برگزاری همایش فرهنگ و مدیریت جهادی
با هدف تجلیل از مدیران جهادی به صورت ویدئو کنفرانس:

برگزاری همایش فرهنگ و مدیریت جهادی

همایش فرهنگ و مدیریت جهادی با هدف تجلیل از مدیران جهادی سازمان دامپزشکی کشور روز سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۸ تا ۱۰ صبح به صورت ویدئو کنفرانس یرگزار میگردد.