بيماري Tetrahedral Baculuviosis(B.P)
بيماري B.P.Baculuvirus penaei يك بيماري ويروسي ميگو از خانواده پنائيده مي باشد كه توسط پاكلوويروس ها ايجاد مي شود كه اسيد نوكلئيك آن DNA دار مي باشد .درلاروها مرگ و مير نزديك 100% ايجاد مي نمايد در حاليكه در ميگوهاي بزرگتر بيماري فرم خفيف تري دارد .ميگوهاي مبتلا اشتها به غذا را از دست داده و رشدشان متوقف مي شود ضايعات سلولي اين بيماري شبيه MBV و BMN   مي باشد.

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
دانلود فایل
بيماري Spherical Baculuvirosis (MBV)
بيماري MBV يك بيماري ويروسي ميگوهاي خانواده پنائيده است .عامل بيماري يك باكلوويروس مي باشد و بيشتردر ميگوهاي P.monodon ايجاد بيماري مي نمايد .از علائم بيماري بي حالي و بي اشتهائي، تيره رنگ شدن بدن و تلفات شديد از علائم اصلي بيماري هستند و ميگوها اغلب درگير عفونت هاي ثانويه مي شوند .معمولاً مراحل انتهاي پست لاروي تا ابتداي جواني به بيماري مبتلا مي شوند تراكم زياد پست لاروها و شرايط نگهداري شدت بيماري را افزايش مي دهد .معمولاً هجوم ويروس به لايه مخاطي روده مياني وغده هپاتوپانكراس مي باشد .توبول هاي هپاتوپانكراس از بين رفته و بافت پوششي روده مياني تخريب مي گردد .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
دانلود فایل
بيماري كله زرد Yellowhead disease
يك بيماري ويروسي حاد ميگوهاي خانواده پنائيده است كه بامرگ و مير شديد و ناگهاني همراه است . عامل اين بيماري يك ويروس تك رشته اي RNA دار مي باشد .
جنس OKavirus كه ميزبان اختصاصي آن P.monodon مي باشد از علائم بيماري تورم آبشش و زردي قسمت سر (سفالوتوراكس) ودرمواقعي تمام بدن زرد مي شود .يكي از بافت هاي هدف ويروس آبشش مي باشد كه به منظور آزمايش PCR نمونه برداري مي شود از كشورهايي كه اين بيماري در آنجا ديده شده است مي توان به آمريكا، استراليا، تايوان، تايلند، مالزي و اندونزي نام برد .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
دانلود فایل
بيماري Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis
يكي از بيماري هاي ويروسي مهم ميگوهاي پرورشي بوده كه منشاء آن از آمريكا مي باشد .اين بيماري توسط نوعي ويروسDNA دار تك رشته از خانواده پاراويروس ها ايجاد مي شود. تلفات شديدي كه تا 90% در ميگو هاي گونهStylirostrist ايجاد كرده است .اين بيماري در ميگوهاي P.vannamei ايجاد فرم مزمن مي كند كه به آن سندرم بدشكلي در P.vannamei مي گويند .بيماري بصورت عمودي و افقي قابل انتقال مي باشد علائم بيماري اختصاصي نيست و در ميگوهاي جوان مبتلا اشتهاء به غذا قطع شده و ميگو به سطح آب امده و مي چرخد و دوباره به كف ميرود درميگوهاي در حال مرگ ممكن است رنگ بدن متمايل به آبي شده و عضلات حالت مات پيدا نمايند و در سطح كوتيكول ممكن است لكه هاي سفيد خصوصاً در محل اتصال صفحات شكمي ايجاد شود .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
دانلود فایل
بيماري تورا Tura syndrome
يك بيماري مهلك مخصوصاً در ميگوي ليتوپنئوس وانامي (ميزبان اختصاصي) مي باشد عامل بيماري تورا يك ويروس تك رشته اي RNA دار از جنس Cripavirus و غير كپسوله مي باشد .از علائم اين بيماري تغيير رنگ ميگو به قسمت قرمز كه اين تغيير رنگ در يوروپودها و پلئوپودها بسيار واضح تر است .به همين دليل است كه به اين بيماري دم قرمز نيز گفته مي شود .كانونهاي نكروزه در سطح بدن،پوسته ميگوي مبتلا نرم وروده خالي از غذا مي باشد، جمع شدن ميگوهاي در حال مرگ در گوشه استخر، بروز لكه هاي سياه مدور در كوتيكول ميگو، از علائم ديگراين بيماري مي باشد .اين ويروس در ميگوي آب شيرين (ماكروبراكيوم روزنبرگي) وميگوي مونودون نيز ايجاد بيماري نموده و با تلفات زيادي همراه است .در كشورهاي آمريكا، آفريقاي جنوبي و مركزي ، تايوان و تايلند اين بيماري گزارش شده است.

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
دانلود فایل
لینک کوتاه