واكسن كشته گامبورو
واكسن  كشته گامبورو Bursal disease inactivated  vaccine
 
ويروس واكسن غير فعال مي باشد. مصرف اين نوع واكسن در گله هاي مادر قبل از زمان تخمگذاري اجباري مي باشد.
 واكسن كشته گامبورو را مي توان در سن 10 تا 12 روزه گي در گله هاي پولت مادر  وتخمگذار تجارتي مورد استفاده قرار داد.

منبع : مقاله ضوابط وروش هاي مصرف واكسن هاي ضروري طيور در ايران - ويژه نامه طيور، ضميمه نشريه سلامت ،1380، تهران ص31.
دانلود فایل
واكسن كشته وباي طيور
واكسن كشته وباي طيور
ساخت : موسسه تحقيقات واكسن وسرمسازي رازي
تركيبات: باكتري پاستورلا مولتوسيدا تيپ A1 ، فرم آلدهيد ، هيدروكسيد آلومنيوم
تاريخچه توليد : اين واكسن از سال 1362 در موسسه رازي ساخته مي شود.
ساخت وكنترل كيفي : كشت باكتري در محيط تريپتوز فسفات در فرمانتور انجام مي شود. باكتري پس از 15 ساعت رشد توسط فرمل غير فعال شده و به آن ژل هيدروكسيد آلومنيوم اضافه مي شود. در طول دوره كشت اين واكسن در فرمانتور نمونه برداري هاي لازم صورت گرفته واز نظر عدم آلودگي به باكتري هاي ثانويه و قارچ ها بر روي محيط هاي كشت هوازي، بيهوازي و قارچي كشت داده مي شود. اين واكسن مطابق با استاندارد هاي بين المللي BP از نظر عدم آلودگي و سنجش ميزان ايمني كنترل شده است.
كاربرد واكسن: براي پيشگيري از بيماري پاستورلوز در ماكيان ، بوقلمون، اردك وغاز.
ميزان دز مصرفي و نحوه مصرف واكسن : تزريق يك ميلي ليتر در عضله سينه، طيور را به مدت شش ماه در برابر بيماري پاستورلوز ايمن مي سازد . تزريق دو بار در سال توصيه مي شود.
موارد منع مصرف : ندارد.
عوارض جانبي : ندارد.
توصيه هاي لازم: احتياط هاي لازم براي ضد عفوني نمودن لوازم و محل تزريق را بايد رعايت نمود. پيش از مصرف شيشه محتوي واكسن را خوب تكان داده ، سر سوزن را در هنگام تزريق به صورت مايل در عضله سينه فروكنيد به طوري كه تزريق در داخل قفسه صدري صورت نگيرد. محتويات شيشه واكسن بايد ظرف يك روز مصرف شود. از مصرف باقيمانده واكسن در روزهاي بعد خودداري نماييد.
شرايط ومدت نگهداري واكسن : در سردخانه 2+ سانتي گراد تا 8+ سانتي گراد و دور از نور خورشيد و به مدت يك سال قابل نگهداري ومصرف مي باشد.
نوع بسته بندي: در ويال هاي 100 ميلي ليتري عرضه مي شود.
 
منبع: واكسن هاي مصرفي دامپزشكي ، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، تهيه وتنظيم از شركت جهاد رازي. سال 1378، تهران  
دانلود فایل
واكسن نيوكاسل سويه B1

واكسن نيوكاسل سويه1 B

تركيبات واكسن :
اين واكسن محتوي ويروس لنتوژن نيوكاسل سويه 1B كشت داده شده در تخم مرغ هاي SPF جنين دار مي باشد هر دز واكسن داراي حداقل عيار 50EID 6 10 ويروس مي باشد .

شكل و نوع واكسن :
واكسن زنده تخفيف حدت يافته بصورت ليوفيليزه مي باشد .

موارد مصرف :
اين واكسن براي ايمن سازي فعال عليه بيماري نيوكاسل در مرغهاي بومي و گله هاي صنعتي طيور تهيه شده است .

دز و نحوه مصرف :
قطره چكاني در چشم : براي فرآوري هر 1000 دز، واكسن ليوفيليزه در 25 ميلي ليتر سالين نرمال با آب مقطر استريل كاملاً حل شده سپس با استفاده از يك قطره چكان استاندارد يك قطره در چشم هرپرنده چكانده شود .اين روش بهترين شيوه براي اطمينان از مايه كوبي انفرادي بوده و بر ديگر روشها ارجحيت دارد .
آب آشاميدني : واكسن در آب آشاميدني حل شود .ميزان رقت به سن پرنده بستگي دارد .به اين صورت كه 1000 دز از واكسن براي مايه كوبي پرندگان 10 روزه بايستي در حدود 10 ليتر آب خنك، تميز و عاري از كلرين يا ديگر مواد شيميايي ضد عفوني كننده كاملاً حل شود .براي يك روز سن اضافي پرنده يك ليتر آب اضافي درنظر گرفته شود در اين روش هنگام مصرف واكسن شير بدون چربي به نسبت 5/2 در هزار به آب آشاميدني اضافه شود .
روش اسپري : هر 1000 دز واكسن در 300-100 ميلي ليترسالين نرمال يا آب مقطر خنك، تميز و عاري از مواد ضد عفوني كننده حل شود .ميزان رقت به سن پرنده و نوع دستگاه اسپري بستگي دارد .

