حوزه مدیریت

مدير كل : آقاي دكتر مصطفی کنارکوهی

مسئول حوزه‌ی مدیریت: آقای آلبوحمل

305

خانم دلفی

306