تماس با ما

02188953400 داخلي 3726 - 3727


نمابر

همراه: 09122824890 ایمیلpoultry@Ivo.ir

 

واكسن كوريزاي عفوني

 
واكسن كوريزاي عفوني Infection coryza vaccine
 
واكسن مذكور حاوي 2 تا 3 سويه باكتري غير فعال مي باشد كه براي پيشگيري از بيماري قبل از شروع تخمگذاري در گله هاي تخمگذار به كار مي رود.
براي گله هاي مادر وتخمگذار اين واكسن در سن 6 تا 8 هفتگي يك دز از واكسن به صورت تزريق در عضله سينه توصيه مي شود. تكرار واكسيناسيون در سنين 10 تا 12 هفتگي ويا بيشتر (قبل از تخمگذاري) ضروري است.
 
منبع : مقاله ضوابط وروش هاي مصرف واكسن هاي ضروري طيور در ايران - ويژه نامه طيور، ضميمه نشريه سلامت ،1380، تهران ص35.