معرفي كتاب 


كتاب پاتولوژي اختصاصي ناهنجاريهاي دستگاه اسكلتي،استخوان و مفصل - دكتر عادل حقيقي
  • كتاب پاتولوژي اختصاصي ناهنجاريهاي دستگاه اسكلتي،استخوان و مفصل - دكتر عادل حقيقي
كتاب تكنيك هاي نمونه برداري براي مطالعات آسيب شناسي آبزيان-دكترعادل حقيقي
  • كتاب تكنيك هاي نمونه برداري براي مطالعات آسيب شناسي آبزيان- كترعادل حقيقي
كتابچه مجموعه فعاليت هاي دفتر آبزيان - نمايشگاه بين المللي جزيره كيش - انتشارات دفتر آبزيان
  • كتابچه مجموعه فعاليت هاي دفتر آبزيان - نمايشگاه بين المللي جزيره كيش - انتشارات دفتر آبزيان
كتاب اطلاعات و كاربرد داروهاي آبزيان - دكتر كاظم عبدي
  • كتاب اطلاعات و كاربرد داروهاي آبزيان - دكتر كاظم عبدي
كتاب آسيب شناسي ماهي و ميگو - دكتر عادل حقيقي
  • كتاب آسيب شناسي ماهي و ميگو - دكتر عادل حقيقي
كتاب جامع بهداشت و بيماريهاي كپور ماهيان - دكتر كاظم عبدي
  • كتاب جامع بهداشت و بيماريهاي كپور ماهيان - دكتر كاظم عبدي