توصيه ها و احتياطات لازم :
-       اين واكسن در تمام گله هاي طيور در سن 7-1 روزگي توصيه مي شود .
-       قبل از مايه كوبي از سلامت گله اطمينان حاصل شود .
-       حتي الامكان پرندگان يك گله همزمان مايه كوبي شوند .
-       اين واكسن را با هيچ يك از واكسن هاي زنده ديگر مخلوط نكرده و فاصله زماني مايه كوبي دو واكسن متفاوت، رعايت شود .
-       واكسن از شبكه توزيع رسمي اخذ شود .
-       واكسن طبق دستور دامپزشك و توسط تكنسين هاي دامپزشكي تزريق شود .
-       تلقيح واكسن پس از انقضاي تاريخ مصرف ممنوع مي باشد .
-       واكسن حل شده بايستي حداكثر در مدت 2 ساعت مصرف شود .
-       پرندگاني كه با روش آشاميدني مايه كوبي مي شوند بايستي 2-1 ساعت قبل از مايه كوبي از دسترسي به آب محروم شوند .
-       هر گز واكسن را در معرض نور مستقيم خورشيد يا حرارت قرار ندهيد .
-       احتمال دارد پس از مايه كوبي پرندگاني كه ازنظر مايكوپلاسما مثبت هستند و يا در گله هاي با مديريت بهداشتي ناكارآمد عوارض بسيار خفيف و زودگذر تنفسي مشاهده شود .
-       از آنجائيكه اين واكسن محتوي ويروس زنده است، ويالهاي خالي و يا ويالهايي كه بازشده ولي بطور كامل مصرف نشده اند بايد در يك محلول ضد عفوني كننده قوي غوطه ور شوند .

موارد منع مصرف :
پرندگاني كه از نظر كلينيكي بيمار و يا در اثر حمل و نقل ضعيف و يا علائم بيماري دارند نبايد مايه كوبي شوند .

عوارض جانبي :
ندارد .

شرايط نگهداري :
در دماي 8-4 درجه سانتي گراد و دور از نور حمل و نگهداري شود . در اين شرايط واكسن تا 14 ماه قابل مصرف مي باشد .

بسته بندي :
اين واكسن در ويالهاي قهوه اي با برچسب مشخصات عرضه مي شود .
 


منابع مورد استفاده :
1.راهنماي واكسيناسيون دام وطيور ، تدوين وگرد آوري دكتر افشين حاجي زاده، موسسه تحقيقات واكسن وسرمسازي رازي ، ناشر كمال الملك ، چاپ اول ، 1386.
2. واكسن هاي مصرفي دامپزشكي ، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، تهيه وتنظيم از شركت جهاد رازي. سال 1378، تهران  
 

دانلود فایل
واكسن برونشيت H120

واكسن برونشيت عفوني سويه 120-H

تركيبات واكسن :
اين واكسن محتوي ويروس بسيار تخفيف حدت داده شده برونشيت عفوني سويه 120-H (سروتيپ ماساچوست) كشت داده شده در تخم مرغ هاي SPF جنين دار مي باشد هر دز واكسن داراي حداقل عيار          50EID 3 10 ويروس مي باشد .

شكل و نوع واكسن :
واكسن زنده تخفيف حدت يافته بصورت ليوفيليزه مي باشد .

موارد مصرف :
اين واكسن براي ايمن سازي فعال اوليه عليه بيماري برونشيت عفوني در مرغان بومي و گله هاي صنعتي طيور تهيه شده است .

