عملكرد بسيج

دريك جمع بندي و متناسب با نقش و كاركردها، عملكرد بسيج را مي توان در پنج حوزهفعاليتي شامل:

فعاليت هاي نظامي، امنيتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مورد بررسيقرار داد.

الف- فعاليت هاي نظامي

1- جنگ تحميلي (دفاع مقدس)

به جرأت ميتوان هشت سال حضور مقتدرانه ي بسيج در صحنه هاي مختلف جنگ، تحميلي و تقديم ده هاهزار شهيد و هزاران ايثارگر، جانباز و آزاده كه منجر به پيروزي ايران اسلامي در اينجنگ شد را از مهمترين دستاورد هاي اين نهاد مردمي دانست.

حضور بسيج در كنار سايرنيرو هاي مسلح و مسئول، به عنوان ذخيره تمام نشدني نيرو هاي مردمي، آنچنان در اينجنگ نابرابر كه تمام دنيا در مقابل جمهوري اسلامي قرار گرفته بود، مؤثر واقع شد كهتمام معادلات نظامي و سياسي دشمنان اسلام را به شدت برهم زد، و اين در حالي بود كهنيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با اتكا به قدرت الهي و پشتيباني خالصانه يمردم، با كمترين امكانات توانستند با پيروزي در اين جنگ، برگ زرين ديگري را برصفحات زرين انقلاب اسلامي بيافزايند.

اين نقش آفريني نه تنها در بعد نظامي بلكهدر جهت ارتقاء روحيه ي سربازان اسلام و ايجاد اميدواري و افزايش قدرت پايداري درمردم كشورمان نيز بسيار مؤثر واقع شده و متقابلاً باعث ايجاد يأس، ترس و در نهايتترديد از ادامه ي جنگ در دشمنان اسلام گرديد.

ايجاد وحدت و همدلي در مردم، بروزو شكوفايي ابتكارات، خلاقيت ها و نوآوريها، كسب كوله باري از تجارب بسيار ارزشمند وده ها و بلكه صد ها دستاورد ديگر از آثار اين حضور تلقي مي شوند.

2- مبارزه باضدانقلاب

انقلاب نوپاي اسلامي كه در آغاز تولد خود دچار وضعيت آشفته و نابسامانيبود همانند بسياري از انقلاب هاي جهاني از همان ابتدا با سوء استفاده دشمنان انقلابو ايادي آن ها در داخل كشور مواجه گرديد و در حاليكه هنوز كنترل امور به طور كاملدر دست مسئولين قرار نگرفته بود تحركات ضد انقلاب و توطئه چيني آنان پيوسته خساراتيرا به بار مي آورد. تعطيلي يا كندشدن فعاليت برخي دستگاه هاي دولتي اعم از نظامي وغيرنظامي نيز سبب شده بود كه نظام خدماتي و امنيتي كشور تا حدود زيادي مختل گردد وهمين مسئله به تشديد ناامني هاي ناشي از حضور ضدانقلاب دامن مي زد.

گام نخست ازحضور نيرو هاي مردمي در نقش مدافعان امنيت با در دست گرفتن كنترل عبور و مرور و نظمشهري، ايست و بازرسي و حفاظت از اماكن توسط رده هاي مقاومت بسيج تا چندين سال پس ازانقلاب ادامه يافت و با ناامن شدن صحنه ي عمليات برأي ضدانقلاب، به تدريج امنيتكامل در سايه ي حضور مقتدرانه ي نيرو هاي مردمي و ساير نيرو هاي امنيتي به طور كاملايجاد شد.

اين اقدامات در بسياري از اوقات نه تنها باعث برهم خوردن نقشه هايضدانقلاب مي شد بلكه معمولاً افشاي توطئه ي آنان و در نتيجه دستگيري اين افراد رانيز به دنبال داشت.

