شرح وظایف مدیریت آموزش وترویج
 
1- همکاری با معاونت تحقیقات ، آموزش وترویج وزارت متبوع دفاتر درون سازمانی و سایر دستگاه های ذیربط جهت تدوین ضوابط و دستورالعمل هاو هماهنگ سازی فعالیت های آموزشی ، ترویجی وتحقیقاتی سازمان دامپزشکی کشور
 
2 سیاستگزاری ، برنامه ریزی ، هدایت و نظارت در خصوص آموزش کوتاه مدت پرسنل شاغل در بخش دولتی در سطح کشور
 
3- سیاستگزاری ، برنامه ریزی ، هدایت و نظارت در خصوص آموزش دوره های مقطع دار ( بلند مدت ) پرسنل شاغل در سازمان دامپزشکی
 
4 - سیاستگزاری ، برنامه ریزی ، هدایت و نظارت در خصوص آموزش و ترویج بهداشت دام ومبارزه با بیماریها ( آموزش بهره برداران )
 
5 پیگیری ، هماهنگی ونظارت بر دوره های آموزشی بخش غیر دولتی
 
6 - پیگیری و هماهنگی در امور مربوط به برگزاری همایش های تخصصی دامپزشکی
 
7 انجام امور مربوط به کارآموزی دانشجویان رشته های دامپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی
 
8 ثبت و حفظ کتب و منابع کتابخانه مرکزی سازمان وانجام امور مربوط به امانات ، مرکز اطلاع رسانی وتجهیزات کتابخانه
 
9 گرد آوری ، تجزیه وتحلیل ، ارزیابی وانعکاس فعالیت های آموزشی وترویجی انجام شده در سطح کشور
 
لینک کوتاه