تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
بيماري fungal disease (Crayfish plague)
تعريف بيماري : يك بيماري قارچي و اگزوتيك ويژه خرچنگ دراز آب شيرين مي باشد، عامل بيماري قارچي به نام Aphanomyces astaci مي باشد .زيستگاه طبيعي اين نوع خرچنگ (Crayfish) درايران در رودخانه ارس مي باشد.
v    تلفات بالا در زمان شيوع بيماري
v    ضعف و سستي
v    ملانيزده شدن پوسته در عفونتهاي مزمن
v    نقاط قهوه اي ياسياه روي كاراپاس در محلي كه قارچ تكثير يافته است.
v    نكروز سفيد در دم به جاي خاكستري
v    خطوط سياه روي پوسته نرم زير ناحيه دم كه تمامي علائم بالا ممكن است در بيماري وجود داشته و يا اينكه وجود نداشته باشد .
ميزبان هاي حساس :
v    Japanese cray fish
v    Louisiana swamp crayfish
v    Noble crayfish
v    Singnal crayfish
v    Stone crayfish
v    Turkish crayfish
v    White Clauled crayfish
v    Chineses mitten carb
v    Fresh water crayfish
v    Giant Tasmanian crayfish
v    Crippsland spiny crayfish
 
پراكندگي (اپيدميولوژي) :
v    اين بيماري تلفات تا 100% را در اروپا سبب شده است .
v    Crayfish آمريكاي شمالي بطور بالايي مقاوم به بيماري مي باشد ولي حامل عامل بيماري است و بعنوان مخزن عمل مي نمايد .
v    تمامي گونه هاي crayfish در سراسر دنيا به عفونت crayfish plague حساس مي باشند .
v    بيماري در آمريكا و اروپا در freshwater crayfish گزارش شد .
v    در هر زماني ازسال ميتواند رخ دهد ولي بيشتر درماههاي تابستان رخ مي دهد .
v    مرگ بين 5-50 روز يا بيشتر از وجود عفونت مي تواند رخ دهد كه وابسته به دماي آب و تعداد زئوسپورها دارد .
v    عفونت قارچي بطورمستقيم زئوسپورها را به آب رها ميكنند crayfish ها بدين طريق داده مي شوند از بين مي روند و اين آلودگي به ديگر crayfish ها منتقل مي شود .
v    مهاجرت ماهي ها، پرندگان و ديگر جانداران وحشي مي تواند بعنوان وكتور عمل نمايد در انتقال بيماري
v    تجهيزات ولوازم ازقبيل تورها، چكمه ها و ... مي توانند ليست انتقال بيماري شوند .
تشخيص تفريقي
يك بيماري در استراليا به نام Porcelain dis (thelohania) مي تواند علائمي شبيه اين بيماري ايجاد نمايد.
درمان :
درمان موثري ندارد .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
دانلود فایل
لینک کوتاه