تماس با ما

02188953400 داخلي 3726 - 3727


نمابر

همراه: 09122824890 ایمیلpoultry@Ivo.ir

 

واكسن آبله طيور

واكسن آبله طيور
 
نام واكسن: واكسن آبله طيور

ساخت
: موسسه تحقيقات واكسن وسرمسازي رازي – ايران

تركيبات
: هر دز واكسن آبله طيور داراي تيتري برابر 10 3-4 EID 50/bird مي باشد  كه به صورت ليوفليزه تهيه مي شود.

تاريخچه توليد
: واكسن آبله طيور به مدت 75 سال است كه در موسسه رازي تهيه مي شود.

ساخت و كنترل كيفي:
واكسن آبله طيور از ويروس تخفيف حدت يافته آبله طيور در روي پرده كوريو آلانتوئيك تخم مرغ SPF تهيه وليوفليزه مي شود. واكسن پس از تهيه شدن از نظر عدم آلودگي هاي ميكروبي ومايكوپلاسمايي وهمچنين از نظر موثر بودن وبي ضرري در روي محيط هاي مختلف هوازي وغيرهوازي و تخم مرغ ها و جوجه هاي SPF كنترل مي شود.

كابرد واكسن
: اين واكسن در پولت ها ومادرهاي تخمگذار مصرف مي شود. در مناطق آلوده طيور گوشتي را نيز برعليه بيماري واكسينه مي نمايند. در مناطقي كه آلودگي شديد مي باشد بايد بوقلمون ها ومادرهاي تخمگذار گوشتي را نيز واكسينه نمود.

ميزان دز مصرفي ونحوه مصرف واكسن
: واكسن آبله طيور را در محيط هاي سالم بايد در سن 8 تا 12 هفتگي با تزريق واكسن در مثلث زير بال ( محلي كه بدون پر و رگ هاي خوني است) با استفاده از دو شاخه مخصوص اين كار مصرف نمود. واكسن را مي توان به صورت زير جلدي و داخل عضلاني ( عضله سينه وران) تزريق كرد. در مناطق آلوده واكسيناسيون در سن 4 هفتگي انجام مي شود وواكسينواسيون دوم بايد سه ماه بعد انجام شود. معمولاً هر هزار دز واكسن را در ده سانتي متر مكعب حلال حل نموده تزريق مي كنند. البته بهتر است به نسبت يك درصد محلول گليسرين استريل در موقع مصرف واكسن به حلال اضافه نمود.

موارد منع مصرف
: پرندگاني كه از نظر كلنيكي بيمار بوده ويا در اثر حمل ونقل ضعيف شده اند واكسينه نشوند.

آثار جانبي
: اگر چنان چه پرندگان در طول دوره تخم گذاري واكسينه شوند، افت ضعيفي در توليد تخم مرغ ديده مي شودكه پس از مدت كوتاهي بر طرف خواهد شد. در صورتي كه اجبار واكسيناسيون طيور گوشتي در سنين پايين ، بايد اين طيور را با روش اسپري واكسينه نمودو ابتدا از سالم بودن ان ها اطمينان حاصل كرد.

توصيه هاي احتياطي
: بهتر است اين واكسن را در سن 8تا 12 هفتگي موقعي كه پولت ها به قفس مي روند مصرف كرد. پرندگان در موقع واكسيناسيون بايد سالم باشند. از آن جايي كه ويال محتوي ويروس زنده است ، لذا ويال هاي خالي ويا نيمه تمام بايد به طور كل منهدم شوند.
شرايط و مدت تگهداري واكسن: در دماي 2+ درجه سانتي گراد تا 8+ درجه سانتي گراد و دور از خورشيد نگه داشته شود. در اين شرايط حتي تا چند سال قدرت ايمني زايي خود را از دست نخواهد داد.

نوع بسته بندي
: در ويال هاي 2000 دزي ليوفليزه تهيه وقابل عرضه مي باشد.
 
منبع: واكسن هاي مصرفي دامپزشكي ، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، تهيه وتنظيم از شركت جهاد رازي. سال 1378، تهران