دز و نحوه مصرف :
قطره چكاني در چشم : براي فرآوري هر 1000 دز، واكسن ليوفيليزه در 25 ميلي ليتر سالين نرمال با آب مقطر استريل كاملاً حل شده سپس با استفاده از يك قطره چكان استاندارد يك قطره در چشم هرپرنده چكانده شود .اين روش بهترين شيوه براي اطمينان از مايه كوبي انفرادي بوده و بر ديگر روشها ارجحيت دارد .
آب آشاميدني : واكسن را در آب آشاميدني حل كنيد .ميزان رقت به سن پرنده بستگي دارد .به اين صورت كه 1000 دز از واكسن براي مايه كوبي پرندگان تا سن 10 روزه بايستي در حدود 10 ليتر آب خنك، تميز و عاري از كلرين يا ديگر مواد شيميايي ضد عفوني كننده كاملاً حل شود .براي يك روز سن اضافي پرنده يك ليتر آب اضافي درنظر گرفته شود در اين روش هنگام مصرف واكسن شير بدون چربي به نسبت 5/2 در هزار به آب آشاميدني اضافه شود .
روش اسپري : هر 1000 دز واكسن در 300-100 ميلي ليترسالين نرمال يا آب مقطر خنك، تميز و عاري از مواد ضد عفوني كننده حل شود .ميزان رقت به سن پرنده و نوع دستگاه اسپري بستگي دارد .

توصيه ها و احتياطات لازم :
-       اين واكسن در تمام گله هاي طيور از سن يك هفتگي توصيه مي شود .در موارد اضطراري مي توان پرندگان را در يك روزگي مايه كوبي كرد .اين واكسن نياز به يادآور دارد .
-       قبل از مايه كوبي از سلامت گله اطمينان حاصل شود .
-       حتي الامكان پرندگان يك گله همزمان مايه كوبي شوند .
-       اين واكسن را با هيچ يك از واكسن هاي زنده ديگر مخلوط نكرده و فاصله زماني مايه كوبي دو واكسن متفاوت، رعايت شود .
-       واكسن از شبكه توزيع رسمي اخذ شود .
-       واكسن طبق دستور دامپزشك و توسط تكنسين هاي دامپزشكي تزريق شود .
-       تلقيح واكسن پس از انقضاي تاريخ مصرف ممنوع مي باشد .
-       واكسن حل شده بايستي حداكثر در مدت 2 ساعت مصرف شود .
-       پرندگاني كه با روش آشاميدني مايه كوبي مي شوند بايستي 2-1 ساعت قبل از مايه كوبي از دسترسي به آب محروم شوند .
-       هر گز واكسن در معرض نور مستقيم خورشيد يا حرارت قرار نگيرد .
-       احتمال دارد پس از مايه كوبي پرندگاني كه از نظر مايكوپلاسما مثبت هستند و يا در گله هايي با مديريت بهداشتي ناكارآمد عوارض بسيار خفيف و زودگذر تنفسي مشاهده شود .
-       از آنجائيكه اين واكسن محتوي ويروس زنده است، ويالهاي خالي و يا ويالهايي كه بازشده ولي بطور كامل مصرف نشده اند بايد در يك محلول ضد عفوني كننده قوي غوطه ور شوند .

موارد منع مصرف :
پرندگاني كه از نظر كلنيكي بيمار و يا در اثر حمل و نقل ضعيف و يا علائم بيماري دارند نبايد مايه كوبي شوند .

عوارض جانبي :
ندارد .

شرايط نگهداري :
در دماي 8-4 درجه سانتي گراد و دور از نور حمل و نگهداري شود . در اين شرايط واكسن تا 14 ماه قابل مصرف مي باشد .

بسته بندي :
اين واكسن در ويالهاي قهوه اي با برچسب مشخصات عرضه مي شود .
 
منابع مورد استفاده :
1.راهنماي واكسيناسيون دام وطيور ، تدوين وگرد آوري دكتر افشين حاجي زاده، موسسه تحقيقات واكسن وسرمسازي رازي ، ناشر كمال الملك ، چاپ اول ، 1386.
2. واكسن هاي مصرفي دامپزشكي ، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، تهيه وتنظيم از شركت جهاد رازي. سال 1378، تهران  
 
دانلود فایل
واكسن كشته سندرم كاهش توليد
واكسن كشته سندرم كاهش توليد  EDS, 76 inactive vaccine
 
بيماري سندرم كاهش توليد تخم يكي از بيماري هاي شايع بين در گله هاي تخمگذار است ، واكسن آن از نوع واكسن غير فعال بوده و جهت پيشگيري از بيماري سندرم كاهش توليد ، قبل از شروع مرحله تخمگذاري در گله هاي تخمگذار به كار مي رود.
 
بنابر توصيه سازمان دامپزشكي مي توان اين واكسن را در سن 18 تا 20 هفتگي در گله هاي مادر گوشتي و تخمگذار و به صورت تزريق در ناحيه عضلاني مورد استفاده قرار داد.
براي گله هاي پولت تخمگذار تجارتي مي توان اين واكسن را دز سن 13 تا 15 هفتگي به صورت تزيرق در ناحيه عضلاني مورد استفاده قرار داد.

منبع : مقاله ضوابط وروش هاي مصرف واكسن هاي ضروري طيور در ايران - ويژه نامه طيور، ضميمه نشريه سلامت ،1380، تهران ص35.
 
