تماس با ما

02188953400 داخلي 3726 - 3727


نمابر

همراه: 09122824890 ایمیلpoultry@Ivo.ir

 

واكسن برونشيت H120


واكسن برونشيت عفوني سويه 120-H

تركيبات واكسن :
اين واكسن محتوي ويروس بسيار تخفيف حدت داده شده برونشيت عفوني سويه 120-H (سروتيپ ماساچوست) كشت داده شده در تخم مرغ هاي SPF جنين دار مي باشد هر دز واكسن داراي حداقل عيار          50EID 3 10 ويروس مي باشد .

شكل و نوع واكسن :
واكسن زنده تخفيف حدت يافته بصورت ليوفيليزه مي باشد .

موارد مصرف :
اين واكسن براي ايمن سازي فعال اوليه عليه بيماري برونشيت عفوني در مرغان بومي و گله هاي صنعتي طيور تهيه شده است .

دز و نحوه مصرف :
قطره چكاني در چشم : براي فرآوري هر 1000 دز، واكسن ليوفيليزه در 25 ميلي ليتر سالين نرمال با آب مقطر استريل كاملاً حل شده سپس با استفاده از يك قطره چكان استاندارد يك قطره در چشم هرپرنده چكانده شود .اين روش بهترين شيوه براي اطمينان از مايه كوبي انفرادي بوده و بر ديگر روشها ارجحيت دارد .
آب آشاميدني : واكسن را در آب آشاميدني حل كنيد .ميزان رقت به سن پرنده بستگي دارد .به اين صورت كه 1000 دز از واكسن براي مايه كوبي پرندگان تا سن 10 روزه بايستي در حدود 10 ليتر آب خنك، تميز و عاري از كلرين يا ديگر مواد شيميايي ضد عفوني كننده كاملاً حل شود .براي يك روز سن اضافي پرنده يك ليتر آب اضافي درنظر گرفته شود در اين روش هنگام مصرف واكسن شير بدون چربي به نسبت 5/2 در هزار به آب آشاميدني اضافه شود .
روش اسپري : هر 1000 دز واكسن در 300-100 ميلي ليترسالين نرمال يا آب مقطر خنك، تميز و عاري از مواد ضد عفوني كننده حل شود .ميزان رقت به سن پرنده و نوع دستگاه اسپري بستگي دارد .

توصيه ها و احتياطات لازم :
-       اين واكسن در تمام گله هاي طيور از سن يك هفتگي توصيه مي شود .در موارد اضطراري مي توان پرندگان را در يك روزگي مايه كوبي كرد .اين واكسن نياز به يادآور دارد .
-       قبل از مايه كوبي از سلامت گله اطمينان حاصل شود .
-       حتي الامكان پرندگان يك گله همزمان مايه كوبي شوند .
-       اين واكسن را با هيچ يك از واكسن هاي زنده ديگر مخلوط نكرده و فاصله زماني مايه كوبي دو واكسن متفاوت، رعايت شود .
-       واكسن از شبكه توزيع رسمي اخذ شود .
-       واكسن طبق دستور دامپزشك و توسط تكنسين هاي دامپزشكي تزريق شود .
-       تلقيح واكسن پس از انقضاي تاريخ مصرف ممنوع مي باشد .
-       واكسن حل شده بايستي حداكثر در مدت 2 ساعت مصرف شود .
-       پرندگاني كه با روش آشاميدني مايه كوبي مي شوند بايستي 2-1 ساعت قبل از مايه كوبي از دسترسي به آب محروم شوند .
-       هر گز واكسن در معرض نور مستقيم خورشيد يا حرارت قرار نگيرد .
-       احتمال دارد پس از مايه كوبي پرندگاني كه از نظر مايكوپلاسما مثبت هستند و يا در گله هايي با مديريت بهداشتي ناكارآمد عوارض بسيار خفيف و زودگذر تنفسي مشاهده شود .
-       از آنجائيكه اين واكسن محتوي ويروس زنده است، ويالهاي خالي و يا ويالهايي كه بازشده ولي بطور كامل مصرف نشده اند بايد در يك محلول ضد عفوني كننده قوي غوطه ور شوند .

موارد منع مصرف :
پرندگاني كه از نظر كلنيكي بيمار و يا در اثر حمل و نقل ضعيف و يا علائم بيماري دارند نبايد مايه كوبي شوند .

عوارض جانبي :
ندارد .

شرايط نگهداري :
در دماي 8-4 درجه سانتي گراد و دور از نور حمل و نگهداري شود . در اين شرايط واكسن تا 14 ماه قابل مصرف مي باشد .

بسته بندي :
اين واكسن در ويالهاي قهوه اي با برچسب مشخصات عرضه مي شود .
 
منابع مورد استفاده :
1.راهنماي واكسيناسيون دام وطيور ، تدوين وگرد آوري دكتر افشين حاجي زاده، موسسه تحقيقات واكسن وسرمسازي رازي ، ناشر كمال الملك ، چاپ اول ، 1386.
2. واكسن هاي مصرفي دامپزشكي ، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، تهيه وتنظيم از شركت جهاد رازي. سال 1378، تهران