اهداف و شرح وظایف :

تامین بهداشت دام و فرآورده های دامی و پیشگیری و مبارزه و درمان بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام

بررسی بیماریهای دامی، شناسائی مناطق آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها.

تامین بهداشت دام از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه گیر و قرنطینه‏ای دام.

مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام.

ایجاد قرنطینه‏ های دامی در مبادی ورودی شهرستان در موارد بروز اپیدمیها به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای دامی،

همچنین کنترل بهداشتی تردد دام و فرآورده های خام دامی نظارت در نقل و انتقال آنها .

نظارت بهداشتی چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به پرورش دام.

نظارت بر کارخانجات تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی.

نظارت بهداشتی کشتارگاهها و کارخانه های تولید و تهیه فرآورده های خام دامی.

نظارت بر فروش انواع دارو، واکسن سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام.

مشارکت در سمینارهای دامپزشکی و هم چنین مبادله اطلاعات علمی.

نظارت برعملیات مایه کوبی و درمان دام در سطح شهرستان .

بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی فرآورده های خوراکی دام از مرحله تولید تا توزیع.