سپتي سمي خونريزي دهنده باكتريايي - آئروموناس هيدروفيلا - BHS - Bacterial Haemarrhagic Septicaemia

سپتي سمي خونريزي دهنده باكتريايي:

اين بيماري در گونه هاي متعددي از ماهيان آب شيرين و كپورماهيان بروز مي كند و اغلب با استرس و ازدحام و تجمع زياد در محيط پرورش همراه مي باشد .علائم باليني بصورت خونريزي در پوست، باله ها، محوطه دهاني و عضلات و نيز زخم هاي سطحي در ناحيه اپيدرم مي باشد .علاوه بر اين علائم آسيت، اگزوفتالمي تورم طحال و كليه ها در ماهيان مبتلا ديده مي شود .اين باكتري بصورت ساپروفيت در داخل محيط آبي ماهي زندگي مي كند .بيماري از طريق آب آلوده يا حيوان مبتلا به سايرين منتقل مي گردد .سياست درمان و ضدعفوني مزارع درگير طبق پروتكل بيماري هاي باكتريايي مي باشد .در سپتي سمي باكتريائي خونريزي در عضله نداريم ولي در سپتي سمي ويروسي خونريزي در همه اندامها مشاهده مي شود
 

به طور كلي براي ايجاد يك معضل يا مشكل بهداشتي در يك مزرعه پرورش كه در نهايت منجر به بروز بيماري در آن مزرعه مي شود سه عامل اصلي بايد همزمان در مزرعه وجود داشته باشد و دست به دست هم بدهند . اين سه عامل عبارتند از : عامل بيماريزا ، ميزبان ، محيط و عوامل محيطي كه از اين سه عامل ، عامل محيط بيشترين نقش را دارد. 

( عوامل محيطي )+ ميزبان + عامل بيماريزا = بيماري

D= P+H+(E)2


(Disease= pathogen + Host + Environment)


مهمترين عوامل محيطي كه تغييرات آن مي تواند سلامت ماهي را تهديد كند و شرايط را براي ايجاد بيماري مساعد نمايد و بسيار مهم مي باشد آب است كه به عنوان محل زندگي ماهي ، محل اخذ غذا و محل دفع مدفوع براي ماهي محسوب مي شود و تمام فعاليت هاي فيزيولوژيكي ماهي هم در آب انجام مي گيرد . لذا بسيار حائز اهميت ميباشد و بايد به آن توجه خاصي گردد. بنابراين هر گونه تغييري در كيفيت آب ميتواند منجر به بروز استرس و مستعد كردن ماهي براي درگير شدن با بيماري گردد. از جمله فاكتورهاي كيفي آب مي توان PH ، قليائيت ، آمونياك، كدورت، شوري، دي اكسيد كربن، فلزات سنگين ، سختي ، اكسيژن ، نيترات ، نيتريت ، درجه حرارت را نام برد . راه هاي ديگر براي انتقال عوامل بيماريزا به داخل مزارع پرورش ماهي وجود دارد كه در صورت عدم مديريت بهداشتي نامناسب در مزارع مي تواند بروز بيماري را جلو بياندازد و همچنين تشديد كند. از جمله راه هاي انتقال عوامل بيماريزا مي توان پرندگان ،  ماهيان خريداري شده و مدفوع پرندگان ، خريداران ماهي ، بازديد كنندگان ، وسايل نقليه كه به دلايل مختلف به داخل مزرعه وارد مي شوند . تجهيزات پرورشي و حتي توسط كاركنان و كارگران مزرعه را نام برد.يك سري نكات و موارد بهداشتي وجود دارد كه بايد توسط صاحبان مزارع و كارگران رعايت شود از جمله، توجه خاص به سيستم گردش آب در استخرها . يكي از مهمترين عوامل پيشگيري از بروز بيماري در ماهيان يك مزرعه مي باشد از طرف ديگر اگر مديريت مناسب نباشد و به سيستم گردش آب توجه نشود خود مي تواند باعث انتشار سريع بيماري از يك استخر به استخرهاي ديگر گردد. ماهيان بزرگتر معمولاً حاملين سالم مي باشند و بدون اينكه علائم و بيماري را نشان دهند مستمراً اين عوامل را از خود دفع نموده و وارد آب مي نمايند در صورتي كه آب استخرهاي ماهيان بزرگتر وارد استخر بچه ماهيها گردد بروز بيماري در جمعيت بچه ماهيان اجتناب ناپذير ميباشد.


تهيه و تدوين:دكتر عادل حقيقي - رييس گروه بهداشت و مديريت بيماريهاي ماهيان گرمابي سازمان دامپزشكي كشور

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
دانلود فایل
لینک کوتاه