ارتقاء کیفی و کمی تولیدات دامی و بهداشت دام عشایر از اولویت های سازمان دامپزشکی کشور در سال ۹۹
معاون بهداشتی و ‌پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور پس از توافق 3 دستگاه متولی اعلام کرد:

ارتقاء کیفی و کمی تولیدات دامی و بهداشت دام عشایر از اولویت های سازمان دامپزشکی کشور در سال ۹۹

برنامه‌ راهبردی برای ارتقاء بهداشت دام عشایر در قالب 3 پودمان آموزشی تدوین شده و به زودی در قالب یک تفاهم‌نامه به امضای 3 دستگاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان امور عشایری کشور خواهد رسید.

طرح و برنامه‌های‌ اولویت‌دار دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کشور در سال 99
از سوی دکتر نقیبی سرپرست دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اعلام شد:

طرح و برنامه‌های‌ اولویت‌دار دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کشور در سال 99

طرح و برنامه‌های‌ اولویت‌دار دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کشور جهت پیشبرد اهداف مدیریتی و نظارت بهداشتی این سازمان در این خصوص اعلام شد.

آغاز واكسیناسیون علیه بیماری ویروسی لمپی‌اسكین در دامداری‌های صنعتی و نیمه صنعتی
از فردا 9 دی تا پایان سال‌جاری انجام می شود:

آغاز واكسیناسیون علیه بیماری ویروسی لمپی‌اسكین در دامداری‌های صنعتی و نیمه صنعتی

واکسیناسیون علیه بیماری ویروسی لمپی‌اسکین در دام سنگین (گاو،گوساله وگاومیش) به منظور کنترل و پیشگیری این بیماری از تاریخ 9 دی ماه 98 خورشیدی تا پایان سالجاری در دامداری‌های صنعتی و نیمه صنعتی آغاز می‌شود.