ميگو
 
1. ويژگي‌ها
 
1-1. ويژگي‌هاي ظاهري / ارگانولپتيك
ويژگي‌هاي ظاهري / ارگانولپتيك ميگو به شرح جدول 1-7 مي باشد :
 
جدول 1-7 . ويژگي‌هاي ظاهري/ ارگانولپتيك ميگو
 
امتياز
اعضاء بدن ميگو
درجه يك
 
درجه دو
 
درجه سه
 
فاسد
 
رنگ
طبيعي، روشن ، كاملاً عاري از رنگ تيره
طبيعي ،كاهش درخشندگي سرو سينه مقداري خاكستري رنگ شده باشد و انتهاي دم داراي خط‌هاي تيره باشد .
سرو سينه تيره و مقداري از انتهاي دم داراي سياه شدگي و پوست مقداري داراي خط هاي تيره باشد .
سياه شدگي ( سرسينه و دم و پوست )
سرو سينه / دم
سرو سينه و دم محكم و كاملاً متصل به هم باشد .
سر و سينه و دم متصل و لگن شل شده باشد دربعضي موارد شل شدن اندام شروع شده باشد.
سرو سينه و دم براحتي از هم جدا شده و شل شدگي گوشت سرو سينه و مقداري دم براحتي ديده مي شود. مقدار كمي از دم ، سر و سينه از هم جدا شده باشند
اكثر سر و سينه و دم از همديگر جدا شده باشند.
پاها، پوسته ها و آنتن
كاملاً سفت و محكم باشد.
آنتن و پاها نرم شده باشند (براحتي از همديگر جدا        مي شوند) .
درسبد ميگو در زمان تحويلگيري مقداري پا و آنتن جدا شده باشد .
اكثر آنتن ها و پاها از همديگر جدا شده و مقداري از پوست ميگو جدا شده باشد.
چشم ها
روشن ، براق و محكم
كمي درخشنده و تاحدودي تيره، حالت كروي كامل خود را از دست داده است
رنگ و مقداري از چشم‌ها از بين رفته است .
اكثر چشم ها از بين رفته است .
بو
بوي جلبك دريايي، آب دريا دلپذير
طبيعي ، بدون بوي آزاردهنده
بوي آزاردهنده مختصر
بوي تهوع آورآمونياكي و سولفور شديد
گوشت
- بافت
- رنگ
 
- رگ
 
- سخت ، آبدار
- سفيد و درخشنده
 
- رگ سفت و مقاوم
 
- كمي سخت و نرم
- سفيد تيره ( خاكستري روشن)
- رگ هنوز در تماس بوده ، امامقاومتش كم و سياهي ديده نمي شود .
 
 
مقداري گوشت سر و سينه سياه شده و واكنش هاي خودبخودي در رگ شروع شده است .
 
 
 سياه شدگي گوشت دم و سر و سينه تا حدودي رنگ زرد مايل به سبز در گوشت دم ايجاد شده است .
 
 
2-1. ويژگي هاي ‌شيميايي :
·          ميزان باقيمانده دارو، هورمون سموم و ساير موادشيميايي آن، كمتر از حداكثر حد مجاز باقيمانده (MRL) باشد. (حد مجاز باقيمانده (MRL ) در دست تدوين است)
·          TVBN)( TVNدر ميگو تازه (غيرمنجمد) به عنوان معياري براي قضاوت مطرح نمي باشد.
·          ميزان (TVBN)TVN در ميگوي منجمد برحسب gr100/mg ( ميلي گرم در هر صد گرم گوشت ) مطابق جدول 2-7 زير مي باشد :
 
جدول 2-7 . ميزان (TVBN)TVN در ميگوي منجمد 
نوع فرآورده منجمد
مطلوب
قابل مصرف
مصرف سريع
غيرقابل مصرف
ميگو *
آب شيرين (پرورشي)
حداكثر 20
22-21
25-23
بيش از 25
آب شور (دريايي)
حداكثر 25
33-26
35-34
بيش از 35
 
* حداكثر ميزان مجاز (TVBN)TVN در ميگو دريايي جهت صادرات و واردات gr 100/mg 30 است.
 
·            هيستامين
ميزان مجاز هيستامين در ميگو به شرح جدول 3-7 مي باشد.
جدول 3-7. ميزان مجاز هيستامين در ميگو
روش آزمون
تعداد نمونه
(n)
c
m
mg/kg
M
mg/kg
HPLC
9
2
100
200
 
·          ساير معيارهاي شيميايي :
ميزان ساير معيارهاي شيميايي در ميگو به شرح جدول 4-7 مي باشد.
 
