تماس با ما


نمابر

02188957252

 

1.      مطالعه، ایجاد بانک اطلاعاتی، تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه گزارش درارتباط با ارزیابی‌خطر، اثربخشی و کیفیت فرآورده های خام دامی، خوراک دام، افزودنی های خوراک دام، مکمل ها، منابع ژنتیکی دام، موجودات تراریخته، دارو ها، سموم، ضدعفونی کننده ها،  واکسن ها وسایر فرآورده های بیولوژیک و نظایر آن‌ها که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی ویا منشاء دامی دارند.


 2.      مطالعه کتابخانه ای و میدانی و ارزیابی‌خطر در خصوص فرآورده های خام دامی، خوراک دام، افزودنی های خوراک دام، مکمل ها، منابع ژنتیکی دام، موجودات تراریخته، دارو ها، سموم، ضدعفونی کننده ها،  واکسن ها وسایر فرآورده های بیولوژیک و نظایر آن‌ها که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی ویا منشاء دامی دارند، در تمامی مراحل تولید ، بسته بندی، نگهداری ، توزیع و عرضه  به‌منظور مصرف داخلی ، بنا به درخواست مسئولین ذیربط.


 3.      مطالعه کتابخانه ای و میدانی و ارزیابی‌خطر در خصوص فرآورده های خام دامی، خوراک دام، افزودنی های خوراک دام، مکمل ها، منابع ژنتیکی دام، موجودات تراریخته، دارو ها، سموم، ضدعفونی کننده ها،  واکسن ها وسایر فرآورده های بیولوژیک و نظایر آن‌ها که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی ویا منشاء دامی دارند، در تمامی مراحل تولید ، بسته بندی، نگهداری و حمل به‌منظور صادرات ، بنا به درخواست مسئولین ذیربط.


 4.      مطالعه کتابخانه ای و میدانی و ارزیابی‌خطر در خصوص فرآورده های خام دامی، خوراک دام، افزودنی های خوراک دام، مکمل ها، منابع ژنتیکی دام، موجودات تراریخته، دارو ها، سموم، ضدعفونی کننده ها،  واکسن ها وسایر فرآورده های بیولوژیک و نظایر آن‌ها که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی ویا منشاء دامی دارند، در تمامی مراحل تولید ، بسته بندی، نگهداری و حمل محموله های وارداتی ، بنا به درخواست مسئولین ذیربط.


 5.      نیاز سنجی، طراحی و همکاری در اجرای پژوهش های کاربردی درخصوص کیفیت، اثربخشی و بی خطری فرآورده های خام دامی، خوراک دام، افزودنی های خوراک دام، مکمل ها، منابع ژنتیکی دام، موجودات تراریخته، دارو ها، سموم، ضدعفونی کننده ها،  واکسن ها وسایر فرآورده های بیولوژیک و نظایر آن‌ها که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی ویا منشاء دامی دارند، بنا به درخواست مسئولین ذیربط.


6.      مطالعه و اظهار نظر فنی در خصوص گزارش ها و شکایت های ارجاع شده از سوی مراجع ذیصلاح در ارتباط با کیفیت، اثربخشی و عوارض و اثرات زیانبار احتمالی ناشی از مصرف انواع فرآورده های خام دامی، خوراک دام، افزودنی های خوراک دام، مکمل ها، منابع ژنتیکی دام، موجودات تراریخته، دارو ها، سموم، ضدعفونی کننده ها،  واکسن ها وسایر فرآورده های بیولوژیک و نظایر آن‌ها که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی ویا منشاء دامی دارند،


 7.      مطالعه، بررسی و ارائه راهبردها و راهکارهای جایگزینی روش‌های مناسب تر و یا کاهش در مصرف انواع دارو ها، سموم، ضدعفونی کننده ها،  واکسن ها، فرآورده های بیولوژیک و نظایر آن‌ها که دارای اثرات مخاطره آمیز می باشند.


 8.      ارائه راهکارهای کاهش ویا حذف عوارض نامطلوب و ناخواسته بر روی انسان،  ناشی از تماس با مخاطرات شیمیایی و بیولوژیک درحین تولید، توزیع، نگهداری و عرضه انواع فرآورده های خام دامی، خوراک دام، افزودنی های خوراک دام، مکمل ها، منابع ژنتیکی دام، موجودات تراریخته، دارو ها، سموم، ضدعفونی کننده ها،  واکسن ها وسایر فرآورده های بیولوژیک و نظایر آن‌ها که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی ویا منشاء دامی دارند.

 

نظرسنجی