واكسن كوريزاي عفوني
 
واكسن كوريزاي عفوني Infection coryza vaccine
 
واكسن مذكور حاوي 2 تا 3 سويه باكتري غير فعال مي باشد كه براي پيشگيري از بيماري قبل از شروع تخمگذاري در گله هاي تخمگذار به كار مي رود.
براي گله هاي مادر وتخمگذار اين واكسن در سن 6 تا 8 هفتگي يك دز از واكسن به صورت تزريق در عضله سينه توصيه مي شود. تكرار واكسيناسيون در سنين 10 تا 12 هفتگي ويا بيشتر (قبل از تخمگذاري) ضروري است.
 
منبع : مقاله ضوابط وروش هاي مصرف واكسن هاي ضروري طيور در ايران - ويژه نامه طيور، ضميمه نشريه سلامت ،1380، تهران ص35.
 
دانلود فایل
واكسن پاستورلوز طيور


واكسن پاستورلوز طيور (وباي مرغان)


تركيبات واكسن :
واكسن پاستورلوز طيور بر اساس دستور العمل OIE ساخته و كنترل مي شود .تركيبات واكسن عبارت است از :
-       پاستورلامولتوسيدا سروتيپ 1A                    9 10×5-4 جرم در ميلي ليتر
-       هيدروكسيد آلومينيوم                                              15/0 درصد                    
-       فرم آلدئيد                                                            4/. درصد

شكل و نوع واكسن :
سوسپانسيون كشته، برنگ زرد كمرنگ و ابري مي باشد .

موارد مصرف :
اين واكسن براي ايمن سازي فعال عليه وباي مرغان در ماكيان، بوقلمون، اردك و غاز استفاده مي شود .

دز و نحوه مصرف :
بمقدار 1 ميلي ليتر براي طيور بالغ و 5/. ميلي ليتر براي جوجه ها از راه داخل عضلاني تزريق گردد .

موارد منع مصرف :
از واكسيناسيون طيور در موقع وجود بيماري يا سوء تغذيه بايد اجتناب شود .

توصيه ها و احتياطات لازم :
-       واكسن از شبكه توزيع رسمي اخذ شود .
-       واكسن طبق دستور دامپزشك و توسط تكنسين هاي دامپزشكي تزريق شود .
-       تزريق واكسن پس از انقضاء تاريخ مصرف ممنوع مي باشد .
-       در موقع مصرف بايد شرايط آسپتيك رعايت شود .
-       قبل از مصرف، بطري حاوي واكسن را به خوبي تكان دهيد .
-       واكسن نبايد يخ بزند.
-       دقت شود تا واكسن در داخل قفسه سينه تزريق نشود .
-       بطري هاي خالي واكسن بطور صحيح معدوم گردند .
-       در مناطق گرم و مرطوب قبل از شروع فصل بارندگي واكسيناسيون انجام شود .
-       در مناطقي كه سابقه بيماري وجود دارد توصيه مي گردد واكسيناسيون دوبار در سال (بهار و پائيز) انجام گيرد .
-       محتوي شيشه را در روز واكسيناسيون مصرف كرده و از مصرف باقيمانده واكسن در روزهاي بعد خودداري شود .
 
عوارض جانبي :
عوارض جانبي ندارد .

شرايط نگهداري :
در دماي 8-4 درجه سانتي گراد و دور از نور حمل و نگهداري شود .در اين شرايط واكسن تا يك سال قابل مصرف مي باشد .

بسته بندي :
اين واكسن در ويالهاي قهوه اي رنگ با برچسب مشخصات عرضه مي شود و هر جعبه حاوي 25 بطري 100 ميلي ليتري مي باشد .
 

منابع مورد استفاده :
1.راهنماي واكسيناسيون دام وطيور ، تدوين وگرد آوري دكتر افشين حاجي زاده، موسسه تحقيقات واكسن وسرمسازي رازي ، ناشر كمال الملك ، چاپ اول ، 1386.
2. واكسن هاي مصرفي دامپزشكي ، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، تهيه وتنظيم از شركت جهاد رازي. سال 1378، تهران  
 
دانلود فایل
لینک کوتاه