فرم پیشنهادات دامپزشکی فارس
 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :  *
 سمت پیشنهاد دهنده :
 
 شماره تلفن :
 *
 آدرس ایمیل :
 
 موضوع پیشنهاد :
 *
 شرح وضعیت فعلی :
 
 مشکلات وضعیت موجود :
 
 شرح روش پیشنهادی :
 
 مزایا روش پیشنهادی :
 
 برآورد تقریبی هزینه (ریال ) اجرای پیشنهاد :
 
 نتایج حاصل از پیشنهاد :
 
 ارسال فایل ضمیمه :
 
 کد امنیتی :
  متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*