دانلود فایل
واكسن آبله طيور
واكسن آبله طيور

ساخت
: موسسه رازي - ايران

تركيبات واكسن
: اين واكسن محتوي ويروس تخفيف حدت يافته آبله طيور كشت داده شده در تخم مرغ SPF  جنين دار مي باشد. هر دز واكسن داراي حداقل عيار 50 EID 5/2 10 ويروس مي باشد.

شكل ونوع واكسن
: واكسن زنده تخفيف حدت يافته بوده وبه صورت ليوفليزه مي باشد.
موارد مصرف: اين واكسن براي ايمن سازي فعال عليه بيماري آبله طيور در مرغان بومي وگله هاي صنعتي طيور تهيه شده است.

دز ونحوه مصرف
: براي فرآوري هر 1000 دز واكسن ليوفليزه در 10 ميلي ليتر نرمال سالين يا آب مقطر استريل حاوي 20% گليسرين كاملاً حل شود سپس با استفاده از يك سوزن دو شاخ مخصوص ، واكسن در پرده بال تزريق گردد.

توصيه ها واحتياطات لازم:
معمولاً واكسن از سن ده هفتگي تجويز مي شود ولي مي توان با مجوز سازمان دامپزشكي در شرايط خاص قبل از موعد ذكر شده نيز تجويز گردد.
قبل از مايه كوبي از سلامت گله اطمينان حاصل شود.
حتي الامكان پرندگان يگله هم زمان مايه كوبي شوند.
اين واكسن را با هيچ يك از واكسن هاي زنده ديگر مخلوط نكرده وفاصله زماني مايه كوبي دو واكسن متفاوت ، رعايت شود.
واكسن از شبكه توزيع رسمي اخذ شود.
واكسن طبق دستور دامپزشك و توسط تكنيسين هاي دامپزشكي تزريق شود.
تلقيح واكسن پس از انقضاي تاريخ مصرف ممنوع مي باشد.
واكسن حل شده بايد حداكثر در مدت دو ساعت مصرف شود.
هرگز واكسن در معرض نور مستقيم خورشيد وبا حرارت قرار نگيرد.
چنانچه پرندگان در طولدوره تخمگذاري مايه كوبي شوند ممكن است افت مختصري در توليد تخم مرغ ايجاد شود كه پس از مدت كوتاهي مرتفع مي شود.
از آن جايي كه اين واكسن محتوي ويروس زنده است، ويال هاي خالي و يا ويال هايي كه باز شده ولي به طور كامل مصرف نشده اند بايد در يك محلول ضد عفوني كننده قوي غوطه ور شوند.

موارد منع مصرف : پرندگاني كه از نظر كلنيكي بيمار و يا در اثر حمل و نقل ضعيف ويا علايم بيماري دارند نبايد مايه كوبي شوند.

عوارض جانبي : ندارد.

شرايط نگهداري : در دماي 8-4 درجه سانتي گراد و دور از نور حمل و نگهداري شود . در اين شرايط واكسن تا 14 ماه قابل مصرف مي باشد.

بسته بندي : اين واكسن در ويال هاي قهوه اي با برچسب مشخصات عرضه مي شود.
 
منبع مورد استفاده :راهنماي واكسيناسيون دام وطيور ، تدوين وگرد آوري دكتر افشين حاجي زاده،  موسسه تحقيقات واكسن وسرمسازي رازي ، ناشر كمال الملك ، چاپ اول ، 1386.
 
 
 
دانلود فایل
واكسن زنده گامبورو
 
واكسن  زنده گامبورو Bursal disease Freeze dried Live vaccine
 
ويروس به كار رفته در ساخت واكسن از نوع Intermediate  بوده و مصرف آن در كليه مناطق و در كليه گله هاي پرورشي مرغ برابر دستور العمل موسسه سازنده واكسن اجباري مي باشد. جهت تعيين زمان مطلوب استفاده از اين واكسن بايد سطح ايمني مادري ، ميزان آلودگي منطقه و مزرعه و حدت ويروس بيماري زادي منطقه را در نظر گرفت.
 براي واكسيناسيون گله هاي پولت مادر وتخمگذار تجارتي  بايد ابتدا در سن 10 روز گي تا 12 روزگي واكسن كشته گامبورو را مصرف كرد ودر سن 14 تا 15  روزه گي واكسن زنده گامبورو به طريقه قطره چشمي يا اشاميدني مصرف شود ودر سن 20 تا 22 روزه گي واكسن زنده گامبورو به صورت چشمي يا اشاميدني مصرف شود ودر مناطق پر خطر  با ريسك بالا نوبت سوم واكسيناسيون در سن 27 روزه گي تا 28 روزه گي مي تواند تكرار شود.

