تماس با ما

02188957215 - داخلي 3858 -3865


نمابر

02188957252 نمابر Ivoplan@ivo.ir

 
دکتر آرش آذرنوش

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و مطالعات اقتصادی

دکتر آرش آذرنوش

ارتباط مستقیم: 02188957215

مسئولان و کارشناسان

نظرسنجی