تماس با ما

02188958905 - داخلي 3660 - 3654


نمابر

02188957252

 

1.       انجام كليه وظايف قانوني و جنبي سازمان به نحو احسن و در زمان مناسب

2.       آموزش كليه همكاران امور مالي در سطح اداره كل امور مالي در سازمان و يا مديران امور مالي ادارات كل استان ها

3.       نظارت مستمر بر كار امور مالي ادارات كل دامپزشكي استان ها در جهت دادن مشاوره هاي قانوني و كمك به آنان

4.       برقراري ارتباط تنگاتنگ با دستگاه هاي نظارتي خارج از سازمان مخصوصا ديوان محاسبات و دارائيدر جهت بهبود انجام وظايف

5.       انجام كليه امور مربوط به همكاران به بهترين وجه و با كمترين تنش و بالا بردن رضايتمندي عمومي اربابان رجوع به اين بخش

6.       مسئول دانستن خويش در قبال ارائه راه حل هاي قانوني به مسئولين ما فوق سازمان در جهت هزينه كرد خوب و قانوني و به موقع اعتبارات و حل مشكل مالي همكاران

نظرسنجی