منبع : مقاله ضوابط وروش هاي مصرف واكسن هاي ضروري طيور در ايران - ويژه نامه طيور، ضميمه نشريه سلامت ،1380، تهران ص34.
 
دانلود فایل
واكسن آبله طيور
واكسن آبله طيور
 
نام واكسن: واكسن آبله طيور

ساخت
: موسسه تحقيقات واكسن وسرمسازي رازي – ايران

تركيبات
: هر دز واكسن آبله طيور داراي تيتري برابر 10 3-4 EID 50/bird مي باشد  كه به صورت ليوفليزه تهيه مي شود.

تاريخچه توليد
: واكسن آبله طيور به مدت 75 سال است كه در موسسه رازي تهيه مي شود.

ساخت و كنترل كيفي:
واكسن آبله طيور از ويروس تخفيف حدت يافته آبله طيور در روي پرده كوريو آلانتوئيك تخم مرغ SPF تهيه وليوفليزه مي شود. واكسن پس از تهيه شدن از نظر عدم آلودگي هاي ميكروبي ومايكوپلاسمايي وهمچنين از نظر موثر بودن وبي ضرري در روي محيط هاي مختلف هوازي وغيرهوازي و تخم مرغ ها و جوجه هاي SPF كنترل مي شود.

كابرد واكسن
: اين واكسن در پولت ها ومادرهاي تخمگذار مصرف مي شود. در مناطق آلوده طيور گوشتي را نيز برعليه بيماري واكسينه مي نمايند. در مناطقي كه آلودگي شديد مي باشد بايد بوقلمون ها ومادرهاي تخمگذار گوشتي را نيز واكسينه نمود.

ميزان دز مصرفي ونحوه مصرف واكسن
: واكسن آبله طيور را در محيط هاي سالم بايد در سن 8 تا 12 هفتگي با تزريق واكسن در مثلث زير بال ( محلي كه بدون پر و رگ هاي خوني است) با استفاده از دو شاخه مخصوص اين كار مصرف نمود. واكسن را مي توان به صورت زير جلدي و داخل عضلاني ( عضله سينه وران) تزريق كرد. در مناطق آلوده واكسيناسيون در سن 4 هفتگي انجام مي شود وواكسينواسيون دوم بايد سه ماه بعد انجام شود. معمولاً هر هزار دز واكسن را در ده سانتي متر مكعب حلال حل نموده تزريق مي كنند. البته بهتر است به نسبت يك درصد محلول گليسرين استريل در موقع مصرف واكسن به حلال اضافه نمود.

موارد منع مصرف
: پرندگاني كه از نظر كلنيكي بيمار بوده ويا در اثر حمل ونقل ضعيف شده اند واكسينه نشوند.

آثار جانبي
: اگر چنان چه پرندگان در طول دوره تخم گذاري واكسينه شوند، افت ضعيفي در توليد تخم مرغ ديده مي شودكه پس از مدت كوتاهي بر طرف خواهد شد. در صورتي كه اجبار واكسيناسيون طيور گوشتي در سنين پايين ، بايد اين طيور را با روش اسپري واكسينه نمودو ابتدا از سالم بودن ان ها اطمينان حاصل كرد.

توصيه هاي احتياطي
: بهتر است اين واكسن را در سن 8تا 12 هفتگي موقعي كه پولت ها به قفس مي روند مصرف كرد. پرندگان در موقع واكسيناسيون بايد سالم باشند. از آن جايي كه ويال محتوي ويروس زنده است ، لذا ويال هاي خالي ويا نيمه تمام بايد به طور كل منهدم شوند.
شرايط و مدت تگهداري واكسن: در دماي 2+ درجه سانتي گراد تا 8+ درجه سانتي گراد و دور از خورشيد نگه داشته شود. در اين شرايط حتي تا چند سال قدرت ايمني زايي خود را از دست نخواهد داد.

نوع بسته بندي
: در ويال هاي 2000 دزي ليوفليزه تهيه وقابل عرضه مي باشد.
 
منبع: واكسن هاي مصرفي دامپزشكي ، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، تهيه وتنظيم از شركت جهاد رازي. سال 1378، تهران  
 
 
دانلود فایل
واكسن نيوكاسل سويه لاسوتا


واكسن نيوكاسل (سويه لاسوتا)


تركيبات واكسن :
اين واكسن محتوي ويروس لنتوژن نيوكاسل سويه لاسوتا كشت داده شده در تخم مرغ هاي SPF جنين دار مي باشد هر دز واكسن داراي حداقل عيار 50EID 6 10 ويروس مي باشد .

شكل و نوع واكسن :
واكسن زنده تخفيف حدت يافته بصورت ليوفيليزه مي باشد .