3- مشاركت در پايان دادن به درگيري هاي كردستان

همگام باتحركات ايادي دشمن در داخل كشور، شهر هاي مرزي نيز با تحريك فرصت طلبان دستخوش تشنجو ناامني شديد گرديد تا جايي كه برخي از شهر ها به طور كامل در تصرف ضدانقلاب قرارگرفت.

حضور نيرو هاي مردمي (بسيج) برأي مقابله با ضدانقلاب در اين شهر ها نيزنقش بسيار مؤثري در بازگشت آرامش به اين مناطق ايفا نمود كه نمود عيني آن را ميتوان در پاسخ مردم به فراخوان عمومي حضرت امام (ره) برأي آزادسازي پاوه مشاهده نمودكه تعداد زيادي از امت حزب الله با استفاده از وسايل نقليه ي شخصي و هرنوع سلاحي كهدر دست داشتند به سوي پاوه هجوم برده و اين شهر را از دست ضدانقلاب خارجساختند.

4- مقابله با بحران هاي شهري

نقش بسيج مردمي در پايان دادن به غائلهگنبد در اوايل انقلاب، نقش ارزشمند بسيج مردم آمل برأي مقابله با منافقين وضدانقلاب در شهر وجنگل هاي اين شهر، كمك به رفع فتنه در برخورد با اغتشاشات شهري ازجمله در قزوين، اراك، اصفهان، مشهد، تهران و برخي شهر هاي ديگر يكي ديگر از عملكردهاي موفق بسيج محسوب مي گردد.

اين مسئله بخصوص در رابطه با اغتشاشات رخ داده درسال هاي اخير كه با حضور بسيج بدون درگيري و استفاده ازقوه قهريه پايان يافته ازاهميت فوق العاد هاي برخوردار است.5- مقابله با اشرار

همكاري بانيرو هاي مسلح، به ويژه نيروي انتظامي برأي مقابله با اشرار در كليه ي نقاط بخصوصدر مناطق مرزي شرق و شمال شرق كشور كه هم اكنون نيزا دامه دارد يكي ديگر از آثارمثبت حضور نيرو هاي بسيجي در ايجاد و حفظ امنيت مي باشد. اين نقش در برخي نقاط كشورنيز در مقياس محدود تر مصداق داشته است.

6- پشتيباني از جنگ

بسيج علاوه برحضور فيزيكي در طول هشت سال دفاع مقدس در مورد تأمين و پشتيباني نياز هاي جنگ نيزبه طور مستقيم يا غيرمستقيم نقش داشته است. جمع آوري و هدايت كمك هاي مردمي توسطرده هاي مقاومت بسيج و مشاركت بسيجيان در ساخت بخشي از مهمات جنگي مانند گلوله هايتوپ و خمپاره و همچنين استفاده از تخصص و تجارب آنان برأي ساختن تجهيزات و وسايلجنگي، بخش ديگري از اين نقش آفريني محسوب مي شود.

ب- فعاليت هايامنيتي

1- اقدامات حفاظتي

حفاظت از شخصيت هاي كشوري و منطقه اي، حفاظت ازاماكن طبقه بندي شده و مهم، بخصوص در اوايل انقلاب-، حفاظت از هواپيما هاي كشوري،كمك به خنثي سازي توطئه هايي مانند ترور، بمب گذاري، آدم ربايي و ... از ديگركاركرد هاي بسيار مؤثر بسيج بوده است. به طوري كه پس از حضور بسيج در مأموريت هاييمانند مقابله با هواپيما ربايي، اين مشكلات به طور كلي رفع و باند هاي تبهكار زياديشناسايي و دستگير شدند.

