1.  انجام به موقع ،دقيق و كامل تشريفات برگزاري مناقصات و مزايده ها بر اساس قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي آن .
2. تامين لوازم ، تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز زنجيره سرد و ذخيره استراتژيك واكسن ها و مواد بيولوژيك مربوطه .
3.  انجام خريدهاي ارزي از طريق گشايش اعتبارات در مدت زماني با كمترين وقفه.
4.  مستند سازي و اطلاع رساني معاملات و قراردادهاي مربوط به حوزه پشتيباني .
5.  نگهداري مناسب و توزيع به موقع لوازم توزيعي به ادارات كل .
6.  تامين لوازم و مايحتاج اداري با رعايت اصل صرفه جويي.
7.  پاسخگويي صريح ، دقيق و به موقع به مكاتبات داخلي و وارده .
8.  تامين وسايل ترابري مورد نياز مامورين به اقصي نقاط كشور ( هوايي و زميني ).
9.  انجام به موقع امور مربوط به اخذ مجوزهاي لازم از اداره كل اموال دولتي در خصوص خودروها .
10. آموزش كليه همكاران اداره كل پشتيباني و تداركات.
11. تامين و كنترل سيستم تهويه مناسب براي ساختمان هاي سازمان