عنوان خدمت

کد خدمت

محل ارائه

نوع اطلاع رسانی

موارد اطلاع رسانی شده

 

 

 

 وب ارائه خدمت

وب سایت دستگاه

تابلوهای راهنما مستقر در میز خدمت 

تلفنی و مرکز تماس

مراحل گردش کار

مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت

قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه

مدت زمان دریافت خدمت

هزینه خدمت 

رویه ارائه شکایت

 مسئول  واحدهای  ارائه خدمت

 

1- صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص دام، فرآورده­های دامی، دارو، مواد بیولوژیک و تجهیزات دامپزشکی، خوراک و نهاده­های دامی، مکمل و افزودنی­های خوراک دام

13021202100

https://www.d.ivo.ir

Fars.ivo.ir

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی 124

الکترونیکی

 

 

درخواست، پرفرما،مدارک الزامات بهداشتی گواهی بهداشت

 

 

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

متوسط زمان: یک روز در صورت تکمیل بودن مدارک

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

فرم رسیدگی به شکایت و تقاضای مردمی /تلفن1512/سامانه پیامکی 30002793/تماس با تلفن32323097 داخلی 160/سامانه سامد

دکتر طرفه نژاد

 

2-صدور پروانه های تأسيس و فعالیت واحدهای مایه کوبی ،تشخیص و درمان و آزمایشگاه دامپزشکی ،اماکن دامی و صنایع وابسته به آنها - استان

13011203100

www.Cert.ivo.ir

Fars.ivo.ir

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی 137 و 142

الکترونیکی

درخواست متقاضی-استعلام از ناجا، وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام دامپزشکی-بررسی سوابق کاری -صدور مجوز

 

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

متوسط زمان: یک هفته

 

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

 

فرم رسیدگی به شکایت و تقاضای مردمی/تلفن1512/سامانه پیامکی 30002793/تماس با تلفن32323097 داخلی 160/سامانه سامد

دکتر شمسی زاده و لیاقت

 

3-صدور پروانه اشتغال به کار مایه کوبی ،تشخیص و درمان ،مسئول فنی ، مسئول فنی بهداشتی و دستیار بهداشتی -استان

13021204101

www.gis.ivo.ir

قسمت میز خدمات- خدمات شناسنامه دار

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی191 و 137

الکترونیکی

درخواست متقاضی، استعلام از ناجا، وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام دامپزشکی، بررسی سوابق کاری، صدور مجوز

 

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

متوسط زمان: یک هفته

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

فرم رسیدگی به شکایت و تقاضای مردمی/تلفن1512/سامانه پیامکی 30002793/تماس با تلفن32323097 داخلی 160/سامانه سامد

دکتر شمسی زاده و دکتر ایمانی

 

4-صدور موافقت اصولی، پروانه بهداشتی تأسیس و پروانه بهداشتی بهره­ برداری اماکن دامی و صنایع وابسته به دام

13021202103

www.Cert.ivo.ir

Fars.ivo.ir

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی 134

الکترونیکی

 

مدارک و استانداردهای اعلامي

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

متوسط زمان: یک هفته

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

فرم رسیدگی به شکایت و تقاضای مردمی/تلفن1512/سامانه پیامکی 30002793/تماس با تلفن32323097 داخلی 160/سامانه سامد

آقای شباهنگ

 

5-صدورپروانه توليد، ساخت فرآورده های خام دامی، خوراک دام ، دارو و مواد مصرفی دامپزشکی - استان

13011203102

www.Cert.ivo.ir

قسمت میز خدمات- خدمات شناسنامه دار

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی 134 و 137

الکترونیکی

درخواست متقاضی، بررسی نحوه تولید و انطباق با دستورالعمل های بهداشتی، صدور مجوز

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

متوسط زمان: یک هفته

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

فرم رسیدگی به شکایت و تقاضای مردمی/تلفن1512/سامانه پیامکی 30002793/تماس با تلفن32323097 داخلی 160/سامانه سامد

آقای شباهنگ و دکتر شمسی زاده

 

