رییس سازمان

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

مدیرکل امور مالی و ذیحسابی

اداره کل امور اداری رفاه و پشتیبانی

دفتر برنامه بودجه و مطالعات اقتصادی

دفتر فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری

 

معاونت تشخیص و درمان

دفتر امور دارو و درمان

مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

دفتر مطالعات و ارزیابی مخاطرات غذا دارو و فرآورده های بیولوژیک

 

معاونت بهداشتی و پیشگیری

دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دام

دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور زنبور عسل و کرم ابریشم

دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

دفتر قرنطینه و امنیت زیستی

 

دفتر حوزه ریاست حقوقی و ارزیابی عملکرد

 

مدیریت حراست

 

دفتر سازمانهای تخصصی روابط عمومی و امور بین الملل