دکتر حسن اختيارزاده

مدیر کل دفتر سازمانهای تخصصی و امور بین الملل

دکتر حسن اختيارزاده

ارتباط مستقیم: 02188953400 داخلي 3823

مسئولان و کارشناسان

  • سیده فاطمه حسینی

    کارشناس آموزش

  • دکتر فاطمه تهرانی

    مسئول ترویج

    02188953400