1. مطالعه و همکاری در پیش بینی اعتبارات مورد نیاز

2. سیاستگذاری ، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری اسقرار سیستم مالی اصولی و علمی با استفاده از آخرین دستاوردهای فن آوری

3. برنامه ریزی ، نظارت و پیگیری اجرای قوانین ، مقررات و دستور العمل های مالی کشور در دریافتهاو پرداختهای سازمان

4. درخواست وجه و پیگیری وصول وجوه اعتبارات تخصیص یافته به سازمان

5. ثبت و نگهداری اعتبارات وصولی به تفکیک برنامه ها، طرح ها، ..... مواد هزینه و اقدام برابر مفاد 

موافقتنامه های مبادله شده مربوط و تهیه گزارش های مالی لازم

6. تنظیم اسناد هزینه و لیست حقوق و مزایا و بیمه کارکنان و پرداخت آنها

7. رسیدگی به اسناد هزینه و تطبیق آن با موازین قانونی و دستورالعمل های صادره از طریق مراجع ذیصلاح

8. برنامه ریزی ،نظارت و رسیدگی به حساب تنخواه گردان ادارات کل و واحدهای تابعه سازمان و سایر

 حساب ها از جمله دارو و واکسن و ... و اسناد مربوطه

9. تنظیم فرمهای مالیاتی و تکمیل و ارسال آنها به حوزه های مالیاتی مربوطه

10. تنظیم و ارسال گزارشات مالی

11. برنامه ریزی ، نظارت و اقدام برای وصول و توزیع اوراق بهادار

12. مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری ایجاد سیستم اصولی و ثبت و نگهداری اموال و تنظیم و ارائه گزارشات مربوطه

 

لینک کوتاه