6-ارائه خدمات کنترل کیفی،تشخیص طبی و درمان در آزمایشگاهها و درمانگاه های مرجع

13021202102

https://www.d.ivo.ir

Fars.ivo.ir

در حال به روز رسانی

32247119

غیرالکترونیکی

مراجعه دامدار یا ارجاع از سایر مراکز درمانی، معاینه بالینی و نمونه برداری،آزمایش نمونه ها، تشخیص بیماری،اقدامات درمانی، تهیه و ارایه گزارش

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

متوسط زمان: 4روز

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

فرم رسیدگی به شکایت و تقاضای مردمی/تلفن1512/سامانه پیامکی 30002793/تماس با تلفن32323097 داخلی 160/سامانه سامد

دکتر امرآبادی و دکتر احسانی

 

7-صدور گواهی ثبت دارو، مواد مصرفی دامپزشکی ، مواد غذایی متراکم و مکمل های غذایی دام (ستاد)

13021202101

www.cert.ivo.ir

قسمت میز خدمات- خدمات شناسنامه دار

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی 142

الکترونیکی

درخواست متقاضی، بررسی اولیه مدارک و مستندات، بررسی واتخاذ تصمیم در کمیسیون، انجام آزمایش فارمی، آزمایش نمونه ها، تجزیه و تحلیل منابع، ثبت دارو و مواد بیولوژیک

 

 

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

از طریق سازمان اعلام می گردد

 

 

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

از طریق پرتال  سازمان به نشانی  ivo.ir

دکتر لیاقت

 

8-شناسايي و رديابي دام و فرآورده هاي دامي (استان)

13021204100

www.trace.ivo.ir

Fars.ivo.ir

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی 124 و 139 و190

الکترونیکی

درخواست، مراجعه به محل، درج شماره، ثبت در سامانه، دریافت گزارش از سامانه

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

متوسط زمان: یک روز

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

فرم رسیدگی به شکایت و تقاضای مردمی/تلفن1512/سامانه پیامکی 30002793/تماس با تلفن32323097 داخلی 160/سامانه سامد

دکتر طرفه نژاد،دکتر ایمانی و دکتر اسدی پویا

 

9-کنترل کیفی و تایید تشخیص طبی در آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی (ستاد)

13021204102

 

قسمت میز خدمات- خدمات شناسنامه دار

در حال به روز رسانی

32247119

در حال به روز رسانی

بازدید و تکمیل پرسشنامه، تهیه و ارایه گزارش، تجزیه و تحلیل گزارش،اعلام نتیجه و اقدام

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

از طریق سازمان اعلام می گردد

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

از طریق پرتال  سازمان به نشانی  ivo.ir

دکتر امرآبادی

 
 

10-صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزيت و ترخيص دام، فرآورده های دامی، دارو، مواد بيولوژيک و تجهيزات دامپزشكي، خوراک و نهاده هاي دامي، مكمل و افزودني هاي خوراك دام

13021204103

www.d.ivo.ir

Fars.ivo.ir

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی 124

الکترونیکی

 

 

دریافت درخواست متقاضی،بررسی و ارزیابی خطر محموله، نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه، صدور مجوز

 

 

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

متوسط زمان: یک روز

 

 

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

فرم رسیدگی به شکایت و تقاضای مردمی/تلفن1512/سامانه پیامکی 30002793/تماس با تلفن32323097 داخلی 160/سامانه سامد

دکتر طرفه نژاد

 

11-مايه کوبی دام ها برعلیه بیماری های واگیر (استان)

13021204104

https://www.gis.ivo.ir

قسمت میز خدمات- خدمات شناسنامه دار

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی139

در حال به روز رسانی

تدوین برنامه بر مبنای پایش و مراقبت، تامین و توزیع واکسن و سایر وسایل، مراجعه به محل و تزریق واکسن، پایش و مراقبت

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

متوسط زمان: 3 روز به ازای هر روستا

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

فرم رسیدگی به شکایت و تقاضای مردمی/تلفن1512/سامانه پیامکی 30002793/تماس با تلفن32323097 داخلی 160/سامانه سامد

دکتر اسدی پویا

 

12-پیشگیری ، کنترل و مراقبت بیماری های دام(استان)

