1. مطالعه ، سياستگذاري ، برنامه ريزي و تدوين برنامه راهبردي براي بررسي مبارزه و مراقبت بيماريهاي دمي با اولويت بيماريهاي اخطار كردني و نظارت، ارزيابي و مميزي آنها.
2.مطالعه ، سياست گذاري ، برنامه ريزي و تدوين برنامه هاي راهبردي براي بررسي مبارزه و مراقبت بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام و نظارت، ارزيابي و مميزي آنها.
3.مطالعه ، سياست گذاري ، برنامه ريزي و تدوين برنامه راهبردي برقراري سيستم مراقبت بيماريهاي دامي و قابل انتقال بين انسان و دام و نظارت ، ارزيابي و مميزي آن.
4.مطالعه و تدوين برنامه هاي اجرايي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت مبارزه با بيماريها شامل : پيشگيري ، كنترل و ريشئه كني بيماريهاي دامي ، بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام و توسعه سيستم مراقبت بيماريهاي دامي .
5.تدوين دستورالعمل ها و ضوابط لازم براي بررسي مبارزه و مراقبت بيماريهاي دامي و بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام و پيش بيني ميزان عمليات ساليانه در قالب طرح هاي ملي.
6. جمع بندي ، بررسي و ارزيابي گزارش عملكرد ادارات كل دامپزشكي استان ها در زمينه اجراي طرح ها پروژه ها ي مبارزه با بيماريهاي دامي.
7.مطالعه، بررسي و جمع آوري اطلاعات در خصوص وضعيت بيماريهاي واگير دار در وحوش و حيوانات خانگي به ويژه در خصوص مخازن بيماريهاي دامي.
8. گردآوري ، پردازش تجزيه و تحليل و تفسير داده هاي بيماريهاي دامي و بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام بمنظور انتخاب بهترين و موثرترين روش پيشگيري ، كنترل و ريشه كني اين بيماريها.
9.تدوين برنامه پيشگيري ، كنترل و ريشه كني بيماريهاي نو ظهور (بازپديد و نوپديد) بومي (آندميك) و غير بومي(اگزوتيك) دامي.
10.بررسي و پيش بيني و اعلام نياز وسائل ، تجهيزات، امكانات و نيروي انساني ، واكسن و مواد بيولوژيك و داروهاي ضدانگلي و ساير نهاده هاي دامي مورد نياز در سطح كشور، ارزيابي و نظارت بر توزيع و مصرف آنها.
11.مطالعه ، بررسي و اعلام نيازهاي آموزشي مقطع دار، ضمن خدمت مورد نياز شاغل در بخش هاي دولتي و غير دولتي دامپزشكي در امر بررسي مبارزه و مراقبت با بيماريهاي دامي و بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام.
12.مطالعه و مشاركت در اعلام تحقيقات كاربردي مورد نياز براي بهبود برنامه هاي مبارزه با بيماريهاي دامي و همكاري در اجراي آنها.
 
13.   همكاري در برگزاري همايش هاي علمي ، ملي ، منطقه اي و بين المللي بيماريهاي دامي .
14.آناليز خطر (ارزيابي خطر ، مديريت خطر ، تعامل ارتباطي عوامل خطر) بيماريهاي بومي و غير بومي (اندميك و اگزوتيك)
15.همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امور مراقبت و مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام.
16.   همكاري در برگزاري همايش هاي علمي منطقه اي ، ملي و بين المللي بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام.
17.بررسي اپيدميولوژيكي و شناسائي كانون بيماريهاي دامي و قابل انتقال بين انسان و دام و تعيين حغرافياي پراكندگي اين بيماريها در سطح كشور .
18.   بررسي ميزان بروز، شيوع و خسارات اقتصادي ناشي از بيماريهاي دامي و قابل انتقال بين انسان و دام.
19.بررسي وضعيت بهداشتي چراگاهها، آبشخورها، محل نگهداري ، مراكز تجمع ، ميادين دام، كشتارگاهها و ساير تاسيسات مربوط به دام از نظر عوامل مولد بيماري.
20.   مطالعات اپيدميولوژيكي تعيين وضعيت بيماريهاي اگزوتيك(غير بومي).
21.ارزيابي اثرات حاصله از كاربرد واكسن ها، موادبيولوژيك، سموم و داروهاي مورد استفاده در طرح ها وپروژه هاي مربوط به بررسي و مبارزه با بيماريهاي دامي.
22.   كسب آخرين اطلاعات علمي و فني از منابع داخلي و خارجي در مورد بيماريهاي دامي.
23.   اعمال سيستم اطلاعات جغرافيايي بيماريهاي دامي ( GIS)
24.تهيه داده ها و اطلاعات بيماريهاي دامي و قابل انتقال بين انسان و دام جهت ارسال به سازمان هاي بين‌المللي نظر WHO,FAO,OIE و...
25.   تنظيم و تدوين و ارائه گزارشات ، بولتن و سيماي بيماريهاي دامي .
26.   بررسي ، همكاري و پيگيري براي افزايش سطح پوشش بيمه دام.