه حفظ ارزشها جرأت برخورد با عوامل دشمن را دارد. اگر شجاعت به عنوان يك فرهنگ عمومي در جامعه ما وجود داشته باشد و همه آحاد مردم صلابت و شهامت در راه دفاع از اسلام و ارزشهاي ديني را داشته باشند، بدون شك كيان اسلامي از هر خطري مصون خواهد بود. حضور مقتدرانه در دفاع مقدس و خلق حماسه هاي پرشور بسيجيان در صحنه هاي نبرد نشانه هاي عيني از شجاعت بسيجيان در صحنه هاي دفاع مي باشد كه از مهمترين شاخصه هاي نيروهاي بسيجي نيز مي باشد.

 

مردمي بودن

منظور از مردمي بودن بسيج اين است كه آنان از متن ملت برخاسته و به صورت خودجوش و حركت مردمي به عضويت اين تشكيلات پيوستند و در جهت مصالح و آرمانهاي نظام به پيروي از ولايت فقيه به انجام وظيفه پرداختند. حضور رده هاي مقاومت بسيج در كليه اقشار و اصناف و اقصي نقاط كشور و پذيرش و جذب آحاد مردم در سنين مختلف نماد واقعي مردمي بودن اين تشكيلات است.

 

شهادت طلبي

 شهادت طلبي با وجود بسيجيان عجين شده است و بسيجي شهادت را مي شناسد و به آن عشق مي ورزد. حب به شهادت را بسيج از مولاي خود علي عليه السلام آموخته است كه فرموده است : “ اني للشهاده لمحب. من دوستدار شهادت هستم.“ نام بسيج در فرهنگ انقلاب اسلامي با ايثار و شهادت نقش بسته است زيرا ارزشهايي كه فرهنگ اسلام و مبناي ديني براي شهادت قائل است بسيجي را شيفته شهادت كرده است. رسول گرامي اسلام(ص) فرمود: ” بالاي هر نيكي، كار نيك ديگري است تا اينكه مرد در راه خدا كشته شود. وقتي در راه خداي عزوجل كشته شد بالاي آن كار نيكي وجود ندارد.“