13021204105

https://www.gis.ivo.ir

Fars.ivo.ir

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی139

در حال به روز رسانی

 

 

 

درخواست متقاضی

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

بصورت مداوم در حال انجام می باشد

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

فرم رسیدگی به شکایت و تقاضای مردمی/تلفن1512/سامانه پیامکی 30002793/تماس با تلفن32323097 داخلی 160/سامانه سامد

دکتر اسدی پویا

 

13-نظارت بر واحدها و مراکز مایه کوبی و تشخیص و درمان دامپزشکی (استان)

13021204106

https://www.gis.ivo.ir

قسمت میز خدمات- خدمات شناسنامه دار

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی139 و 142

در حال به روز رسانی

بازدید مرکز تشخیص و درمان بخش غیر دولتی، تهیه گزارش و ارایه به مقام مسئول، تجزیه و تحلیل گزارشات ارایه شده، اتخاذ تصمیم

 

 

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

بصورت مداوم در حال انجام می باشد

 

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

 

فرم رسیدگی به شکایت و تقاضای مردمی/تلفن1512/سامانه پیامکی 30002793/تماس با تلفن32323097 داخلی 160/سامانه سامد

دکتر اسدی پویا و دکتر لیاقت

 

14-نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و امنيت زيستی، بر واحدهای توليد، حمل و نقل، نگهداري و عرضه دام ، فرآورده ها و نهاده هاي دامي-استان

13021204107

https://www.e.ivo.ir

Fars.ivo.ir

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی 133 و 124

در حال به روز رسانی

بازدید و نمونه برداری، تهیه گزارش، تجزیه و تحلیل اطلاعات(اتخاذ تصمیم)

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

بصورت مداوم در حال انجام می باشد

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

 

فرم رسیدگی به شکایت و تقاضای مردمی/تلفن1512/سامانه پیامکی 30002793/تماس با تلفن32323097 داخلی 160/سامانه سامد

دکتر طرفه نژاد و دکتر عبدالهی

 

15-صدور مجوز اجرای تحقيقات بر روی عوامل بيماريزای واگیر دامی(ستاد)

13081204109

www.ivo.ir

قسمت میز خدمات- خدمات شناسنامه دار

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی 172و139

غیرالکترونیکی

درخواست متقاضی همراه با ارایه پروپوزال، بررسی پروپوزال، اعلام نظر،دریافت گزارش نهایی

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

از طریق سازمان اعلام می گردد

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

از طریق پرتال  سازمان به نشانی  ivo.ir

دکتر اسدی پویا و دکتر سربی

 

16-نظارت و اعتبار سنجی بهداشتی فرآورده های دامی ، نهاده ها و خوراک دام -استان

13021204111

www.gis.ivo.ir

Fars.ivo.ir

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی133

در حال به روز رسانی

دریافت گزارشهای موردی یا براساس برنامه، بازدید و نمونه برداری، آزمایش نمونه ها، تجزیه و تحلیل منابع، اتخاذ تصمیم و اقدام اصلاحی

 

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

بصورت مداوم در حال انجام می باشد

 

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

 

فرم رسیدگی به شکایت و تقاضای مردمی/تلفن1512/سامانه پیامکی 30002793/تماس با تلفن32323097 داخلی 160/سامانه سامد

دکتر عبدالهی

 

17-نظارت، پایش و کنترل کیفی دارو و مواد مصرفی دامپزشکی(استان)

13021204112

www.ivo.ir

قسمت میز خدمات- خدمات شناسنامه دار

در حال به روز رسانی

32323097 داخلی142

در حال به روز رسانی

مراجعه به محل داروخانه، درمانگاه ، دامداری و نمونه برداری ، ارسال نمونه به آزمایشگاه، آزمایش نمونه های ارسالی، تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی، حذف دروهای مشکل دار از چرخه مصرف

 

 

 

قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه ها

بصورت مداوم در حال انجام می باشد

 

 

هزینه مصوب از سوی سازمان دامپزشکی کشور

 

 

فرم رسیدگی به شکایت و تقاضای مردمی/تلفن1512/سامانه پیامکی 30002793/تماس با تلفن32323097 داخلی 160/سامانه سامد

دکتر لیاقت