موارد مصرف :
اين واكسن براي ايمن سازي فعال عليه بيماري نيوكاسل در مرغهاي بومي و گله هاي صنعتي طيور تهيه شده است .

دز و نحوه مصرف :
معمولاً اين واكسن دوهفته پس از تقليح اوليه واكسن نيوكاسل سويه 1B استفاده شود .
قطره چكاني در چشم : براي فرآوري هر 1000 دز، واكسن ليوفيليزه در 25 ميلي ليتر سالين نرمال يا آب مقطر استريل كاملاً حل شده سپس با استفاده از يك قطره چكان استاندارد يك قطره در چشم هرپرنده چكانده شود .اين روش بهترين شيوه براي اطمينان از مايه كوبي انفرادي بوده و بر ديگر روشها ارجحيت دارد .
آب آشاميدني : واكسن را در آب آشاميدني حل كنيد .ميزان رقت به سن پرنده بستگي دارد .به اين صورت كه 1000 دز از واكسن براي مايه كوبي پرندگان 10 روزه بايستي در حدود 10 ليتر آب خنك، تميز و عاري از كلرين يا ديگر مواد شيميايي ضد عفوني كننده كاملاً حل شود و براي هر يك روز سن اضافي پرنده يك ليتر آب اضافي درنظر گرفته شود در اين روش هنگام مصرف واكسن شير بدون چربي به نسبت 5/2 در هزار به آب آشاميدني اضافه شود .
روش اسپري : هر 1000 دز واكسن در 300-100 ميلي ليترسالين نرمال يا آب مقطر خنك، تميز و عاري از مواد ضد عفوني كننده حل شود .ميزان رقت به سن پرنده و نوع دستگاه اسپري بستگي دارد .

توصيه ها و احتياطات لازم :
-       اين واكسن در تمام گله هاي طيور از سن 2 هفتگي توصيه مي شود .
-       قبل از مايه كوبي از سلامت گله اطمينان حاصل شود .
-       حتي الامكان پرندگان يك گله همزمان مايه كوبي شوند .
-       اين واكسن را با هيچ يك از واكسن هاي زنده ديگر مخلوط نكرده و فاصله زماني مايه كوبي دو واكسن متفاوت، رعايت شود .
-       واكسن از شبكه توزيع رسمي اخذ شود .
-       واكسن طبق دستور دامپزشك و توسط تكنسين هاي دامپزشكي تزريق شود .
-       تلقيح واكسن پس از انقضاي تاريخ مصرف ممنوع مي باشد .
-       واكسن حل شده بايستي حداكثر در مدت 2 ساعت مصرف شود .
-       پرندگاني كه با روش آشاميدني مايه كوبي مي شوند بايستي 2-1 ساعت قبل از مايه كوبي از دسترسي به آب محروم شوند .
-       هر گز واكسن را در معرض نور مستقيم خورشيد يا حرارت قرار ندهيد .
-       احتمال دارد پس از مايه كوبي پرندگاني كه ازنظر مايكوپلاسما مثبت هستند و يا در گله هاي با مديريت بهداشتي ناكارآمد عوارض بسيار خفيف و زودگذر تنفسي مشاهده شود .
-       از آنجائيكه اين واكسن محتوي ويروس زنده است، ويالهاي خالي و يا ويالهايي كه بازشده ولي بطور كامل مصرف نشده اند بايد در يك محلول ضد عفوني كننده قوي غوطه ور شوند .

موارد منع مصرف :
پرندگاني كه از نظر كلينيكي بيمار و يا در اثر حمل و نقل ضعيف و يا علائم بيماري دارند نبايد مايه كوبي شوند .

عوارض جانبي :
ندارد .

شرايط نگهداري :
در دماي 8-4 درجه سانتي گراد و دور از نور حمل و نگهداري شود . در اين شرايط واكسن تا 14 ماه قابل مصرف مي باشد .

بسته بندي :
اين واكسن در ويالهاي قهوه اي با برچسب مشخصات عرضه مي شود .
 

منابع مورد استفاده :
1.راهنماي واكسيناسيون دام وطيور ، تدوين وگرد آوري دكتر افشين حاجي زاده، موسسه تحقيقات واكسن وسرمسازي رازي ، ناشر كمال الملك ، چاپ اول ، 1386.
2. واكسن هاي مصرفي دامپزشكي ، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، تهيه وتنظيم از شركت جهاد رازي. سال 1378، تهران  
 
دانلود فایل
واكسن مارك
واكسن مارك Marek diseases vaccine
 
در حال حاضر دو نوع واكسن مارك در ايران به مصرف مي رسد :
1 . واكسن HVT :
اين نوع واكسن از هرپس ويروس  زنده بوقلمون سويه FC-126 تهيه وبه صورت ليوفليزه ساخته شده ومصرف آن در جوجه هاي تخمگذار در يك روزگي برابر دستور العمل هاي موسسه سازنده ضروري است.

