1.       انجام کلیه وظایف قانونی و جنبی سازمان به نحو احسن و در زمان مناسب

2.       آموزش کلیه همکاران امور مالی در سطح اداره کل امور مالی در سازمان و یا مدیران امور مالی ادارات کل استان ها

3.       نظارت مستمر بر کار امور مالی ادارات کل دامپزشکی استان ها در جهت دادن مشاوره های قانونی و کمک به آنان

4.       برقراری ارتباط تنگاتنگ با دستگاه های نظارتی خارج از سازمان مخصوصا دیوان محاسبات و دارائیدر جهت بهبود انجام وظایف

5.       انجام کلیه امور مربوط به همکاران به بهترین وجه و با کمترین تنش و بالا بردن رضایتمندی عمومی اربابان رجوع به این بخش

6.       مسئول دانستن خویش در قبال ارائه راه حل های قانونی به مسئولین ما فوق سازمان در جهت هزینه کرد خوب و قانونی و به موقع اعتبارات و حل مشکل مالی همکاران

لینک کوتاه