2- نقش اطلاعاتي

امروزه يكي از مهمترين عوامل ثبات وپايداري امنيت دركشور هاي مختلف جهان را ناشي از هوشياري و مشاركت مردم اين كشور هادر برخورد با مسائل امنيتي مي دانند، به طوريكه اين موضوع در بسياري از كشور ها بهيك فرهنگ تبديل شده و مردم پس از مشاهده هر گونه موضوع مشكوك، بلافاصله نيرو هايمسئول را مطلع مي نمايند و اين مسئله نيز موضوع ديگري است كه با تدبير حضرت امام (ره) در قالب يك شبكه ي گسترده ي 20ميليوني تحت عنوان عيون ارتش 20 ميليوني، تابحال توانسته خدمات قابل توجهي را در زمينه ي شناسايي و انهدام گروه هاي معاند وضدانقلاب و جاسوس و يا باند هاي قاچاق كالا و مواد مخدر و يا باند هاي فساد و آدمربايي ارائه نمايد.

3- كشف و خنثي سازي اعتصابات

جلوگيري از گردش چرخهاقتصادي و ايجاد اختلال در نظام خدماتي كشور، يكي ديگر از شيوه هاي استكبار ودشمنان ايران اسلامي برأي متوقف ساختن يا كند كردن حركت پرشتاب انقلاب اسلامي بهشمار مي رود.

در زمينه ي خنثي سازي اين معضل نيز اعضاي بسيج، به ويژه بسيجادارات و كارخانجات بسيار فعالانه و با هوشياري كامل عمل نموده و هرگز به ضدانقلاباجازه ندادند كه وقف هاي در نظام اقتصادي و خدماتي كشور بوجود آورند.

عمده تريننقش بسيجيان در اين خصوص در دو بخش عمده قابل بررسي است.

3-1- ايفاي نقش بجايعوامل اعتصاب كننده به عنوان جايگزين

3-2- كشف، شناسايي و خنثي سازي اقداماتعوامل اخلالگر4- جمع آوري سلاح و مهمات غيرقانوني

مشاركت و همكاريبا ساير دستگاه هاي مسئول برأي جمع آوري سلاح و مهمات غيرقانوني توسط رده هايمقاومت بسيج، نوعي ديگر از خدمات امنيتي بسيج محسوب مي شود.

5- تسليحبسيجيان

تسليح بسيجيان در مناطق مرزي و نقاط كور كشور (نقاط كويري و دور ازدسترس)، به ويژه تسليح عشاير پر تلاش و غيور كشور، يكي ديگر از اقدامات بسيج ميباشد كه نقش عمد هاي در بازدارندگي ايفا نموده است. ضمن اينكه از اين نيروي كارآمد،گروهي را سازمان داده و بوجود آورده است كه در هر زمان و مكان قادر است تا هنگامورود ساير نيرو هاي مسلح و مسئول به دفاع از سرزمين اسلامي بپردازد.

ج- فعاليتهاي فرهنگي

پس از شكست و ناكامي استكبار در زمينه ي مسائل نظامي، تهاجم فرهنگيدشمن با سرعت فراوان توسعه يافته و با استفاده از متنوع ترين و جديد ترين ابزار درزمينه هاي مختلف مورد استفاده ي آنان قرار گرفت. از اين رو برنامه هاي بسيج نيز باگرأيش كاملاً محسوس، به اين سمت سوق داده شد و تلاش شد تا از تمام امكانات وتوانائي هاي اين مجموعه ي عظيم برأي مقابله با اين تهاجم گسترده نهايت استفاده بهعمل آيد.

مهمترين مصاديق اين اقدامات را مي توان به شرح زير نام برد:

1- امربه معروف و نهي از منكر

رده هاي مقاومت بسيج و اعضاي آن نقش بسيار مؤثري دراحياء اين سنت الهي به عنوان يكي از بهترين و كارآمد ترين شيوه هاي مقابله با تهاجمفرهنگي ايفا نموده اند. اين حركت اسلامي- يعني حساسيت نشان دادن نسبت به منكرات وترويج معروفات- به قدري مؤثر بوده كه باعث از بين رفتن يا كمرنگ شدن بسياري ازناهنجاري ها و معضلات اخلاقي و فرهنگي در جامعه شده است.

