تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
1. مطالعه، سیاستگذاری و تدوین برنامه های راهبردی مبارزه با هریک از بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم و نظارت و پیگیری اجرای آنها.
2.  مطالعه، سیاستگذاری و تدوین برنامه های راهبردی ایجاد سیستم مراقبت از هریک از بیماریهای واگیر دار طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم و نظارت و پیگیری جرای آن ها
3.  مطالعه و تدوین برنامه های اجرایی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مبارزه با بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم و نظارت و پیگیری برای اجرای آنها.
4.  مطالعه و تدوین برنامه های اجرایی بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت توسعه سیستم مراقبت بیماریهای طیور ، زنبورعسل و کرم ابریشم .
5.  مطالعه و بررسی برای شناسایی علل و عوامل دخیل در بروز و انتشار بیماریهای واگیردار طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم و آنالیز خطر بیماریها و نظارت و اقدام برای مقابله با آنها
6.  مطالعه ، جمع آوری و تحلیل اپیدمیولوژیک در خصوص موارد وقوع بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم و ارائه راهکارهای اجرایی لازم 
7.  بررسی ، ارزیابی و تحلیل علمی عملکرد برنامه های اجرایی مبارزه با بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم و ارائه راهکار های مناسب برای توسعه و اصلاح فرآیندها .
8.  مطالعه و اعلام تحقیقات کاربردی مورد نیاز برای بهبود برنامه های مبارزه با بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم و مشارکت و همکاری در اجرای آنها .
9.  مطالعه، بررسی و اعلام نیازهای آموزشی مقطع دار و ضمن خدمت مورد نیاز پرسنل در بخش های دولتی و غیر دولتی دامپزشکی برای بررسی ، مبارزه و مراقبت از بیماریهای طیور زنبور عسل و کرم ابریشم
10. مطالعه، ارزیابی و تحلیل علمی عملکرد سیستم مراقبت ابیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم‌ابریشم و ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح فرآیندها و افزایش توان با استفاده از آخرین یافته های علمی و فن آوری
11.  جمع بندی ، بررسی و تحلیل علمی گزارش عملکرد برنامه ها ،طرح ها و پروژه های مبارزه با بیماریهای طیور ، زنبورعسل و کرم ابریشم.
12.مطالعه، تعیین و اعلام کمیت و کیفیت تجهیزات، لوازم ، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز برای افزایش توان تشخیص بیماریهای دامی.
13. بررسی و پیش بینی تجهیزات ، لوازم ، امکانات و نیروی انسانی دارو و مواد بیولوژیک مورد نیاز برای اجرای برنامه ها، طرح ها، پروژه های بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم
 
 
14. مطالعه ، بررسی و جمع آوری داده ها و تحلیل علمی و همکاری در انجام آزمایشات فارمی و ارائه گزارش در خصوص کیفیت دارو، سموم و مواد بیولوژیک .
15. جمع آوری و تنظیم گزارش میزان بروز و شیوع بیماریهای واگیردار طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم جهت ارائه به سازمان های بین المللی مرتبط.
16.  تنظیم ، تدوین و ارائه بولتن گزارش بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم کشور.
17.مطالعه ، بررسی و جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت بیماریهای واگیردار پرندگان وحشی و آزاد پرواز و خانگی به ویژه در خصوص مخازن و حاملین عوامل بیماریزا .
18. .مطالعه و بررسی وضعیت آلودگی تالاب ها و مراکز تجمع پرندگان وحشی و آزاد پرواز به عوامل بیماریزا
19.  مطالعه و بررسی و مشارکت برای ساماندهی مراکز عرضه پروندگان خانگی .
20.  مطالعه و مشارکت و نظارت و پیگیری برای افزایش سطح و پوشش بیمه طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم
21. مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (به ویژه اتحادیه ها و تعاونی‌های مرغداران ، زنبور داران و نوغان داران) در راستای اصلاح و توسعه بهداشتی سیستم پرورش طیور ، زنبورعسل و کرم ابریشم
22. همکاری در برگزاری همایش های علمی ملی، منطقه ای و بین المللی مرتبط
لینک کوتاه