نام استان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

آدرس

مرکز تلفن سازمان دامپزشکی کشور

021-88953400-3

0

021-88957252

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

اداره روابط عمومی

02188962384

2407-2408-2433

02188962384

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

حوزه ریاست و ارزیابی عملکرد

02188957007

2502-2518

02188957007

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

معاونت بهداشتی و پیشگیری

02188957315

2504

02188957315

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

معاونت تشخیص و درمان

02188956923

2717

02188956923

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

معاونت توسعه و مدیریت منابع

02188957370

2207

02188957370

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

دفتر سازمان های تخصصی و امور بین الملل

02188953400-3

2643

02188956400-3

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

02188806407-9

3221

02188902712

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به خیابان مطهری، کوچه حسینی راد، ساختمان شماره دو سازمان دامپزشکی کشور

دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم

02188956152

2413

02188956152

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان

02188806407

3141

0218806407-9

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به خیابان مطهری، کوچه حسینی راد، ساختمان شماره دو سازمان دامپزشکی کشور

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

02188962380

2641

02188962380

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

دفتر قرنطینه و امنیت زیستی

02188806407

3156 0218806407-9

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به خیابان مطهری، کوچه حسینی راد، ساختمان شماره دو سازمان دامپزشکی کشور

دفتر دارو و درمان

02188965391

2730-2720

02188965391

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی

02144794501-2

0

02144794501-2

کیلومتر 15 بزرگراه تهران-کرج، بلوار پژوهش، مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی

اداره کل امور اداری، رفاه و پشتیبانی

02188953399

2301

02188953399

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

مدیرکل امور مالی

02188958905

2205

02188953400-3

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

دفتر برنامه، بودجه و مطالعات اقتصادی

02188957215

2808-2815

02188957215

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

02188953400-3

2602

02188957252

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

حوزه نمایندگی ولایت فقیه

02188957242

2839-2840

02188957242

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

ستاد فناوری نانو

02188953400-3

2702

02188953400-3

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

حراست

02188962304

2805-2830

02188962304

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

کانون بازنشستگان دامپزشکی

02188953400-3

2107

02188953400-3

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای سیدجمال الدین اسدآبادی، سازمان دامپزشکی کشور

 

لینک کوتاه