تماس با ما

88957007


نمابر

02188957079

 
دکتر محمدباقر   مقدس

مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد

دکتر محمدباقر مقدس

ارتباط مستقیم با رئیس اداره

کارشناسان

نظرسنجی