حوزه مدیریت

مدير كل : آقاي دكتر مصطفی کنارکوهی

مسئول حوزه‌ی مدیریت

305

خانم دلفی

306