تماس با ما

02188953400 داخلي 3726 - 3727


نمابر

همراه: 09122824890 ایمیلpoultry@Ivo.ir

 

واكسن پاستورلوز طيورواكسن پاستورلوز طيور (وباي مرغان)


تركيبات واكسن :
واكسن پاستورلوز طيور بر اساس دستور العمل OIE ساخته و كنترل مي شود .تركيبات واكسن عبارت است از :
-       پاستورلامولتوسيدا سروتيپ 1A                    9 10×5-4 جرم در ميلي ليتر
-       هيدروكسيد آلومينيوم                                              15/0 درصد                    
-       فرم آلدئيد                                                            4/. درصد

شكل و نوع واكسن :
سوسپانسيون كشته، برنگ زرد كمرنگ و ابري مي باشد .

موارد مصرف :
اين واكسن براي ايمن سازي فعال عليه وباي مرغان در ماكيان، بوقلمون، اردك و غاز استفاده مي شود .

دز و نحوه مصرف :
بمقدار 1 ميلي ليتر براي طيور بالغ و 5/. ميلي ليتر براي جوجه ها از راه داخل عضلاني تزريق گردد .

موارد منع مصرف :
از واكسيناسيون طيور در موقع وجود بيماري يا سوء تغذيه بايد اجتناب شود .

توصيه ها و احتياطات لازم :
-       واكسن از شبكه توزيع رسمي اخذ شود .
-       واكسن طبق دستور دامپزشك و توسط تكنسين هاي دامپزشكي تزريق شود .
-       تزريق واكسن پس از انقضاء تاريخ مصرف ممنوع مي باشد .
-       در موقع مصرف بايد شرايط آسپتيك رعايت شود .
-       قبل از مصرف، بطري حاوي واكسن را به خوبي تكان دهيد .
-       واكسن نبايد يخ بزند.
-       دقت شود تا واكسن در داخل قفسه سينه تزريق نشود .
-       بطري هاي خالي واكسن بطور صحيح معدوم گردند .
-       در مناطق گرم و مرطوب قبل از شروع فصل بارندگي واكسيناسيون انجام شود .
-       در مناطقي كه سابقه بيماري وجود دارد توصيه مي گردد واكسيناسيون دوبار در سال (بهار و پائيز) انجام گيرد .
-       محتوي شيشه را در روز واكسيناسيون مصرف كرده و از مصرف باقيمانده واكسن در روزهاي بعد خودداري شود .
 
عوارض جانبي :
عوارض جانبي ندارد .

شرايط نگهداري :
در دماي 8-4 درجه سانتي گراد و دور از نور حمل و نگهداري شود .در اين شرايط واكسن تا يك سال قابل مصرف مي باشد .

بسته بندي :
اين واكسن در ويالهاي قهوه اي رنگ با برچسب مشخصات عرضه مي شود و هر جعبه حاوي 25 بطري 100 ميلي ليتري مي باشد .
 

منابع مورد استفاده :
1.راهنماي واكسيناسيون دام وطيور ، تدوين وگرد آوري دكتر افشين حاجي زاده، موسسه تحقيقات واكسن وسرمسازي رازي ، ناشر كمال الملك ، چاپ اول ، 1386.
2. واكسن هاي مصرفي دامپزشكي ، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، تهيه وتنظيم از شركت جهاد رازي. سال 1378، تهران