تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
1. مطالعه ، سیاستگذاری ، برنامه ریزی و تدوین برنامه راهبردی برای بررسی مبارزه و مراقبت بیماریهای دمی با اولویت بیماریهای اخطار کردنی و نظارت، ارزیابی و ممیزی آنها.
2.مطالعه ، سیاست گذاری ، برنامه ریزی و تدوین برنامه های راهبردی برای بررسی مبارزه و مراقبت بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام و نظارت، ارزیابی و ممیزی آنها.
3.مطالعه ، سیاست گذاری ، برنامه ریزی و تدوین برنامه راهبردی برقراری سیستم مراقبت بیماریهای دامی و قابل انتقال بین انسان و دام و نظارت ، ارزیابی و ممیزی آن.
4.مطالعه و تدوین برنامه های اجرایی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مبارزه با بیماریها شامل : پیشگیری ، کنترل و ریشئه کنی بیماریهای دامی ، بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام و توسعه سیستم مراقبت بیماریهای دامی .
5.تدوین دستورالعمل ها و ضوابط لازم برای بررسی مبارزه و مراقبت بیماریهای دامی و بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام و پیش بینی میزان عملیات سالیانه در قالب طرح های ملی.
6. جمع بندی ، بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد ادارات کل دامپزشکی استان ها در زمینه اجرای طرح ها پروژه ها ی مبارزه با بیماریهای دامی.
7.مطالعه، بررسی و جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت بیماریهای واگیر دار در وحوش و حیوانات خانگی به ویژه در خصوص مخازن بیماریهای دامی.
8. گردآوری ، پردازش تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های بیماریهای دامی و بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام بمنظور انتخاب بهترین و موثرترین روش پیشگیری ، کنترل و ریشه کنی این بیماریها.
9.تدوین برنامه پیشگیری ، کنترل و ریشه کنی بیماریهای نو ظهور (بازپدید و نوپدید) بومی (آندمیک) و غیر بومی(اگزوتیک) دامی.
10.بررسی و پیش بینی و اعلام نیاز وسائل ، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی ، واکسن و مواد بیولوژیک و داروهای ضدانگلی و سایر نهاده های دامی مورد نیاز در سطح کشور، ارزیابی و نظارت بر توزیع و مصرف آنها.
11.مطالعه ، بررسی و اعلام نیازهای آموزشی مقطع دار، ضمن خدمت مورد نیاز شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی دامپزشکی در امر بررسی مبارزه و مراقبت با بیماریهای دامی و بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام.
12.مطالعه و مشارکت در اعلام تحقیقات کاربردی مورد نیاز برای بهبود برنامه های مبارزه با بیماریهای دامی و همکاری در اجرای آنها.
 
13.   همکاری در برگزاری همایش های علمی ، ملی ، منطقه ای و بین المللی بیماریهای دامی .
14.آنالیز خطر (ارزیابی خطر ، مدیریت خطر ، تعامل ارتباطی عوامل خطر) بیماریهای بومی و غیر بومی (اندمیک و اگزوتیک)
15.همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مراقبت و مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام.
16.   همکاری در برگزاری همایش های علمی منطقه ای ، ملی و بین المللی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام.
17.بررسی اپیدمیولوژیکی و شناسائی کانون بیماریهای دامی و قابل انتقال بین انسان و دام و تعیین حغرافیای پراکندگی این بیماریها در سطح کشور .
18.   بررسی میزان بروز، شیوع و خسارات اقتصادی ناشی از بیماریهای دامی و قابل انتقال بین انسان و دام.
19.بررسی وضعیت بهداشتی چراگاهها، آبشخورها، محل نگهداری ، مراکز تجمع ، میادین دام، کشتارگاهها و سایر تاسیسات مربوط به دام از نظر عوامل مولد بیماری.
20.   مطالعات اپیدمیولوژیکی تعیین وضعیت بیماریهای اگزوتیک(غیر بومی).
21.ارزیابی اثرات حاصله از کاربرد واکسن ها، موادبیولوژیک، سموم و داروهای مورد استفاده در طرح ها وپروژه های مربوط به بررسی و مبارزه با بیماریهای دامی.
22.   کسب آخرین اطلاعات علمی و فنی از منابع داخلی و خارجی در مورد بیماریهای دامی.
23.   اعمال سیستم اطلاعات جغرافیایی بیماریهای دامی ( GIS)
24.تهیه داده ها و اطلاعات بیماریهای دامی و قابل انتقال بین انسان و دام جهت ارسال به سازمان های بین‌المللی نظر WHO,FAO,OIE و...
25.   تنظیم و تدوین و ارائه گزارشات ، بولتن و سیمای بیماریهای دامی .
26.   بررسی ، همکاری و پیگیری برای افزایش سطح پوشش بیمه دام.
لینک کوتاه