واكسن كوكسيديوز
واكسن كوكسيديوز Coccidiosis vaccine
 
كوكسيديوز نوعي بيماري انگلي است كه عامل مسبب آن گونه هاي مختلفي از انگل تك ياخته اي ايمريا است . اين واكسن حاوي چهار گونه بيماري زاي ايمريا به نام هاي نكاتريكس، اسرولينا و ماكزيما مي باشد و به صورت آشاميدني جهت مصرف در گله هاي مادر در نظر گرفته شده است.
 اين واكسن را مي توان در گله هاي اجداد، مادر و پولت تخمگذار تجارتي استفاده كرد وبنابر توصيه سازمان دامپزشكي كشور اين واكسن بايد در 45 روزه گي و به روش آشاميدني مورد
استفاده قرار گيرد.
منبع : مقاله ضوابط وروش هاي مصرف واكسن هاي ضروري طيور در ايران - ويژه نامه طيور، ضميمه نشريه سلامت ،1380، تهران ص36.
دانلود فایل
لینک کوتاه