تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
دکتر کاظم عبدی

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

دکتر کاظم عبدی

ارتباط مستقیم: 0218806407

مسئولان و کارشناسان

 • دكتر سیدرضا محمود علوی

  معاون دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان

  02188806407-داخلی 3132

 • دکتر محمد عزیززاده

  رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ماهیان سردآبی

  02188806407-داخلی 3140

 • رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ماهیان گرمآبی

  02188806407-داخلی 3136

 • دکتر اعظم بنی طالبی

  رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ماهیان دریایی و آبزیان زینتی

  02188806407-داخلی3138

 • دکتر زینب پورمند

  مسئول سامانه GIS دفتر آبزیان

  02188806407-داخلی3133

 • ----

  رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های سخت پوستان و نرم تنان آبزی

  02188806407-داخلی3132

 • جاوید توکلی

  مسئول دفتر مدیرکل

  02188806407-داخلی3141

لینک کوتاه