مناقصات سال 1403

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای(13/م/402) خرید واکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک PPR

 

مناقصات سال 1402

فراخوان مناقصه یک مرحله ای /12م/ 402و /12-1م/4 خرید آنتی ژن و سرم کنترل MG و SP

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای (/11م/) 402 خریدواکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک P

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای10/م/402

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای /27م/ 401 خرید واکسن هاری

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای (/9م/)402 موضوع خریدواکسن تب برفکی منووالان علیه سویه S

اطلا عیه فوری مهم مناقصه های (4/م/402)و (5/م/402)

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای (/4م402/)، خرید سرنگ توبرکولین بهمراه سرسوزن ) تست سل گاوی

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (/6م402/)، خرید انواع دستگاه سانتریفیوژ اعم از یخچالدار ، فالکون و ......

شرایط شرکت در مناقصه دومرحله ای (/5م402/)، خرید چهار دستگاه PCR -Time Real( ریل تایم )

شرایط شرکت در مناقصه یک مرحله ای واگذاری امور خدمات حفاظت فیزیکی

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای /24م/401 خرید مایع ضد عفونی

مناقصه دو مرحله ای /25م/401 خرید سم سایپرمترین (مخصوص جایگاه دام)

مناقصه عمومی دو مرحله ای /26م/401 خرید سم دامی فلومترین

مناقصه عمومی دو مرحله ای /27م/401 " خریدواکسن هاری"

تجدیدمناقصهدومرحله ای20 /م/401 خرید 1.500.000عددلوله خونگیری خلاء دار (ونوجکت)

مناقصات سال 1401

فراخوان مناقصهعمومیدومرحله ای24/م/401 خرید مایع ضد عفونی جهت سمپاشی محیط

فراخوان خریدواکسن تب برفکی  تتراوالان گوسفندی (پایه آبــی/ روغنی) یک مرحله ای 21/م/401

فراخوان خریدواکسن تب برفکی  تتراوالان گاوی (پایه آبــی/ روغنی) دو مرحله ای 22/م/401

فراخوان شرایط شرکت در مناقصه دو مرحله ای 20/م/401 خرید لوله خونگیری خلاء دار با سرسوزن

فراخوان شرایط شرکت در مناقصه یک مرحله ای 19/م/401 خرید خدمات آزمایشگاهی پایش باقیماند های دارویی، سموم و فلزات سنگین در ماهی قزل آلا

 فراخوان شرایط شرکت در مناقصه یک مرحله ای 18/م/401 خرید خدمات آزمایشگاهی پایش باقیماند های دارویی، سموم و فلزات سنگین در تخم مرغ

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 17/م/401 موضوع خرید 250 دستگاه پرنده شمار

شرایط شرکت در مناقصه یک مرحله ای 15/م/401 خرید واکسن ppr (طاعون نشخوار کنندگان کوچک) 

 

مناقصات سال 1400

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای(20/م/400)موضوع خرید  خدمات آزماشگاهی پایش باقیمانده های دارویی،سموم و فلزات سنگین در شیرخام

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای(19/م/400)موضوع خرید واکسن لمپی اسکین همولوگ (lsd)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای(18/م/400)موضوع خرید واکسن هاری

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای(17/م/400)موضوع خرید سم دامی فلومترین(پورآن)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (16/م/400) موضوع خرید سم دامی سایپرمترین

فراخوان تجدیدمناقصه عمومی دو مرحله ای ( 12 /م/ 400) موضوع خرید واکسن تب برفکی تتراوالان گاوی

فراخوان تجدیدمناقصه عمومی دو مرحله ای ( 12 /م/ 400) موضوع خرید واکسن تب برفکی تتراوالان گوسفندی

آگهی فراخوان تجدید مناقصه 7 م 400 خرید کیت آزمایشگاهی

آگهی فراخوان تجدید مناقصه 8 م 400 خرید کیت آزمایشگاهی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 11/م/400 موضوع خرید واکسن تب برفکی تتراوالان گاوی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 8/م/044 موضوع خرید واکسن تب برفکی تتراوالان گوسفندی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای  8/م/044  موضوع خرید 30 عدد کیت آزمایشگاهی

آگهی فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی درب های آزمایشگاهی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحلهای (5/م/400)

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای (5/م/400)موضوع خرید سی و نه میلیون و دویست هزار دز واکسن ppr (طاعون نشخوارکنندگان کوچک )

 فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای 4/م/444 موضوع خرید واکسن تب برفکی تتراوالان گوسفندی

شرایط شرکت در مناقصه دومرحله ای 3/م/ 0، خریدواکسن( ppr )طاعون نشخوار کنندگان کوچک

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 1/م/ 400 ، موضوع خرید 27 عدد کیت آزمایشگاهی

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 2/م/ 400 ، موضوع خرید واکسن تب برفکی تتراوالان گوسفندی

 

مناقصات سال 1399

1- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  5/م/ 99 موضوع خرید لوله خونگیری خلاء دار همراه با سرسوزن

2- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  6/م/ 99 موضوع خرید واکسن تب برفکی پلی والان گوسفندی با پایه آبی یا روغنی

3- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  7/م/ 99 موضوع خرید واکسن هاری

4- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  8/م/ 99 موضوع خرید سموم دامی

5- فراخوان مزایده عمومی

6- فراخوان تجدیدمناقصه عمومی دو مرحله ای ( 8/م/ 99)

7- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (21 /م/ 99)

8- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ( 11 /م/ 99) "موضوع خرید واکسن PPR (طاعون نشخوار کنندگان کوچک)

 

مناقصات سال 1398

1- آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (1/م/98) خرید واکسن های دامی، فایل فشرده پیوست حاوی آگهی و شرایط مناقصه دریافت نمایید

2- مناقصه 2م98 نگهبانی، برای دریافت فایل فشرده مناقصه کلیک نمایید

3- مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری، برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

4- مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری، تجدید مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری

5- مناقصه خرید واکسن های دامی 4 م 98 (مهر ماه 98)، برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

6- مناقصه  5 م 98 ، خرید کیت و آنتی ژن، برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

7- تجدید مناقصه 5م98 خرید کیت ، آنتی ژن و مواد آزمایشگاهی،  برای دریافت شرایط تجدید مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

 
9-تجدید مناقصه 6 م 98 بازسازی ساختمان اداری، برای دریافت شرایط تجدید مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید
لینک کوتاه