 
2. واكسن Rispens:
اين نوع واكسن از سويه Rispens-cui988 هرپس ويروس وبه صورت همراه با سلول Cell-associated تهيه شده ودر ازت مايع نگهداري مي شود ودر جوجه هاي يكروزه وبرابر با دستور العمل موسسه سازنده مصرف مي شود.
 
بنا به پيشنهاد سازمان دامپزشكي كشور واكسن دوگانه Rispens+HVT و به شكل همراه با سلول در جوجه هاي يك روزه مادر گوشتي و تخمگذار و وجوجه يك روزه تخمگذار تجارتي در كارخانه جوجه كشي مصرف مي شود.

منبع : مقاله ضوابط وروش هاي مصرف واكسن هاي ضروري طيور در ايران - ويژه نامه طيور، ضميمه نشريه سلامت ،1380، تهران ص31.
دانلود فایل
واكسن برونشيت H52
واكسن برونشيت عفوني سويه 52-H

تركيبات واكسن :
اين واكسن محتوي ويروس كم تخفيف حدت داده شده برونشيت عفوني سويه 52-H (سروتيپ ماساچوست) كشت داده شده در تخم مرغ هاي SPF جنين دار مي باشد هر دز واكسن داراي حداقل عيار 50EID 3 10 ويروس مي باشد .

شكل و نوع واكسن :
واكسن زنده تخفيف حدت يافته بصورت ليوفيليزه مي باشد .

موارد مصرف :
اين واكسن براي مايه كوبي يادآور ه عليه بيماري برونشيت عفوني در مرغان بومي و گله هاي صنعتي طيور تهيه شده است .


دز و نحوه مصرف :
قطره چكاني در چشم : براي فرآوري هر 1000 دز، واكسن ليوفيليزه در 25 ميلي ليتر سالين نرمال با آب مقطر استريل كاملاً حل شده سپس با استفاده از يك قطره چكان استاندارد يك قطره در چشم هرپرنده چكانده شود .اين روش بهترين شيوه براي اطمينان از مايه كوبي انفرادي بوده و بر ديگر روشها ارجحيت دارد .
آب آشاميدني : هر 1000 دز واكسن بايستي در 30 تا 40 ليتر آب خنك، تميز و عاري از كلرين يا ديگر مواد شيميايي ضد عفوني كننده كاملاً حل شود .در اين روش هنگام مصرف واكسن شير بدون چربي به نسبت 5/2 در هزار به آب آشاميدني اضافه شود .
 
توصيه ها و احتياطات لازم :
-       اين واكسن در گله هاي تخم گذار و مادر، از سن 12 هفتگي توصيه مي شود .
-       قبل از مايه كوبي از سلامت گله اطمينان حاصل شود .
-       حتي الامكان پرندگان يك گله همزمان مايه كوبي شوند .
-       اين واكسن را با هيچ يك از واكسن هاي زنده ديگر مخلوط نكرده و فاصله زماني مايه كوبي دو واكسن متفاوت، رعايت شود .
-       واكسن از شبكه توزيع رسمي اخذ شود .
-       واكسن طبق دستور دامپزشك و توسط تكنسين هاي دامپزشكي تزريق شود .
-       تلقيح واكسن پس از انقضاي تاريخ مصرف ممنوع مي باشد .
-       واكسن حل شده بايستي حداكثر در مدت 2 ساعت مصرف شود .
-       پرندگاني كه با روش آشاميدني مايه كوبي مي شوند بايستي 2-1 ساعت قبل از مايه كوبي از دسترسي به آب محروم شوند .
-       هر گز واكسن در معرض نور مستقيم خورشيد يا حرارت قرار نگيرد .
-       از آنجائيكه اين واكسن محتوي ويروس زنده است، ويالهاي خالي و يا ويالهايي كه بازشده ولي بطور كامل مصرف نشده اند بايد در يك محلول ضد عفوني كننده قوي غوطه ور شوند .

موارد منع مصرف :
پرندگاني كه از نظر كلنيكي بيمار و يا در اثر حمل و نقل ضعيف و يا علائم بيماري دارند نبايد مايه كوبي شوند .

عوارض جانبي :
ندارد .

شرايط نگهداري :
در دماي 8-4 درجه سانتي گراد و دور از نور حمل و نگهداري شود . در اين شرايط واكسن تا 14 ماه قابل مصرف مي باشد .

بسته بندي :
اين واكسن در ويالهاي قهوه اي با برچسب مشخصات عرضه مي شود .
 
