لیست اخبار صفحه :1
آغاز نمونه برداری‌های گسترده از تلفات در نوزادان زنبورعسل ( لارومیری) در زنبورستان‌های کشور
مدیرکل دفتر مدیریت بهداشت بیماری‌های زنبورعسل سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد:

آغاز نمونه برداری‌های گسترده از تلفات در نوزادان زنبورعسل ( لارومیری) در زنبورستان‌های کشور

به دنبال وصول گزارش‌هایی از تلفات در نوزادان زنبورعسل ( لارومیری) در زنبورستان‌های چند استان، بازدید، بررسی و نمونه‌برداری‌های گسترده ای توسط کارشناسان سازمان دامپزشکی در کشور در حال انجام است.