گوشت شترمرغ
1. ويژگي‌ها
1-1- ويژگي‌هاي ظاهري/ ارگانولپتيك
þ لاشه شترمرغ تازه خنك شده بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشد :
·          به رنگ طبيعي ( قرمز تيره ) و داراي رشد لازم و كافي باشد.
·          بدون هر گونه تغيير رنگ، خون مردگي و آثار تورمي باشد.
·          كاملاً تميز و عاري از ذرات خارجي و هرگونه آلودگي و علائم بيماري باشد.
·          داراي سفتي و قوام طبيعي باشد.
·          هيچگونه بوي غير طبيعي، مانند بوي ترشيدگي ، تعفن و يا بوي گنديدگي، نبايد از آن به مشام برسد .
·          چربي ها به رنگ طبيعي بوده و به صورت يكنواخت بدن را پوشانده و بدون هر گونه بوي غير طبيعي باشد .
þ اندرونه‌هاي شكمي و سينه‌اي بايد :
·          بايد به‌طور كامل تخليه شده باشد، به‌طوري‌كه حفره سينه اي و شكمي آن كاملا"تميز باشد .
·          كاملاً تميز و عاري از هرگونه پارگي ، تورم ، له شدگي يا تغيير رنگ باشد .
·          داراي رنگ ، سفتي و قوام طبيعي بوده و هيچگونه بوي غير طبيعي نظير بوي ترشيدگي يا تعفن از آن به مشام نرسد .
þ گوشت قطعه بندي شده منجمد شترمرغ ، علاوه بر ويژگي‌هاي ظاهري گوشت تازه خنك شده شترمرغ بايد داراي ويژگي‌هاي زير، نيز باشد:
·          پس از انجمادزدائي،‌ عضلات سختي و قوام طبيعي خود را حفظ كرده وسطح آن ليز و لزج نباشد.
·          بدون آثار و نشانه‌هاي سوختگي ناشي از انجماد و نيزعلائم كپك‌‌زدگي (لكه‌هاي رنگي ناشي از رشد قارچ) باشد.
·          به‌صورت كاملاً منجمد به‌دست مصرف‌كننده برسد.
تبصره : گوشت شترمرغ فقط بايد پس از قطعه بندي منجمد شود ( انجماد لاشه كامل شترمرغ مجاز نيست ).
 
þ گوشت چرخ‌كرده شترمرغ (تازه)  بايد از گوشت تازه خنك شده شترمرغ (صفر تا 4 درجه سانتي گراد) تهيه شده و از نظر ظاهري داراي مشخصات زير باشد:
§         رنگ گوشت چرخ‌شده بايد به رنگ طبيعي باشد و هيچ‌گونه تغيير رنگ غيرطبيعي در آن مشاهده نگردد.
§         هيچگونه بوي غيرطبيعي مانند بوي ترشيدگي يا تعفن نبايد حس شود.
تبصره1- استفاده از اندام‌هايي مانند طحال، ريه، مثانه، نخاع، بافت‌هاي غضروفي و غده اي، رگ و پي، چربي‌هاي صفاقي و.... و اندام هايي كه از نظر شرعي مصرف آن ها منع شده است، در توليد گوشت چرخ كرده ممنوع است.
تبصره2- تهيه سنگدان چرخ كرده شترمرغ ، صرفا دركشتارگاه‌‌هاي صنعتي مجاز داراي امكانات لازم و      بسته بندي و نشانه گذاري آن با همين عنوان ، بلا مانع مي باشد.
يادآوري1 :  گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ تازه / منجمد بايد در پوشش مناسب بسته بندي شده كه خواص حسي- ظاهري و ساير ويژگي هاي محصول را حفظ كند و فرآورده را در برابر آلودگي هاي ميكروبي و ساير آلودگي ها و نيز در برابر تبخير سطحي و خشك شدن محاظت نموده و از نفوذ طعم ، بوي غير طبيعي و ساير عوامل خارجي حفظ نمايد. 
يادآوري2-درداخل بسته بندي گوشت وآلايش خوراكي شترمرغ تازه/منجمد نبايدآب يا خونابه وجود داشته باشد.
 
يادآوري3 - گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ تازه/ منجمد بايد در بسته هاي سالم، دست نخورده و داراي نشانه‌گذاري مربوط برابر ضوابط عرضه گردد .
 