اين مأموريت تا آناندازه حائز اهميت بوده كه رده هاي بسيج تا كنون ده ها شهيد و جانباز را تقديمانقلاب اسلامي نموده اند. در اين رابطه اگر چه تلفات و خسارت هايي به كشور تحميلشده و تعدادي از بهترين فرزندان اين مرز و بوم را قرباني خود ساخته است اما عدمتوفيق كامل دشمن در دستيابي به اهداف اين توطئه را مي توان مرهون حضور ايثارگرانه يبسيجيان و امت حزب الله در صحنه ي مبارزه با اين تهاجم دانست.

2- ترويج فرهنگ وارزش هاي اسلامي و انقلابي

ترويج و توسعه ي فرهنگ ناب محمدي (ص)، فرهنگ جبهه وجنگ و تفكر بسيجي و همچنين احياء ارزش هاي ديني و ملي يكي ديگر از بركات بسيج محسوبمي شود.

انديشه و تفكر بسيجي، التزام او به سنت هاي اسلامي و سنت هاي پسنديدهاجتماعي و طراحي برنامه هاي مناسب برأي توسعه ي اين فرهنگ از طريق رده هاي مقاومتبسيج يكي از اصولي ترين اقدامات در اين زمينه محسوب مي شود.

برگزاري انواع مراسمو مناسبت هاي اسلامي، برگزاري يادواره هاي شهدا، تجليل از ايثارگران و خانواده هايآنان، جلب و جذب جوانان به سوي معنويت و ... از جمله اقدامات مؤثري به شمار مي روندكه بسيج در اين زمينه انجام داده است.

3- فعاليت هاي فرهنگي و هنري

برگزاريانواع جشنواره ها و مسابقات فرهنگي، برگزاري انواع اردو هاي زيارتي، سياحتي وبازديد از جبهه، برگزاري انواع مراسم عبادي، فرهنگي و سياسي، فعاليت در زمينه هايهنري مانند: فيلم، تئاتر، سرود، چاپ و نشر كتاب و نشريات و ده ها فعاليت ديگر همگياز مصاديق فعاليت در اين زمينه مي باشند.


4- فعاليت هاي علمي، آموزشي وتوجيهي

برگزاري انواع كلاس ها و جلسات آموزشي و توجيهي در مورد مسائل عقيدتي،سياسي و فرهنگي و پاسخ به شبهات وسئوالات بسيجيان و جوانان كشور، اعزام مبلغ وسخنران به مراكز آموزشي، دستگاه هاي دولتي و ساير مراكز تجمع نيز در ارتقاء سطحفكري و فرهنگي جامعه بسيار مؤثر بوده و از بروز بسياري از انحرافات فكري و اخلاقيجلوگيري نموده است.

5- ايجاد تشكل هاي فرهنگي و آموزشي

ايجاد، توسعه و تجهيزكانون هاي جوانان بسيج در بسياري از شهر هاي كشور، ايجاد كانون هاي فرهنگي بسيج درمساجد، تأسيس دارالقرآن هاي بسيج، راه اندازي مراكز مشاوره، ايجاد مؤسسات فرهنگي وعلمي، تأسيس باشگاه هاي ورزشي، ايجاد هسته ها و گروه هاي علمي، فرهنگي و هنري دررده هاي مقاومت بسيج بخصوص رده هاي قشري و ... نيز از ديگر دستاورد هاي بسيج در جهتپيشگيري و مقابله با تهاجم فرهنگي محسوب مي شوند.

د- فعاليت هاياجتماعي

فعاليت هاي بسيج در زمينه ي مسائل اجتماعي و همكاري با دولت نيز به قدريگسترده است كه آثار آن به وضوح در جامعه قابل لمس و مشاهده مي باشد.

مهمترينمصاديق عملكرد در اين زمينه را نيز مي توان در موضوعات زير خلاصه نمود.

