1. مطالعه ، بررسی وتدوین برنامه های بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت

2. مطالعه وپیش بینی اعتبارات مورد نیاز

3. مطالعه وبررسی واصلاح برنامه های اجرایی ارائه شده توسط دفاتر وحوزه های مختلف فنی واداری سازمان وتطبیق آن باسیاست های کلان واستراتژیک کشور وسازمان

4. مطالعه وبررسی امکانات ومنابع واولویت بندی طرحها ، برنامه ها ونیازها وتهیه وتنظیم بودجه تفصیلی سازمان و تنظیم ومبادله موافقتنامه های مربوط

5. مطالعه، بررسی وجمع بندی داده ها بمنظور دفاع مستدل ومنطقی از برنامه ها، طرحها ، پروژه ها وبودجه های پیشنهادی

6. مطالعه وبررسی تعیین قیمت تمام شده و ارزش افزوده اقتصادی برنامه ها ، طرح ها و پروژه های پیشنهادی واجرایی

7.  مطالعه، بررسی‌و نظارت پروژه ها وفرآیندها وارائه راهکارهای اصلاحی وتکمیلی به منظور افزایش بهره‌وری

8. مطالعه و بررسی به منظور تدوین سیاست های استراتژیک برای تمام پروژه ها وفرایندهای اجرایی

9. سیاستگذاری ، برنامه ریزی ونظارت برای ارائه برنامه ها، طرح ها وپروژه های هماهنگ ومتناسب دامپزشکی در سطح کشور

10. مطالعه، سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، نظارت و پیگیری استقرار سیستم اصولی وعلمی جمع آوری ، جمع بندی وتحلیل آثارها و گزارش عملکرد.

11. سیاستگداری ، برنامه ریزی ، نظارت ، پیگیری توسعه سرمایه گذاری وکارآفرینی در زیر بخش دامپزشکی

12. مطالعه سیاستگذاری، برنامه ریزی ، نظارت وپیگیری توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات IT

13. مطالعه ، بررسی و ارزشیابی برنامه ها، طرح ها ، پروژه ها وفرآیندهای اجرایی وتنظیم وارائه گزارش های مقایسه ای و تحلیلی

14. همکاری در برگزاری همایش های علمی دامپزشکی

15. همکاری در تدوین و اجرای تحقیقات کاربردی دامپزشکی

16. همکاری در تدوین و اجرای پروژه های بیمه دام و فرآورده های دامی

17. همکاری در تدوین و تصویب قوانین مقررات دامپزشکی 

18. همکاری و مشارکت درتدوین برنامه مقابله باحوادث غیرمترقبه وتامین منابع مالی موردنیاز

لینک کوتاه