تماس با ما

02188953400 داخلي 3726 - 3727


نمابر

همراه: 09122824890 ایمیلpoultry@Ivo.ir

 

كمبود ويتامين D


كمبود ويتامين D
 
ويتامينD كه در گروه تركيبات ضد راشيتيك طبقه بندي شده است در اثر تابش اشعه التراويوله به پروويتامين D ساخته مي شود .ويتامين D2 يا ارگوكليسفرول (Ergocalciferol) و ويتامين D3 ياكلولكسيفرول (Cholecalclciferol) درتغذيه انسان و دام موردمصرف است .اين ويتامين بميزان 30000 – 5000 واحد بين المللي در 100 گرم كبد ماهي و 300-60 واحد بين المللي در 100 گرم يونجه خشك شده در آفتاب وجود دارد .يك ميليگرم ويتامين D برابر با 40000 واحد بين المللي بوده و هرواحد بين المللي برابر يك واحد بين المللي جوجه مي باشد (International chick unit icu) كه برابر 025/0 ميكروگرم ويتامين D3 است، در طيور ويتامين D3 25 بار فعال تر ازويتامين D2 است زيرا ويتامين D2 تجزيه شده وسريعتر از ويتامين D3 دفع مي گردد .ويتامين D محتوي در زرده تخم مرغ مستقيماً به ويتامين D جيره غذائي بستگي دارد و بخاطر اثرش روي پوسته تخم مرغ و رشد جنين در نتيجه روي ميزان جوجه درآوري و كيفيت جوجه حاصله اثر ميگذارد (30 و10).اين ويتامين پس ازتزريق يا خوراندن از راه خون و لنف به كبد رفته و در آنجا ذخيره مي شود و در سنتز پروتئين هادخالت نموده و باعث جذب كلسيم از راه ديواره روده براي معدني كردن استخوانها مي گردد .

ويتامين D در تنظيم متابوليسم كلسيم و فسفر براه هاي مختلف اثرمي گذارد .
1-     با افزايش جذب كلسيم و فسفر از ديواره روده .
2-     با افزايش معدني كردن و انتقال كلسيم و فسفر در استخوانها نتيجتاً كنترل اندازه و استحكام استخوان بندي وپوسته تخم مرغ .
3-     با افزايش جذب مجدد فسفات درلوله هاي كليوي و بنابراين دفع فسفات كه توسط هرمون پاراتيروئيد تشويق مي شود تا اندازه اي خنثي مي گردد .  

ميزان مورد احتياج بدن به اين ويتامين در جوجه هاي هشت هفته 1000واحد در هر كيلوگرم غذا بوده و در مرغان تخمگذارو مادر 1100 واحد در هر كيلوگرم غذا مي باشد .مصرف 100 مرتبه بيشتر ويتامين D3 در غذاي روزانه بمدت 3 ماه روي خاصيت جوجه درآوري اثري نداشته است .مصرف اين مقدار ويتامين به مدت 14 روز فقط كمي از رشد كاسته است .در حاليكه مصرف 1000مرتبه بيشتر آن بمدت 6 هفته باعث تأخير رشد شديد گرديده است .ويتامين D3 بميزان 10 بار بيشتراز ويتامين D2 سمي است .ويتامين Aخاصيت جلوگيري كننده از عمل سمي ويتامين D را دارا است .در اثر مصرف زياد اين ويتامين آهكي شدن لوله هاي ادراري و عروق مشاهده مي گردد .

علائم كمبود
در اثر عدم مصرف ميزان كافي اين ويتامين رشد ضعيف بوده و تبديل غذايي كم شده و كاهش خاصيت جوجه درآوري و كيفيت جوجه مشاهده مي گردد .نرمي استخوانها در طيور در حال رشد در اثر معدني شدن ناقص استخوانها بوجود آمده كه ريكتزياراشي تيسم ناميده مي شود .در اين حالت لنگش و تورم مفصل خرگوشي وجود دارد و محل اتصال دنده ها با جناغ سينه بزرگ شده و در سطح داخلي دنده ايجاد برجستگي مي نمايد، منقار و پنجه ها نيز نرم و انحناء پذير بوده و استخوان سينه خميده و پيچيده مي گردد .در اثر كم شدن كلسيم استخوانها زير فشار عضلات كج مي شوند و همچنين حالت اغماء در اثركاهش كلسيم سرم خون بوجود مي آيد .مصرف كلسيم از استخوانها در حيوانات بالغ ايجاد استئومالاسي (Osteomalacia) مي نمايد .
استرسها بخاطر تغييرات هرموني كه ايجاد مي كنند باعث بهم خوردن نسبت ca/p و افزايش احتياج به ويتامين D گرديده و باعث افزايش نرمي استخوان و استئومالاسي مي گردند (6 و 25) .نگهداري جوجه كبابي در قفس ومرغان تخمگذار در قفس باعث كاهش ويتامين D شده و حالتي بنام خستگي مرغان در قفس را ايجاد مي نمايد .همچنين درجه حرارت كم باعث كاهش ويتامين D مي گردد.

منبع مورد استفاده :
1.      دكتر محمد حسن بزرگمهري- بيماري هاي طيور ، انتشارات واحد فوق برنامه دفتر مركزي جهاد دانشگاهي ، چاپ اول ، تهران، فروردين 1364.
(استفاده از مطالب فوق با ذكر منبع بلامانع است)