1- مأموريت هاي امداد و نجات

نقش بسيج در امدادرساني به مردم و مناطق بحران زده باتوجه به شبكه گسترده ي رده هاي مقاومت بسيج، به عنوان قابل دسترس ترين نيروها،بسيار حائز اهميت بوده است. به طوري كه پيوسته بسيجيان اولين كساني بوده و هستند كههنگام بروز حوادث اعم از طبيعي مانند سيل و زلزله يا غيرطبيعي مثل بمباران ها و آتشسوزي ها در صحنه حاضر و به كمك مردم شتافته اند.

حضور بسيج در امدادرساني بهمناطق زلزله زده رودبار و منجيل، قائنات و بجنورد، اردبيل و يا مناطق سيل زده شمالكشور، همچنين مناطق جنگ زده كشور و يا مناطقي كه در طول جنگ مورد هدف بمب ها و موشكهاي عراق قرار گرفت نمونه هايي از نقش و حضور بسيج در اين زمينه مي باشد.

2- همكاري با دولت

بارز ترين عملكرد بسيج در همكاري با دولت در اجرأي طرح ملي ريشهكني فلج اطفال كه با شركت هزاران نفر از عضاي بسيج و بكارگيري رده هاي مقاومت اجراشد قابل رؤيت است. اجرأي اين طرح توسط بسيج، نه تنها باعث صرفه جويي قابل توجهي درهزينه ها گرديد بلكه به لحاظ گستردگي رده هاي بسيج در اقصي نقاط كشور، تمامي مناطقحتي دور افتاده ترين نقاط را به راحتي تحت پوشش قرار داد.

ساير اقدامات قابلتوجه در اين زمينه شامل فعاليت هايي مانند: 

اجرأي طرح هاي درختكاري كه همه سالهاجرا مي گردد، طرح نگهداري و توسعه ي مراتع، طرح بيمه ي روستائيان، طرح آموزشبهداشت خانواده، طرح آمارگيري اماكن مذهبي، مشاركت در طرح كويرزدايي وده ها اقدامارزنده ديگر مي شود.

هـ- فعاليت هاي اقتصادي

بسيج در زمينه ي فعاليت هاياقتصادي نيز گام هاي مثبتي را برداشته است كه اهم آن ها عبارتند از: 

1- مقابلهبا گرانفروشي و احتكار بالا

يكي از معضلاتي را كه بسيج برأي حل آن به ياري نظاماقتصادي كشور شتافت، موضوع مقابله با گرانفروشي و احتكار كالا مي باشد.

اينهمكاري بخصوص پس از پايان جنگ كه بازار از عدم ثبات و پايداري قيمت ها و گرانفروشيو احتكار رنج مي برد، توانست تا حدود زيادي مشكل را برطرف و پايداري لازم را بهبازار بازگرداند.

2- مشاركت در سازندگي كشور

حضور فعال و پرشور متخصصين واعضاي بسيج در طرح ها و پروژه هاي مختلف سازندگي در قالب فعاليت هاي پيمانكاري برأيساختن جاده ها، سدها، لوله كشي آب و گاز و ساير تأسيسات شهري و روستايي، فعاليتديگري است كه اگر چه شايد بازتاب چنداني در اذهان عمومي نداشته اما آثار مثبتفراواني را به ارمغان آورده است.

3- ايجاد تعاوني هاي چند منظوره

نقش بسيجياندر توسعه ي فعاليت هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي در قالب تأسيس تعاوني هاي چندمنظوره نيز بسيار چشمگير بوده است.

در واقع بسيج با فراهم نمودن تسهيلات لازمبرأي ايجاد اين فعاليت ها ضمن ايجاد اشتغال برأي بسيجيان و افراد جامعه، به طورمستقيم و يا غيرمستقيم در شكوفايي اقتصاد كشور به ايفاي نقش پرداختهاست.