نام اداره: قرنطینه و امنیت زیستی

نام و نام خانوادگی مسئول: دکتر رسول محمدی جاوید

سمت: رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی
-

-
نام اداره: قرنطینه و امنیت زیستی

نام و نام خانوادگی کارشناس : دکتر فرهاد شمسیان

سمت: کارشناس اداره قرنطینه و امنیت زیستی
-
-
شرح وظایف:

- بررسي نقاط مرزي استان، راهها و معابر داخلي به منظور پیشنهاد ايجاد و احداث پستهاي قرنطينه مرزي و داخلي برای کنترل بهداشتي نقل و انتقال دام زنده و فرآورده هاي خام دامي.

- تجهيز و تکميل پستهاي قرنطينه ثابت و موقت، و پيگيري هاي لازم در ارتباط با اجراي مقررات و دستورالعمل هاي بهداشتي و قرنطينه اي در سطح استان.

- ثبت شرکت های صادرکننده، واردکننده و ترازیت در سامانه یکپارچه قرنطینه. 

- صدور گواهي نامه ها و مجوزهاي بهداشتي صادرات، واردات و ترانزيت دام زنده و فرآورده هاي خام دامي پس از اقدامات قرنطينه اي و کنترل هاي بهداشتي براساس مقررات مربوط.    

- همکاري با سایر سازمانهايی که در امر صادرات، ترانزیت و حمل و نقل دام و سایر فرآورده هاي دامي مشارکت دارند.

- همکاری با نیروی انتظامی در امر کنترل تردد دام، طیور و سایر محموله های مرتبط و مبارزه با قاچاق دام.

- معرفی، پيگيري و انجام اقدامات لازم به منظور عزيمت همکاران واجد شرایط به خارج از کشور از طريق سازمان.

 -صدور کد الکترونیکی برای خودروهای حمل دام، طیور و سایر فرآورده ها.

- نظارت بر صدور گواهی های حمل بهداشتی صادر شده توسط کاربران قرنطینه بخش دولتی و خصوصی.


-

شماره تماس: 127 -38358864 & 38358974 - 083

پست الکترونیکی: qu.kermanshah@ivo.ir  

آدرس: کرمانشاه - میدان نفت - بلوار جام جم - اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

-

ارتباط مستقیم با رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی
امتیازدهی