سامانه جامع مامور سرای سازمان و دامپزشکی استانها


 
2-
  •  
    ساماندهی مامورسراهای کل کشور
3-
  • هماهنگی جهت استفاده کارکنان از مامورسرای سازمان و دامپزشکی استانها
4-
  • هماهنگی جهت اسکان میهمانان در مواقع برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها
لینک کوتاه