1. مطالعه، سیاستگذاری و تدوین برنامه های راهبردی مبارزه با هریک از بیماریهای آبزیان و نظارت و پیگیری اجرای آن ها
2. مطالعه، سیاستگذاری و تدوین برنامه راهبردی ایجاد سیستم مراقبت از هریک از بیماریهای واگیر دار آبزیان و نظارت و پیگیری اجرای آنها
3. مطالعه و تدوین برنامه های اجرایی بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت مبارزه با بیماریهای آبزیان و نظارت و پیگیری اجرای آنها
4. مطالعه و تدوین برنامه های اجرایی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه سیستم مراقبت بیماریهای آبزیان
5. مطالعه و بررسی برای شناسایی علل و عوامل دخیل در بروز انتشار بیماریهای واگیردار آبزیان و آنالیز خطر بیماریها و نظارت و اقدام برای مقابله با آنها
6. مطالعه جمع آوری و تحلیل اپیدمیولژیک در خصوص موارد بروز بیماریهای آبزیان و ارائه راهکارهای اجرایی لازم
7. بررسی و ارزیابی و تحلیل علمی عملکرد برنامه های اجرایی مبارزه با بیماریهای آبزیان و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه و اصلاح فرآیند ها
8. مطالعه ، بررسی و اعلام تحقیقات کاربردی موردنیاز برای بهبود برنامه های مبارزه با بیماریهای آبزیان و مشارکت و همکاری در اجرای آنها
9. مطالعه ، بررسی و اعلام نیازهای آموزشی مقطع دار و ضمن خدمت مورد نیاز در بخش های دولتی و غیردولتی دامپزشکی برای بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماریهای آبزیان
10.مطالعه و ارزیابی و تحلیل علمی عملکرد سیستم مراقبت بیماریهای آبزیان و ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح فرآیندها و افزایش توان با استفاده از آخرین یافته های علمی و فن آوری
11. جمع بندی برای تحلیل و علمی گزارش عملکرد و برنامه ها، طرح ها و پروژه های مبارزه با بیماریهای آبزیان
12.مطالعه بررسی و اعلام کمیت و کیفیت تجهیزات لوازم و امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز برای افزایش توان تشخیص بیماریهای آبزیان
13.بررسی و پیش بینی تجهیزات ، لوازم و امکانات و نیروی انسانی و دارو و موادبیولوژیک مورد نیاز برای اجرای برنامه ها، طرح و پروژه های بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماریهای آبزیان
14.مطالعه بررسی و جمع آوری داده ها، تحلیل علمی و همکاری در انجام آزمایشات فارمی و ارائه گزارش در خصوص کیفیت دارو، سموم و مواد بیولوژیک
15.جمع آوری و تنظیم گزارش میزان بروز و شیوع بیماریهای واگیردار آبزیان جهت ارائه به سازمان های بین المللی مرتبط و ارائه بولتن گزارش بیماریهای آبزیان کشور به مراجع ذیصلاح
16.مطالعه، بررسی و جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت بیماریهای واگیردار آبزیان در رودخانه ها،آب بندان، آبگیرها، دریاچه ها و دریاهای کشور به ویژه از نظر بیماری های اخطار کردنی و حاملین عوامل بیماریزا
17. مطالعه و بررسی وضعیت آلودگی آبگیرها، رودخانه ها، دریاچه ها و دریاهای کشور به عوامل بیماریزا
18.مطالعه ،بررسی ،برنامه ریزی و مشارکت در ساماندهی و ارتقاء سطح بهداشتی و امنیت زیستی در مراکز تکثیر و پرورش آبزیان
19. مطالعه ، مشارکت و نظارت و پیگیری برای افزایش سطح پوشش بیمه مراکز تکثیر و پرورش آبزیان
20.مشارکت و همکاری با اشتخاص حقیقی و حقوقی (به ویژه اتحادیه ها و تعاونی‌های آبزی پروری ، مراکز علمی وم دانشکده ها و موسسات تحقیقاتی ) در راستای اصلاح و توسعه بهداشتی سیستم های تکثیر و پرورش آبزیان
21.برنامه ریزی و پیگری جهت ارتقاء زیرساخت ها و ساختارهای بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان کشور در راستای عملیات بهینه آبزی پروری (CAP)
22. برنامه ریزی جهت مدیریت جامع بیماریهای آبزیان در سطح کشور
23. برنامه ریزی و پیگیری جهت جلوگیری و پیشگیری از ورود بیماریهای غیربومی به کشور
24. برنامه ریزی و امکان سنجی احداث و تجهیز آزمایشگاه تشخیص بیماریهای آبزیان در سطح کشور
25.مطالعه و بررسی آخرین یافته های علمی از طریق منابع معتبر داخلی و خارجی جهت ارتباط با مراجع بین المللی مرتبط از جمله NACA,OIE,FAO و ...
26.مطالعه و بررسی آخرین وضعیت بهداشت و بیماریهای آبزیان در کشورهای همجوار و همسایه و جمع بندی و جمع آوری اطلاعات سازمان های مختلف بین‌المللی و تجزیه و تحلیل آنها.
لینک کوتاه