تفاهم نامه


عنوان
1تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ...
2تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست
3تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و موسسه تحقیقات، واکسن و سرم سازی رازی...
4تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و ستاد فناوری نانو
5تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان بسیج سازندگی
6تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور...
7تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و دانشکده دامپزشکی
8تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی...
9تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان دامپزشکی کشور و راهداری و حمل و نقل جاده ای...
10تفاهم نامه همکاری سازمان دامپزشکی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران...
11تفاهم نامه برقراری ارتباط سیستمی سامانه های کنترل حمل و نقل مابین سازمان حمل و نقل جاده ای، سازمان دامپزشکی کشور و وزارت...