جدول 4-7. ساير معيارهاي شيميايي ميگو
ويژگي
حد مجاز
متابي سولفيت
سخت پوستان و سرپايان
 (تازه/ منجمد و Deep frozen)
حداكثر 150 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم يا هر ليتر قسمت‌هاي خوراكي (براساس SO2   استخراج شده )
سخت پوستان خانواده:
Penaeidae, solenceridae, aristeidae
كمتر از 80 عدد
حداكثر 150 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم يا هر ليتر قسمت‌هاي خوراكي (براساس SO2   استخراج شده )
بين 80 تا 120 عدد
حداكثر 200 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم يا هر ليتر قسمت‌هاي خوراكي (براساس SO2   استخراج شده )
بالاتر از 120 عدد
حداكثر 300 ميلي گرم
(به ازاي هر كيلوگرم يا هر ليتر قسمت‌هاي خوراكي (براساس SO2   استخراج شده )
فلزات سنگين
سرب
حداكثر 5/ . (ميلي‌گرم در هر كيلوگرم فراورده)
كادميم
حداكثر 5/ . (ميلي‌گرم در هر كيلوگرم فراورده)
جيوه
حداكثر 5/ . (ميلي‌گرم در هر كيلوگرم فراورده)
 
3-1- ويژگي هاي ميكروبي :
ويژگي‌هاي ميكروبي ميگو به شرح جدول 5-7 مي باشد :
جدول 5-7 . ويژگي‌هاي ميكروبي ميگو
آزمون
تعداد نمونه (n)
c
m
M
شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها (در يك گرم)
5
2
105 × 5
106 × 5
اشريشياكلي (در يك گرم)
5
1
10
100
استافيلوكوكوس ارئوس كواگولاز مثبت (در يك گرم)
5
2
100
1000
سالمونلا (در 25 گرم)
5
0
0
-
ويبريو پارا هموليتيكوس * (در يك گرم)
5
2
100
1000
ليستريا مونوسيتوژنز * (در يك گرم)
5
2
20
100
ويبريو كلرا * (در 25 گرم)
5
0
0
-
توكسين كلستريديوم بوتولينيوم **
(در كليه بسته‌هاي مورد آزمون)
5
0
0
-
  
     * در مورد فرآورده هايي كه به‌صورت خام و نيمه خام مصرف مي‌شوند، مطرح است.
    ** در مورد فرآورده هاي كنسرو شده، بسته‌بندي در خلاء و يا دودي مطرح است.
يادآوري1- در مواردي كه فقط يك نمونه به آزمايشگاه ارسال مي شود (نمونه منفرد)، ويژگي‌هاي ميكروبي نمونه با حد m سنجيده مي شود.
يادآوري2- هر بهر براساس شرايط زير قابل مصرف يا غيرقابل مصرف تشخيص داده مي شود:
1- در مواردي كه تمام نمونه ها m ≥ باشد ، بهر قابل قبول است .
2- در مواردي كه تعداد C≥ از n   نمونه ، بين m < و M ≥ باشد ، بهر قابل قبول است.
3 - در مواردي كه هريك از نمونه ها M < باشد ، بهر غير قابل قبول است.
4- در مواردي كه تعداد < C ازn  نمونه ، بين m < و M ≥ باشد ، بهرغير قابل قبول است.
2 - عمر ماندگاري
 عمر ماندگاري(Shelf-life) ميگو (به صورت كامل،PUD، PTO و PD ) به شرح جدول6-7  مي باشد :
جدول6-7 . عمر ماندگاري  (Shelf- life) ميگو *
شكل عرضه
شرايط نگهداري
عمر ماندگاري**
دما               
 (درجه سلسيوس)
رطوبت نسبي            ( درصد)
°تازه
        - بدون بسته بندي
        
        - بسته بندي شده
                بسته بندي معمولي
بسته‌بندي در خلاء
بسته‌بندي در اتمسفر اصلاح شده
 
 
صفر تا 2+
( به همراه يخ)
 
صفر تا 4+
صفر تا 4+
صفر تا 4+
 
 
95-90
 
 
95-90
-
-
 
 
7 روز
 
 
3 روز (72 ساعت)
5 روز
7 روز
 
°منجمد    
  (بسته بندي معمولي/ بسته‌بندي در خلاء / بسته‌بندي در  اتمسفر اصلاح شده)
 
 
18-
 
-
 
12 ماه
* PUD= Peelet undeveined
    PTO= Peelet Tail on
    PD= Peelet deveined
** عمر ماندگاري از زمان صيد محاسبه مي شود.
 
3. تقلبات و تخلفات بهداشتي
·       تامين ميگو از منابع غير مجاز
·       تغيير يا مخدوش نمودن تاريخ توليد و انقضاء و ساير موارد مندرج در نشانه گذاري ميگوي بسته‌بندي شده
·       عرضه و فروش ميگوي بسته‌بندي تاريخ منقضي
·       عدم يخ‌پوشاني كامل ميگوي تازه
·       عدم رعايت برودت يخچال/ فريزر در زمان عرضه
·       پاكيزه و بهداشتي نبودن يخچال و ساير وسايل مورد استفاده
·       عدم رعايت اصول بهداشت فردي (از جمله نداشتن لباس كار مناسب، كارت بهداشت / گواهي سلامت )
·       عدم رعايت اصول بهداشت محل، ميز و ابزاركار
·       ديفراست ميگوي منجمد و عرضه آن به‌صورت تازه
·       استفاده از ميگوي فاسد در توليد فرآورده هاي ميگو