تماس با ما

02188957007- 02188953400-3 داخلي 3754 - 3770


نمابر

02188957079

 
ابطال بخشنامه شماره 59807 راي شماره 184 هيئت عمومي ديوان تاریخ ثبت : 1398/05/14
طبقه بندي :
عنوان : ابطال بخشنامه شماره 59807 راي شماره 184 هيئت عمومي ديوان
متن : موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 59807/34 مورخ‌8/10/1378 سازمان دامپزشكي كشور نقل از شماره 17045ـ 12/6/1382 روزنامه رسمي‌ شماره هـ/81/26 تاريخ‌: 1/6/1382 تاريخ 5/5/82 دادنامه شماره‌: 184 كلاسه پرونده‌: 81/261 مرجع رسيدگي‌: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري‌. شاكي‌: آقاي علي مجيدي‌ مقدمه‌: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته‌اند، رئيس سازمان دامپزشكي جهت رعايت‌نمودن جمعيت قسمتي از همكاران دامپزشكي خود به بهانه ايجاد اشتغال براي دامپزشكان‌،داروخانه‌هاي مجاز كه مسئوليت آنها با كاردانهاي دامپزشكي مي‌باشد و سالهاي متمادي‌خدمت صادقانه نموده و هيچگونه عدم نارضايتي در طول مدت خدمتي خود ندارد طي‌يك بخشنامه دستور داده‌اند كه حتماً بايد مسئول داروخانه دكتر دامپزشك باشد. آيا رئيس‌سازمان دامپزشكي چنين اختيار داشته‌اند كه چنين بخشنامه‌اي صادر نمايند؟ با عنايت به‌مراتب لغو بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 8/10/1378 مورد تقاضا است‌. طي نامه‌شماره 12487/ح مورخ 30/2/1382 اعلام داشته‌اند، نظر به صدور پروانه داروخانه‌دامپزشكي براي مشاراليه توسط اين سازمان و حصول خواسته وي و همچنين انصراف آقاي‌مجيدي از شكايت خودبدين وسيله مراتب جهت مختومه شدن پروانه به حضور اعلام‌مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره‌با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي هيأت عمومي‌ بشرح دادنامه شماره 31 الي 41 مورخ 4/2/1379 هيأت عمومي ديوان بند 4 بخشنامه‌شماره 40305 مورخ 2/6/1377 سازمان دامپزشكي كشور مبني بر الزام مسئولين‌داروخانه‌هاي دامپزشكي كه واجد عناوين كاردان و يا تكنسين دامپزشكي مي‌باشند به‌استخدام دكتر دامپزشكي بعنوان مسئول فني از مقوله قاعده آمره بوده كه وضع آن اختصاص‌به قانونگذار داشته و ازحدود اختيارات سازمان دامپزشكي كشور در وضع مقررات دولتي‌خارج تشخيص داده شده و ابطال گرديده است‌. بنابراين بخشنامه شماره 59807/34 مورخ‌8/10/1378 سازمان مذكور كه پيرو بخشنامه اوليه و در جهت تبيين و تكميل آن تدوين وصادر گرديده نتيجتاً مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است و مستنداً به قسمت دوم ماده‌25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي‌ ابطال بخشنامه شماره 59807/34 مورخ‌8/10/1378 سازمان دامپزشكي كشور
ارسال فایل : <#f:20608/>
تعداد نمایش : 327 <<بازگشت

نظرسنجی