2-1. ويژگي‌هاي شيميايي 
·          (TVBN)TVNدرگوشت شترمرغ تازه (غيرمنجمد) بعنوان معياري براي قضاوت مطرح نمي باشد.
·          ميزان (TVBN)TVN در گوشت شترمرغ منجمد برحسب gr100/mg ( ميلي گرم در هر صد گرم گوشت) مطابق جدول زير مي باشد:
مطلوب
قابل مصرف
مصرف سريع
غيرقابل مصرف
حداكثر 20
24-21
27-25
بيش از 27
·         ميزان باقيمانده دارو، هورمون، سموم و ساير موادشيميايي آن، كمتر از حداكثر حد مجاز باقيمانده (MRL) باشد. (حد مجاز باقيمانده (MRL ) در دست تدوين است)
 
3-1. ويژگي‌هاي ميكروبي
ويژگي‌هاي ميكروبي گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ به‌شرح جدول 1-5 مي‌باشد.
    جدول 1-5. ويژگي‌هاي ميكروبي گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ
فراورده
آزمون
تعداد نمونه (n)
c
m
M
لاشه كامل شترمرغ
(تازه)
شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها
(در يك گرم)
5
3
104× 5
105× 5
‌سالمونلا (در 25 گرم)
5
0
منفي
-
اشريشيا كلي (در يك گرم)
5
2
50
500
گوشت شترمرغ
 قطعه‌بندي/ بسته‌بندي
( با يا بدون استخوان)
(تازه/ منجمد)
شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها
(در يك گرم)
5
3
105
106
‌سالمونلا (در 25 گرم)
5
0
منفي
-
اشريشيا كلي (در يك گرم)
5
2
50
500
گوشت و سنگدان چرخ‌كرده شترمرغ /
خمير شترمرغ
(تازه/ منجمد)
شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها
(در يك گرم)
5
2
105× 5
106× 5
استافيلوكوكوس ارئوس كواگولاز مثبت (در يك گرم)
5
2
102× 5
103× 5
‌سالمونلا (در 25 گرم)
5
0
منفي
-
اشريشيا كلي (در يك گرم)
5
2
50
500
آلايش خوراكي شترمرغ
(دل، جگر ، سنگدان وپا)
 
(تازه/ منجمد)
 
شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها
(در يك گرم)
5
3
105
106
استافيلوكوكوس ارئوس كواگولاز مثبت (در يك گرم)
5
2
102
103
‌سالمونلا (در 25 گرم)
5
0
منفي
-
اشريشيا كلي (در يك گرم)
5
2
50
500
يادآوري1- در مواردي كه فقط يك نمونه به آزمايشگاه ارسال مي شود (نمونه منفرد)، ويژگي‌هاي ميكروبي نمونه با حد m سنجيده مي شود.
يادآوري2- هر بهر براساس شرايط زير قابل مصرف يا غيرقابل مصرف تشخيص داده مي شود:
1- در مواردي كه تمام نمونه ها m ≥ باشد ، بهر قابل قبول است .
2- در مواردي كه تعداد C≥ از n   نمونه ، بين m < و M ≥ باشد ، بهر قابل قبول است.
3 - در مواردي كه هريك از نمونه ها M < باشد ، بهر غير قابل قبول است.
4- در مواردي كه تعداد < C ازn  نمونه ، بين m < و M ≥ باشد ، بهرغير قابل قبول است.
 
2- عمر ماندگاري
عمر ماندگاري (Shelf – Life ) گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ به شرح جدول  2-5 مي‌باشد كه بايد در نشانه‌گذاري گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ رعايت شود .
    جدول 2-5. عمر ماندگاري گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ
نام فرآورده
شكل عرضه
شرايط نگهداري
عمر ماندگاري
دما (درجه سانتي‌گراد)
قطعات
گوشت شترمرغ
 (با/ بدون استخوان)
°تازه
(بسته‌بندي معمولي)
0 تا4+
3روز (72ساعت)
 
(بسته‌بندي در خلاً)
0 تا4+
7روز
 
(بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده)
0 تا4+
10 روز
°منجمد
(بسته‌بندي)
18-
9 ماه
گوشت و سنگدان چرخ‌كرده
شترمرغ
°تازه
( بسته‌بندي)
0 تا4+
2 روز(48ساعت)
°منجمد
( بسته‌بندي)
18-
3 ماه
چربي خوراكي
 شترمرغ
°تازه
( بسته‌بندي)
0 تا4+
2 روز(48ساعت)
°منجمد
( بسته‌بندي)
18-
3 ماه
خمير شترمرغ
°منجمد
( بسته‌بندي)
18-
3 ماه
جگر، دل، سنگدان و پاي شترمرغ
°تازه
(بسته‌بندي)
0تا4+
2روز (48ساعت)
°منجمد
(بسته‌بندي)
18-
جگر: 3 ماه
دل، سنگدان و پا: 4 ماه