1.  انجام به موقع ،دقیق و کامل تشریفات برگزاری مناقصات و مزایده ها بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه ها و دستورالعمل های آن .
2. تامین لوازم ، تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز زنجیره سرد و ذخیره استراتژیک واکسن ها و مواد بیولوژیک مربوطه .
3.  انجام خریدهای ارزی از طریق گشایش اعتبارات در مدت زمانی با کمترین وقفه.
4.  مستند سازی و اطلاع رسانی معاملات و قراردادهای مربوط به حوزه پشتیبانی .
5.  نگهداری مناسب و توزیع به موقع لوازم توزیعی به ادارات کل .
6.  تامین لوازم و مایحتاج اداری با رعایت اصل صرفه جویی.
7.  پاسخگویی صریح ، دقیق و به موقع به مکاتبات داخلی و وارده .
8.  تامین وسایل ترابری مورد نیاز مامورین به اقصی نقاط کشور ( هوایی و زمینی ).
9.  انجام به موقع امور مربوط به اخذ مجوزهای لازم از اداره کل اموال دولتی در خصوص خودروها .
10. آموزش کلیه همکاران اداره کل پشتیبانی و تدارکات.
11. تامین و کنترل سیستم تهویه مناسب برای ساختمان های سازمان
لینک کوتاه