منابع مورد استفاده :
1.راهنماي واكسيناسيون دام وطيور ، تدوين وگرد آوري دكتر افشين حاجي زاده، موسسه تحقيقات واكسن وسرمسازي رازي ، ناشر كمال الملك ، چاپ اول ، 1386.
2. واكسن هاي مصرفي دامپزشكي ، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، تهيه وتنظيم از شركت جهاد رازي. سال 1378، تهران  
دانلود فایل
واكسن لارنگو تراكئيت عفوني طيور
واكسن لارنگو تراكئيت عفوني طيور
ساخت: موسسه تحقيقات واكسن وسرمسازي رازي
تركيبات: هر دز واكسن داراي تيتري برابر 10 2.5-3 EID 50/bird ويروس تخفيف حدت يافته لارنگو تراكئيت مي باشد.
ساخت وكنترل كيفي: واكسن زنده لارنگو تراكئيت عفوني طيور ازسويه ويروسي تخفيف حدت يافته اي مي باشد كه به روش كشت روي رويات تخم مرغ هاي پاك وعاري از آلودگي هاي خاص مرضي تكثير و تبديل به واكسن مي شود. . اين واكسن مطابق مقررات و استانداردهاي ارائه شده جهت توليد و كنترل واكسن هاي طيور Veterinary Medicines Directorate,UK
ساخته وكنترل شده است. واكسن پس از تهيه از نظر عدم آلودگي هاي ميكربي و همچنين از نظر موثر وبي ضرر بودن روي محيط هاي مختلف و تخم مرغ هاي SPF و جوجه هايSPF كنترل مي شود.
كاربرد واكسن : اين واكسن به منظور ايمني زايي عليه بيماري لارنگو تراكئيت عفوني در طيور تخمگذار ( پولت ها و مادرهاي تخمگذار) مصرف مي شود. در مناطق با آلودگي شديد طيور گوشتي را نيز واكسينه مي كنند.
ميزان دز مصرفي و نحوه مصرف واكسن : واكسن لارنگو تراكئيت عفوني را به عنوان اولين واكسيناسيون در سن 4تا6 هفتگي مصرف مي كنند و دومين واكسيناسيون ياد آور در سن 12 تا 14 هفتگي انجام مي شود. بهترين راه مصرف اين واكسن به صورت قطره چكاني در چشم است كه 1000 دز واكسن را در 25 سانتي متر مكعب آب بدون مواد گندزدا حل نموده ومصرف مي كنند. ولي در صورتي كه اين واكسن را در آب آشاميدني مصرف شود بهتر است 2 تا 4 برابر دز اين واكسن را در 20 ليتر آب حل نموده و براي 1000 قطعه جوجه تخمگذار مصرف نمود كه اين كار چندان مناسبي نبوده وايمني كامل حاصل نمي شود. روش هاي ديگر مايه كئبي از قبيل اسپري و آب آشاميدني به دليل عوامل بازدارنده مختلف به هيچ وجه توصيه نمي شود.
موارد منع مصرف: در گله هاي آلوده به ميكرب كلي باسيلوز و ميكو پلاسما نبايد اين واكسن را اسپري نمود.
عوارض جانبي : در تعداد معدودي از طيور حساس چند روز پس از مايه كوبي به روش قطره چكاني ممكن است ورم ملتحمه و آبريزش خفيف چشم ديده شود كه اين عارضه زودگذر بوده و طي دو تا سه روز از بين مي رود. در گله هاي آلوده به بيماري مزمن تنفسي چنانچه پس از واكسيناسيون واكنش هاي تنفسي مشاهده شد، بهتر است از آنتي بيوتيك ها وويتامين هاي مناسب به مدت لازم استفاده شود.
توصيه هاي لازم: هنگام مايه كوبي از سلامت گله اطمينان حاصل كرده و يك هفته قبل وبعد از مايه كوبي واكسن ديگري در گله مصرف نشود. واكسن بايد در داخل ترموس حاوي يخ حمل گردد وبلافاصله پس از رقيق نمودن واكسن در حلال دور از تابش نور خورشيد مصرف شود. واكسن بايد در مناطقي كه وجود ويروس بيماريزا محرز است مصرف شود ودر چنين حالتي بايد تمام طيور منطقه برعليه بيماري مايه كوبي شوند. شيشه هاي شكسته و خالي شده واكسن بايد بعد از مصرف معدوم شوند.
شرايط ومدت نگهداري واكسن : در درجه حرارت 2+ سانتي گراد تا 8+ سانتي گراد ، دور از نور نگهداري شود.
نوع بسته بندي: در فلاكن هاي دوهزار دزي و به صورت ليوفليزه عرضه مي شود.

منبع: واكسن هاي مصرفي دامپزشكي ، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، تهيه وتنظيم از شركت جهاد رازي. سال 1378، تهران
دانلود فایل
لینک کوتاه