اطلاعات و آمار عملکرد اداره کل دامپزشکی استان فارس در سال 96 و97

 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخش دامپزشکی  برای سال 97 مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطلاعات و آمار عملکردی در قالب جداول ذیل ارائه می شود:

 

خلاصه ای از فعالیت های اداره کل دامپزشکی فارس در سال های 96 و 97

نظارت بهداشتي

واحد

1396

1397

تعداد گوسفند و بره بازرسي شده در كشتارگاه

راس

271214

188774


تعداد بز و بزغاله بازرسي شده در كشتارگاه

راس

397244

373141

تعداد گاو و گوساله بازرسي شده در كشتارگاه

راس

45258

45764

تعداد گاوميش بازرسي شده در كشتارگاه

راس

63

116

تعداد شتر بازرسي شده در كشتارگاه

نفر

1941

1472

تعداد شتر مرغ بازرسي شده در كشتارگاه

قطعه

358

1094

تعداد طيور بازرسي شده در كشتارگاه

قطعه

63238148

59131350

تعداد لاشه طيور ضبط شده

قطعه

447095

405342

تعداد مراكز عرضه و توليد فراورده هاي خام دامي

باب

6590

6374

تعداد كل بازديد انجام شده

 

118295

97791

تعداد موارد غير بهداشتي

 

3788

3276

مقدار فراورده هاي ضبط شده

 

164151

155947

تعداد موارد ارجاع به مراجع قضايي

 

533

395

تعداد كل موارد نمونه برداري

 

2698

2217

مقدار فراورده های معدوم شده

کیلوگرم

164155

102791

 

 خلاصه ای از فعالیت های اداره کل دامپزشکی فارس در سال های 96و 97

طیور

واحد

96

97

تعداد کل جوجه ریزی

قطعه

74258272

74146168

مایه کوبی طیور صنعتی

قطعه

327134232

324222189

مایه کوبی طیور روستایی

قطعه

1711042

2124218

 

 خلاصه ای از فعالیت های اداره کل دامپزشکی فارس در سال های 96و 97 (ادامه جدول بالا)

طیور

96

97

عملکرد بازدید از واحدهای مادر گوشتی و تخمگذار

3200

4100

عملکرد نمونه برداری از واحدهای مادر گوشتی و تخمگذار

3200

4100

عملکرد آزمایش نمونه های  واحدهای مادر گوشتی و تخمگذار

3200

4100

عملکرد بازدید از واحدهای تخمگذار تجاری

950

1200

عملکرد نمونه برداری از واحدهای تخمگذار تجاری

950

1200

عملکرد آزمایش نمونه های  واحدهای تخمگذار تجاری

950

1200

عملکرد بازدید از واحدهای نیمچه  گوشتی

3750

4200

عملکرد نمونه برداری از واحدهای نیمچه گوشتی

3750

4200

عملکرد آزمایش نمونه های  واحدهای نیمچه گوشتی

3750

4200

 

 

خلاصه ای از فعالیت های اداره کل دامپزشکی فارس در سال های 96 و 97

فعالیت های آموزشی و ترویجی

1396

1397

كلاس ترويجي

مورد

1553

1720

ساير اشكال آموزش حضوري

مورد

5742

620

فراگيران مرد

نفر

36247

5800

نفر ساعت

21156

46400

فراگيران زن

نفر

5940

9500

نفر ساعت

32189

76000

جمع فراگيران

نفر

39861

15300

نفر ساعت

274562

55900

برنامه راديويي

تعداد

16

10

دقيقه

285

50

برنامه تلويزيوني

تعداد

3

2

دقيقه

55

40

تهيه نشريه

عنوان

0

0

تكثير نشريه

نسخه

3100

0

تهيه بروشور و تراكت

عنوان

3

2

تكثير بروشور و تراكت

برگ

21700

20000

تهيه پوستر

عنوان

1

0

تكثير پوستر

برگ

28

0

تکثیر فيلم

مورد

0

0

تهيه پاورپوينت ترويجي

مورد

25

2

نصب پلاكارد و بنر

مورد

180

120

ديوار نويس و تابلو نويسي

مورد

45

0

پيام بهداشتي روي خودرو حمل

مورد

25

0

 


 خلاصه ای از فعالیت های اداره کل دامپزشکی فارس در سال های 96 و 97

عملکرد اداره مبارزه

1396

1397

عملکرد مایه کوبی شاربن گاو

159

2982

عملکرد مایه کوبی شاربن گوسفند و بز

2502082

1813124

عملکرد مایه کوبی شاربن تک سمی

1456

798

عملکرد مایه کوبی شاربن شتر

12

41

عملکرد مایه کوبی شاربن علامتی گاو

13943

14500

عملکرد مایه کوبی شاربن علامتی گوسفند و بز

48937

115410

عملکرد مایه کوبی پاستورلوز گاو

9007

7686

عملکرد مایه کوبی پاستورلوز گوسفند و بز

1226880

1397898

عملکرد مایه کوبی آنتروتوکسمی گاو

2451

682

عملکرد مایه کوبی آنتروتوکسمی گوسفند و بز

5683574

5487042

عملکرد مایه کوبی قانقاریا گوسفند و بز

770693

882243

عملکرد مایه کوبی آگالاکسی گوسفند و بز

967310

1309254

عملکرد مایه کوبی تب برفکی گاو

561763

342293

عملکرد مایه کوبی تب برفکی گوسفند و بز

3382090

3716454

عملکرد مایه کوبی آبله گوسفند

2560827

2146957

عملکرد مایه کوبی آبله بز

2791876

3206794

عملکرد مایه کوبی PPR گوسفند و بز

4423396

4159596

عملکرد مایه کوبی تیلریوز گاو

21436

18578

عملکرد مبارزه با انگل های داخلی دام (گاو، گوسفند، بز و سگ)

0

0

عملکرد مبارزه با انگل های خارجی دام (سمپاشی بدن گاو)

38027

217763

عملکرد مبارزه با انگل های خارجی دام (سمپاشی بدن گوسفند و بز)

490291

56337

عملکرد مبارزه با انگل های خارجی دام ( جایگاه)

3141142

1462006

 


خلاصه ای از فعالیت های اداره کل دامپزشکی فارس در سال های 96 و 97 (ادامه جدول بالا)

عملکرد اداره مبارزه

1396

1397

عملکرد مایه کوبی بروسلوز گاو (FD RB51)

36741

23111

عملکرد مایه کوبی بروسلوز گاو (RD RB51)

2500

58481

عملکرد خونگیری گاو (بروسلوز)

51826

42422

عملکرد حذف گاوهای آلوده (بروسلوز)

133

75

عملکرد مایه کوبی بروسلوز گوسفند و بز (FD REV.1)

765636

461422

عملکرد مایه کوبی بروسلوز گوسفند و بز (RD REV.1)

0

0

عملکرد خونگیری گوسفند و بز (بروسلوز)

0

0

عملکرد حذف گوسفند و بز آلوده (بروسلوز)

0

0

عملکرد تست سل گاوی (توبرکولیناسیون گاو)

62283

55984

عملکرد حذف گاوهای سلی

187

58

عملکرد تست مشمشه (تک سمیها)

2388

3719